Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Ogra, Judetul Mures


Concesionare numarul 2405/16.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ogra (Primaria Ogra)
Adresa postala: ogra nr.103a judetul mures, Localitatea: Ogra, Cod postal: 547440, Romania, Punct(e) de contact: gabriela voda, Tel. +40 0265458212, Email: [email protected], Fax: +40 0265458212, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Ogra, Judetul Mures
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ogra, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energieregenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.Valoarea estimata pentru lucrarile de instalatii electrice este de 8.569.500 lei.Valoarea estimata pentru serviciile de intretinere si operare a echipamentelor si instalatiilor electriceeste de 2.097.050 lei.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 0 lei, reprezentand 0 % din valoarea estimata pentrulucrarile de instalatii electrice.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energieregenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.Concesionarul va asigura intreaga investitie, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 666, 550 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ? Se va prezenta Formularul 4 din sectiunea Formulare;In scopul sustinerii declaratiei privind eligibilitatea, se vor prezenta: - Cazier judiciar al societatii ? se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societatii asa cum este/suntprecizat(i) in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?; Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila certificate ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, insotite de originalul traducerii autorizate si legalizate.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Se va prezenta Formularul 5 dinsectiunea Formulare; Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediu asa cum este declarat la ONRC, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidate eliberat deAgentia de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice de pe raza careiasocietatea are sediul social, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celeiin care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copielegalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator ? eliberat de autoritatidin tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-auindeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat sibugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documente din care sa atesteca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite scadente in luna anterioara celei in care esteprevazut termenul limita de depunere al ofertele vor fi prezentate in original/copielegalizata/copie lizibila certificate ?conform cu originalul?, insotite de originalul traducerilorautorizate si legalizate.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emitdocumente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toatesituatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de aaccepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legalereferitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a uneiautoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente inacest sens.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuireacontractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata aimpozitelor, taxelor si contrbutiilor de asigurari sociale catre bugetele component ale bugetuluigeneral consolidate, precum si a obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local, in conformitatecu prevederile legale.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 6 din sectiuneaFormulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 7din sectiunea Formulare;Persoanele cu functie de decizie din autoritatea contractanta: -Primar ? Palaghie Marian-Viceprimar ? Lantos Ioan-Consilier juridic ? Harmanescu Mitica-Contabil sef ? Voda Gabriela-Consilier local ? Mosora Teofil-Consilier local ? Demeter Tiberiu-Consilier local ? Meghesan Ioan-Consilier local ? Rata Bianca Nicoleta-Consilier local ? Demeter Iosif-Consilier local ? Neacsa Teodor-Consilier local ? Oltean Ioan-Consilier local ? Bidi Ioan-Consilier local ? Szabo Andrei-Consilier local ? Porumb VasileMembrii din comisia de evaluare pentru procedura respective: - Presedinte comisie - Harmanescu Mitica- Membru - Lantos Ioan- Membru - Voda Gabriela- Membru - Demeter Tiberiu- Membru - Rata Bianca NicoletaFiecare ofertant individual/ asociat/ tert sustinator va prezenta aceste documente;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 8 din sectiuneaFormulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintreasociati, daca este cazul, se afla in una din situatiile prevazute la art. 180, art. 181, art. 69^1 dinOUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare sau de Ordinul 314/2010 alANRMAP, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalulterritorial, din care sa rezulte structura actionariatului, administratorii, sediul central si punctelede lucru declarate si obiectele de activitate ale respectivului operator economic. Obiectulcontractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis deONRC - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?. Informatiile cuprinse in certificate vor fi reale/valabile la termenul limita dedepunere al ofertelor.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma deinregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii derezidenta a operatorului economic.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstraindeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care urmeaza sa o realizeze.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezervadreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilorin cauza.b)Atestate, certificate privind apartenenta la categoria profesionalaIn vederea respectarii Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de PresedinteleANRE, precum si a celorlalte reglementari legale in domeniu, ofertantul va prezenta atestatele emise de ANRE tip C1A, C2B, B si autorizatie de auditor energetic clasa II complex (conform 83/2013 emis de Presedintele ANRE) - se va prezenta in copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data limita de depunere al ofertelor.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va indeplini cerinta pentru partea de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie egala sau mai mare de 20.000.000 lei. Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani.Modalitatea de indeplinire1. Fisa de informatii generale - Formularul 9 din sectiunea Formulare.2.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate la organele competente, in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.In cazul unei asocieri de operatori economici situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate;Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d^3 si art 69.1 din OUG 34/2006.Documente emise de institutii financiare (declaratii, extrase de cont, linii de credit, etc) prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate. Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.Modalitatea de indeplinireDocumente emise de institutii financiare (declaratii, extrase de cont, linii de credit, etc) prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate. Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele servicii prestate si lucrari executate in ultimii 3 ani, respectiv 5ani;Prezentarea a maxim trei contracte avand ca obiect lucrari similare, cu o valoare cumulata de cel putin 4.000.000 lei, exclusiv TVA.Prezentarea a maxim trei contracte avand ca obiect servicii similare, cu o valoare cumulata de cel putin 1.500.000 lei, exclusiv TVA.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5ani - raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Declaratie privind lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Se va prezenta Formularul 10 din sectiunea Formulare.Fisa experienta similara - se va prezenta Formularul 11 din sectiunea Formulare.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari/documente din care sa rezulte denumire contract, partile contractante, valoare, obiectul si durata contractului, semnaturi (copii dupa elementele relevante ale contractului sau PV de receptie sau recomandari din partea beneficiarilor sau documente constatatoare)Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Declaratie dotare cu echipamente, utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport, alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de concesiune: Autoplatforma mobila aeriana (PRB), Autoplatforma mobila fixa, Laborator PRAM, Autoturism de transport echipamente si personal, Generator curent, Aparat complex pt masurat parametrii de retea, Masina de taiat beton/asfalt, Automacara.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport etc ? se va prezenta Formularul 12 din sectiunea Formulare.Dovada detinerii si disponibilitatii utilajelor si echipamentelor se va face prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul? dupa facturi fiscal de achizitie/ contracte de vanzare cumparare/ inchiriere, contracte de leasing/ contracte de prestari servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitieDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani si Lista personalului de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului de concesiune: 1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) ? atestat in domeniul electric, Ordinului 777/2003; 2 Ingineri autorizati ANRE gradul III A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 2 Electricieni autorizat ANRE gradul II A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 1 Inspector protectia muncii, conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006; 1 Manager de proiect; 1 Manager energetic;1 Auditor energetic, conform Ordinului 83/2013 emis de Presedintele ANRE;Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani - se va prezenta Formularul 13 din sectiunea Formulare.Informatii privind personalul tehnic de specialitate - se va prezenta Formularul 14 din sectiunea Formulare.Pentru managerul de proiect, managerul energetic si auditorul energetic se va prezenta: - diploma de specialitate in domeniu- in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?;
- CV-ul ? in original;
- certificate/ atestate/ licente valabile la data limita de depunere a ofertelor - in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?;Pentru Responsabilul si pentru electricienii si inginerii autorizati ANRE IIA, B si IIIA, B se vor prezenta doar atestatul in domeniul solicitat, valabil la termenul limita de depunere al ofertelor.In cazul in care o persoana este nominalizata pe doua functii se va prezenta detaliat modul in care aceasta poate indeplini ambele functii in acelasi timp.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art 69.1 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinireIn cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art 69.1 din OUG 34/2006.Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se va completa Formularul 15 din sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora si Formularul 16 ? Acordul de Subcontractare.Acordul de asociere ? prin care toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului ? Formular 17.Modalitatea de indeplinireDeclaratie subcontractanti ? se va prezenta Formularul 15 din sectiunea Formulare.Acord de subcontractare ? se va prezenta Formularul 16 din sectiunea Formulare.Acord de Asociere ? se va prezenta Formularul 17 din sectiunea Formulare.Certificat ISO 9001/2008 sau certificat echivalent emis de organismele stabilite in alte state ale UE.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 9001/2008, valabil la data limita de depunere al ofertelor - se va prezenta copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul? certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a certificatului echivalent.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte acest document.Certificat ISO 14001/2005 sau certificat echivalent emis de organismele stabilite in alte state ale UE.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 14001/2005, valabil la data linita de depunere al ofertelor - se va prezenta copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul? certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a certificatului echivalent.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte acest document.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 70.00Cantitatea de energie electrica eficientizata (MWh) 20.00Productia de energie garantata de producator pentru panoul fotovoltaic in anul 25 de functionare 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4406
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 10.02.2014 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc modalitatea de departajare o va constituipunctajul ofertei tehnice. Daca si in acest caz egalitatea persista ofertantii vor prezenta o nouaoferta financiara in plic inchis, oferta cu cel mai scazut pret fiind declarata castigatoare.Ofertantii au dreptul sa viziteze amplasamentul incepand cu data la care se publica anuntul de cncesiune.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art. 256.2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer