Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitatea de exploatare al parcarilor cu plata si activitatea de blocare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar in parcarile cu plata, a celor abandonate, lasate pe spatii verzi si a celor stationate neregulamentar, precum si a celor e


Concesionare numarul 2359/29.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGU SECUIESC
Adresa postala: Targu Secuiesc, 525400, pta GABOR ARON, Nr 24, Localitatea: Targu Secuiesc, Cod postal: 525400, Romania, Punct(e) de contact: EMOKE ANTAL, Tel. +40 267361974, Email: [email protected], Fax: +40 267361652, Adresa internet (URL): Tg Secuiesc, piata Gabor Aron nr 24, cod postal 525400 Jud Covasna, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Activitatea de exploatare al parcarilor cu plata si activitatea de blocare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar in parcarile cu plata, a celor abandonate, lasate pe spatii verzi si a celor stationate neregulamentar, precum si a celor expuse spre vanzare pe domeniul public sau privatal municipiului Tg Secuiesc
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Teritoriul administrativ al municipiului Tg secuiesc
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Conform caietului de sarcini
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
63712400-7 - Servicii de parcare (Rev.2)
51214000-5-Servicii de instalare de echipamente pentru ceasuri de parcare (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 167, 424 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.formular nr 6 in original.2.Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006.Prezentare Formular 15.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 actualizatain original.Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul unei asocieri/consortiu, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).3.Neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.1. PrezentareFormular 52.certificat eliberat de compartimentul impozite si taxe al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia isi are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu se inregistreaza cu debite la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Document in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea pentru conformitate cu originalul.3. certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor la bugetul de statin luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Document in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea pentru conformitate cu originalul.Pentrupersoane juridicestraine: Cerinta obligatorie: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Prezentare Formular 14.5.Declaratie privindneincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din ordonanta.Completare Formular 16Documente de verificare: - certificat constatator eliberat de ORC, sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuniPersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bokor Tiberiu, Derzsi Gyula , Gyorke Cristina-Denisa, Bejan Andras, Babo;s Botond, Barta Vilmos, Nagy-Babos Tamas, Istvan Zoltan, Hegedus Ferenc, Kelemen Andrei, Lukacs Laszlo;, Szabo; Istvan, Rakosi Janos, Szigethy Kalman, Balazs Attila, Taierling Johan, Veres Botond-Geza, Ilyes Botond, Bartha Janos, Toth Csilla, Bokor Erzsebet, Antal Emoke, Vizi Attila Domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.1. in original, incopie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?din care sa rezulte : a)- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului proceduriib)- nu suntinscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa sau ca societatease afla in incapacitate de plata .Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.(In cazul unei asocieri/consortiu, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca cerinta).Se solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriglobalain activitatea care face obiectul procedurii pe ultimii trei anitrebuie sa fie de minim 320.000 lei.In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2012, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati.Modalitatea de indeplinireCompletarea Formularului 11? Informatii generalePrezentarea situatiilor financiarepe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate la organele competente (copie certificata de ofertant);Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sus-enumeratein copie, insotita de traducere certificata in limba romana.In cazul consortiilor/asocierilor, criteriul se va indeplini prin cumul.Echivalentul in LEI a valorilor exprimate in EURO se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul Lei/Euro mediu comunicat de Banca Nationala Romana pentru anul respectivPentru exprimarea in Lei a cifrei de afaceri dintr-o alta moneda decat Euro, se va calcula prima data rata Euro a monedei respective, folosind rata de schimb INFOREURO (http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en) din luna decembrie al anului in cauza. Apoi se va calcula conform ratelor Lei/Euro mediu comunicat de Banca Nationala Romana pentru anul respectiv.Modalitatea de indeplinirePrezentare bilant pe ultimii 3 ani
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaprivind principalele servicii executate (receptionate partial sau la sfarsitul lucrarii), continand valori, perioade de prestare, beneficiariOfertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are inceput sau a dus la bun sfarsitunul sau mai multe contracte similare ale carorvaloare totala fara TVA sa fie de minim 480.000 lei.Sa aiba activitate similara in cel putin 2 orase din tara. Sa aiba montat cel putin 60 de automate de paracri. Se va dovedi prin act emis de primariile oraselor respectiveModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul 81. Totodata se va prezenta: ? Contracte inceputesau duse la bun sfarsit? Procese verbale de receptie .- daca este cazul2. Operatorii economici straini: vor prezenta copiile documentelor solicitate sau orice alte documente echivalente insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE.3. In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor partenerilorModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul 8Prezentarea listei personalului de specialitateOfertantul trebuie sa aiba minim 6 persoane care pot participa la interventii, minim o persoana cine va asiguradispeceratul.Ofertantul va completa Formularul 10 ? Declaratie pe propria raspundere privind disponibilitatea personalului implicat in derularea contractului.Dovada experientei specifice si profesionale se va proba prin? Adeverinte sau? orice alte documente relevante;Din documentele prezentate va trebui sa se deduca explicit durata experientei impusa prin Fisa de date a achizitieiModalitatea de indeplinireOfertantul va completa Formularul 10 ?Prezentarea listei cu utilajelesi echipamenteledin dotare/inchiriate necesare prestarii serviciului.- Calculatoare pe care trebuie sa fie instalata o aplicatie de gestiune a intregii activitati- Telefon pentru asigurarea dispeceratului- Dispozitive de blocare a mijlocului de transport parcat neregulamentar, cel putin 50 de bucati ? se va dovedi prin acte de contabilitate, facturi sau alte acte justificativ- Aparat foto digital care inregistreaza data si ora efectuarii pozei- Mijloace de transport pentru interventie cel putin 4 buc.- Statii de emisie-receptieIn cazul inchirierii, operatorul economic va prezenta contractul de inchiriere pe o perioada celptin egala cu perioada contractului, respectiv 4 aniModalitatea de indeplinireSe va completa formularul nr 9
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00Tarife pt deblocarea autovehiculului, Tarife de parcare pt autovehicule cf Caietului de sarcini, Valoarea abonamentelor cf Caietului de sacini 40.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.09.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.In cazul IMM-urilor garantia de buna executie se va constitui intr-un procent de 50% din cuantumul mai sus mentionat.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari se va realiza prin una dintre urmatoarele variante: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - caz in care antreprenorul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 al HG 925/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer