Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord Stimulator cardiac implantabil monocameral


Anunt de participare numarul 139839/19.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA
Adresa postala: STR. TABACI, NR. 1, CRAIOVA, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Punct(e) de contact: ANDREEA PAUNA, Tel. +40 251410838, Email: [email protected], Fax: +40 251414975, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord Stimulator cardiac implantabil monocameral
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: beneficiar
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 000 si 418, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente se vor atribui de 2 ori pe ansau ori de cate ori este necesar in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile aprobate .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Stimulator cardiac implantabil monocameral conform caietului de sarcini atasat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182210-4 - Stimulator cardiac (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini atasat
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 000 si 418, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 8.300 lei se retine in conformitate cu art. art.87/HG 925/2006 . Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1.Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care functioneaza in mod legal in Romania, instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art..87 alin.1 din HG 925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006 2. Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante (conform formularului 4); 3.Numerar la caseria unitatii (caz in care ofertantul va prezenta chitanta); 4.Ordin de plata vizat de banca sau fila cec. Cont : RO37TREZ2915005XXX000121, Trezoreria Craiova. Documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in SEAP, iar originalul se va depune in plic inchis la sediul unitatii pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP.In conformitate cu prevederile art. 2781*) - (1) din OUG 34/2006, in cazul respingerii de catre CNSC a unei contestatii, AC va retine din GP 1% in raport cu valoarea de estimare a contractului, respectiv 4.180 lei 5% din val. fara TVA a contractului subsecvent . Perioada de valabilitate: egala cu perioada de valabilitate a contractului subsecvent .Conf.art.89 alin.3 din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, se va solicita doar pentru acele contracte subsecvente a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.124 din OUG.34/2006, Mod de constituire: - scrisoare de garantie bancara prezentata la incheierea contractului ; - Instrument de garantare emis de o societate bancara sau ordin de plata cont RO37TREZ2915005XXX000121, Trezoreria Craiova ori de o societate de asigurari care functioneaza in mod legal in Romania , instrument de garantare irevocabil , care va fi prezentat in original , va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a contractului si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau Cazier judiciar /certificat echivalent - formular F1
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- formular F2
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- formular F8
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- formular F4.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010- formular F3 - Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor.
- Aviz de functionare(in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor, ) emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru categoria produselor ofertate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta descrieri si fotografii, pagini din brosura/catalog, in limba romana din care reiese descrierea produsului ofertat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul de Cardiologie Craiova
Adresa postala: strada Tabaci, nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 251410838, Email: [email protected], Fax: +40 251414975
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2012 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer