Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, efectuate cu vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer


Anunt de participare numarul 140411/14.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA
Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A cod postal 200207, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel. +40 0251414660, Email: [email protected], Fax: +40 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de salubrizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, efectuate cu vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Arterele de circulatie si trotuarele din municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 250, 000 si 3, 150, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se incheie un singur contract subsecvent
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013, un numar minim de 44 autovehicule si maxim 68, functie de necesitati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
60181000-0-Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
60182000-7-Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer, un numar minim de 44 autovehicule si maxim 68 pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2012-2013 si anume: minim 14 buc maxim 16 buc de vehicule pentru impins zapada si imprastiat material antiderapant, minim 27 buc si maxim 42 buc de vehicule multifunctionale si minim 3 buc si maxim 10 buc de vehicule pentru transport zapada, material antiderapant(sare, nisip, cloruri) si tractare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 250, 000 si 3, 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In valoare de 45.000 lei, care va fi valabila 60 zile cu incepere de la data limita de depunere a candidaturilor. Forma de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86, alin 1 din HG 925/2006. Contul bancar pentru depunerea garantiei de participare: RO98RNCB0134024343310039. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Daca ofertantul va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumul ce va fi retinut din garantia de participare, conform art.278^1/OUG 34/2006 , este de 6930 lei. Garantia de buna executie, va fi de 5% din valoarea contractulu subsecvent, fara TVA, si se va constitui, conf. art.90 din HG925/2006 printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive, din facturi partiale, cu obligativitatea ca in maxim 7 zile de la semnarea acordului cadru ofertantul castigator sa constituie la Trezoreria Statului un cont in cuantum de 0, 5% din valoarea estimata totala a contractului, cont ce va fi alimentat lunar pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Se completeaza formularul: declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 180 din OUG34/2006 a operatorului economic formular 1 din SECTIUNEA FORMULARE.2) Se completeaza formularul: declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit d) din OUG34/2006 a operatorului economic formular 2 din SECTIUNEA FORMULARE.3) Se completeaza formularul: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, formular 4 din SECTIUNEA FORMULARE.4) Se completeaza formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, formular 5 din SECTIUNEA FORMULARE.5) Se completeaza formularul: declaratie privind neincadraea in prevederile art. 69?1 , privind conflictul de interese, formular 3 din SECTIUNEA FORMULARE.Persoanele cu functie de conducere din cadrul autoritatii contractante si care au legatura directa cu derularea contractului de furnizare: Cristian Stefan Popescu ?administrator, Ionel Petre - director tehnic, Gangioveanu Doina - director economic, Flavius Adrian SIROP -director executiv, Florea Ovidel-responsabil Activiate salubrizare stradala, Lupu Mihaela-Compart. Achizitii publice, Daladimos Raluca -consilier juridic, Duta Lavinia -Serviciul contabilitate, Paun Andrei - compartiment tehnic.6) Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (certificat atestare fiscala) si 7) la bugetul local (certificat fiscal privind impozitele si taxele locale), certificate care sa prezinte siutatia ofertantului din luna anterioara depunerii ofertei.NOTA 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate de catre toti membrii din asociatie.NOTA2: In cazul in care pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana(tert sustinator) este obligatoriu a se prezenta toate formularele mentioante semnate de reprezentantul legal al tertului sustinator. 8)- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"9)- Licenta de transport pentru autovehiculele ofertate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".NOTA 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate de catre toti membrii din asociatie.NOTA 2: Pentru persoane fizice/jurice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? copii traduse in limba romana legalizate.NOTA 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurtii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.ATENTIE: Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane(tertul sustinator)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
9) Fisa cu informatii generale din care rezulta media cifrei de afaceri globale a ofertantului din ultimii 3 ani si care trebuie sa fie in valoare de minim 6.000.000 lei. 10) Ofertantul va prezenta copie "conform cu originalul "de pe certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea ceritei de calificare si anume: Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2009, 2010, 2011) NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
NOTA: Daca un grup de operatori depun o oferta comuna, cerinta de calificare se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
TERT SUSTINATOR: 1.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, conform modelului anexat in sectiunea FORMULARE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII, daca este cazul "Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora". INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptuld e a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
TERT SUSTINATOR: Capacitatea tehica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta formularul aferent din sectiunea FORMULARE si anexa acestuia prin care acesta confirma faptul ca pune la dispozitie ofertanului resursele tehnice invocate.
11) Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 (trei)ani, din care sa se confirme ca s-au prestat servicii specifice in valoare de minim 3.000.000 lei in ultimii 3 ani si lista contractelor de servicii similare. 12) Recomandare sau orice alt document edificator in acest sens de la cel putin un beneficiar de servicii similare
13) Informatii privind dotarea cu autovehiculele si camioanele industriale cu sofer solicitate a fi inchiriate pentru activitati specifice de deszapezire, numarul minim si maxim solicitat in caietul de sarcini. 14) Documente care atesta forma de proprietate/inchiriere/asociere a vehiculelor si camioanelor cu sofer ce vor fi implicate in derularea contractului. 15) Declaratie cu personalul care va duce la indeplinire contractul de prestari-servicii, inclusiv personalul de conducere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Deoarece la data de 31.10.2012 s-a anulat licitatia deschisa ce a fost anuntata prin anuntul 138970/19.09.2012, conform art. 110, alin. 1 din OUG34/2006, aplicam procedura de ?negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare?, deoarece ne incadram in prevederile lit. a: in urma aplicarii procedurii de licitatie deschisa a fost depusa oferta inacceptabila, procedura a fost anulata si cerintele initiale nu sunt modificate. Conform prevederilor art. 113 alin 2, dorim accelerarea procedurii deoarece este urgenta incheierea acordului cadru/contractului subsecvent pana la 1 decembrie 2012, deoarece exista risc de ninsori.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
-indepl. cond. privind sit. pers, ec.-financ, capacit. tehnica - 60 puncte-indepl. cond. tehnice, conf. caiet sarc, nr. max de vehicule - 40 puncte
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S181-297585din20.09.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
21.11.2012
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2012 12:30
Locul: sediul AC din Craiova, str. Brestei, nr. 129A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imuternicitii legali ai cestora, comisia de evaluare si reprezentanti UCVAP- daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-indepl. cond. privind sit. pers, ec.-financ, capacit. tehnica - 60 puncte-indepl. cond. tehnice, conf. caiet sarc, nr. max de vehicule - 40 puncte
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in cond. OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante, considerat "nelegal", conf. art. 256^2 alin. 1 lit. "a" din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadru S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
Adresa postala: STR. BRESTEI, NR. 129A, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 2001977, Romania, Tel. +40 0251414660, Email: [email protected], Fax: +40 0251412628
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2012 13:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer