Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Haghig, Judetul Covasna


Concesionare numarul 2412/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Haghig
Adresa postala: comuna Haghig, nr. 258, judetul Covasna, Localitatea: Haghig, Cod postal: 527100, Romania, Punct(e) de contact: Maria Szekely, Tel. +40 0267366904, Email: [email protected], Fax: +40 0267366904, Adresa internet (URL): www.primariahaghig.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Haghig, Judetul Covasna
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Haghig, judetul Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energie regenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.Valoarea estimata pentru lucrarile de instalatii electrice este de 8.499.900 lei.Valoarea estimata pentru serviciile de intretinere si operare a echipamentelor si instalatiilor electrice este de 5.213.320 lei.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 0 lei , reprezentand 0 % din valoarea estimata.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energie regenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori, investitii noi.Concesionarul va asigura intreaga investitie, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 13, 713, 220 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea? Se va prezenta Formularul 4 din sectiunea Formulare;In scopul sustinerii declaratiei privind eligibilitatea, se vor prezenta: - Cazier judiciar al societatii ? se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societatii asa cum este/sunt precizat(i) in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Cazier fiscal al eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?; Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila certificate ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, insotite de originalul traducerii autorizate si legalizate.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Se va prezenta Formularul 5 din sectiunea Formulare;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediu asa cum sunt acestea declarate la ONRC, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidate eliberat de Agentia de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator ? eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Documente din care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila certificate ?conform cu originalul?, insotite de originalul traducerilor autorizate si legalizate.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contrbutiilor de asigurari sociale catre bugetele component ale bugetului general consolidate, precum si a obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 6 din sectiunea Formulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formularul 7 din sectiunea Formulare;Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste procedura: primar Cucu Alexandru, viceprimar Aiteanu Virgil (pre?edinte comisie evaluare), secretar Sala Pavel (membru comisie evaluare), contabil Bodeanu Catalina Maria (membru comisie evaluare), Consilier juridic Szekely Maria (membru de rezerva), Referent Barlea Anamaria (membru comisie de evaluare), referent Cucu Emy (membru comisie de evaluare) Consilieri locali: Coltea Iosif, Cucu Vasile, Ghica Viorel, Horvath Nicolae, Jozsa Geza, Lupsa Vasile, Lepedat Iacob, Lorincz Arpad Iozsef, Motoasca Ioan, Ruta MironFiecare ofertant individual/ asociat/ tert sustinator va prezenta aceste documente;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 8 din sectiunea Formulare;Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte aceste documente;In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintre asociati, daca este cazul, se afla in una din situatiile prevazute la art. 180, art. 181, art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare sau de Ordinul 314/2010 al ANRMAP, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de concesiune. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul territorial, din care sa rezulte structura actionariatului, administratorii, sediul central si punctele de lucru declarate si obiectele de activitate ale respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC - se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificate vor fi reale/valabile la termenul limita de depunere al ofertelor.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care urmeaza sa o realizeze.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.b)Atestate, certificate privind apartenenta la categoria profesionalaIn vederea respectarii Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE, precum si a celorlalte reglementari legale in domeniu, ofertantul va prezenta atestatul emis de ANRE tip C1A, C2B, B si autorizatie de auditor energetic clasa II complex - (conform Ordinului 83/2013 emis de ANRE)se va prezenta in copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data limita de depunere ofertelor.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va indeplini cerinta pentru partea de contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Document prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate. Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.Modalitatea de indeplinireDocument prin care sa se demonstreze ca are capacitatea de sustinere a investitiei solicitate.Se vor prezenta documente emise de institutii financiare din care sa rezulte ca are posibilitatea sustinerii investitiei prezentei concesiuni.Fisa de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie egala sau mai mare de 26.000.000 lei. Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani.Modalitatea de indeplinire1. Fisa de informatii generale - Formularul 9 din sectiunea Formulare.2.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate la organele competente, in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.In cazul unei asocieri de operatori economici situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate;Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d^3 si art 69.1 din OUG 34/2006.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4. Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se va completa Formularul 15 din sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora si Formularul 16 ? Acordul de Subcontractare.Acordul de asociere ? prin care toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului ? Formular 17.Modalitatea de indeplinire4. Declaratie subcontractanti ? se va prezenta Formularul 15 din sectiunea Formulare.Acord de subcontractare ? se va prezenta Formularul 16 din sectiunea Formulare.Acord de Asociere ? se va prezenta Formularul 17 din sectiunea Formulare.Lista personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului de concesiune: 1 Responsabil tehnic cu executia (RTE) ? atestat in domeniul electric, conform Ordinuui 777/2003; 2 Ingineri autorizati ANRE gradul III A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 2 Electricieni autorizat ANRE gradul II A, B, conform Ordinului 23/2013 si Ordinului 11/2013 emise de Presedintele ANRE; 1 Inspector protectia muncii, conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006; 1 Manager de proiect; 1 Manager energetic;1 Auditor energetic, conform Ordinului 83/2013 emis de Presedintele ANRE;Modalitatea de indeplinire3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani - se va prezenta Formularul 13 din sectiunea Formulare.Informatii privind personalul tehnic de specialitate - se va prezenta Formularul 14 din sectiunea Formulare.Pentru managerul de proiect, managerul energetic si auditorul energetic se va prezenta: - diploma de specialitate in domeniu- in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?;
- CV-ul ? in original;
- certificate/ atestate/ licente valabile la data limita de depunere a ofertelor - in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul?; Pentru Responsabilul si pentru electricienii autorizati ANRE IIA, B si IIIA, B se vor prezenta doar atestatul in domeniul solicitat, valabil la termenul limita de depunere al ofertelor, In cazul in care o persoana este nominalizata pe doua functii se va prezenta detaliat modul in care acesta poate indeplinii ambele functii in acelasi timp.2. Declaratie dotare cu echipamente, utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport, alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de concesiune: Autoplatforma mobila aeriana (PRB), Autoplatforma mobila fixa, Laborator PRAM, Autoturism de transport echipamente si personal, Generator curent, Aparat complex pt masurat parametrii de retea, Masina de taiat beton/asfalt, Automacara.Modalitatea de indeplinire2.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport etc ? se va prezenta Formularul 12 din sectiunea Formulare.Dovada detinerii si disponibilitatii utilajelor si echipamentelor se va face prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila ?conform cu originalul? dupa facturi fiscal de achizitie/ contracte de vanzare cumparare/ inchiriere, contracte de leasing/ contracte de prestari servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitie1.Lista cu principalele servicii prestate si lucrari executate in ultimii 3 ani, respectiv 5ani;Prezentarea a maxim trei contracte avand ca obiect lucrari similare, cu o valoare cumulata de cel putin 4.000.000 lei, exclusiv TVA.Prezentarea a maxim trei contracte de servicii similare, cu o valoare cumulata de cel putin 3.500.000 lei, exclusiv TVAModalitatea de indeplinire1. Declaratie privind lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5ani - raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Declaratie privind lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, raportati la termenul limita de depunere al ofertelor.Se va prezenta Formularul 10 din sectiunea Formulare.Fisa experienta similara - se va prezenta Formularul 11 din sectiunea Formulare.Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari/documente din care sa rezulte denumire contract, partile contractante, valoare, obiectul si durata contractului, semnaturi (copii dupa elementele relevante ale contractului sau PV de receptie sau recomandari din partea beneficiarilor.)Conversia leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Certificat ISO 14001/2005 sau certificat echivalent emis de organismele stabilite in alte state ale UE.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 14001/2005, valabil la data linita de depunere al ofertelor - se va prezenta copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul? certificatului sau documentul echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a certificatului echivalent.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte acest document.Certificat ISO 9001/2008 sau certificat echivalent emis de organismele stabilite in alte state ale UE.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 9001/2008, valabil la data limita de depunere al ofertelor - se va prezenta copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul? certificatului sau documentul echivalentemis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a certificatului echivalent.Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa prezinte acest document.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 85.00Energia electrica produsa de instalatia fotovoltaica pe o perioada de 25 ani (exprimata in MWh) 15.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.02.2014 Ora: 16:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc modalitatea de departajare o va constitui punctajul ofertei tehnice. Daca si in acest caz egalitatea persista ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara in plic inchis, oferta cu cel mai scazut pret fiind declarata castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art 256.2 din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Haghig - Biroul juridic
Adresa postala: nr. 258, Localitatea: Haghig, Cod postal: 527100, Romania, Tel. +40 267366904, Email: [email protected], Fax: +40 267366904, Adresa internet (URL): www.primariahaghig.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 22:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer