Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR


Anunt de participare numarul 145602/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala: Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010103, Romania, Punct(e) de contact: Eduard Opris, Tel. +40 213101629, In atentia: Eduard Opris, Email: [email protected], Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
Adresa postala: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: Raluca DAMINESCU, Tel. +40 213025432, In atentia: Raluca DAMINESCU, Email: [email protected], Fax: +40 213054853, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Optimizarea si flexibilizarea fluxului de lucru pentru gestionarea masurilor delegate din axa II PNDR, prin realizarea unui modul informatic care sa cuprinda fluxuri de prelucrare in vederea atingerii urmatoarelor obiective specifice:
O.01. Implementarea functionalitatilor specifice controlului pe teren aferent masurilor delegate din axa2 PNDR
O.02. Tratarea situatiilor privind: inregistrarea Anexei 33 in cazul modificarilor de blocuri fizice
O.03. Dezvoltarea procedurii de autorizare care sa permita reinstrumentarea dosarelor beneficiarilor schemelor de sprijin din cadrul Axei II, pe campanile 2007, 2008, si 2009
O.04. Realizarea modululului de stabilire a indicatorilor de monitorizare si evaluare a programelor de dezvoltare rurala 2007-2013
O.05. Actualizarea raportarilor privind ecoconditionalitatea conform cu prevederile art. 76, alin 1 din Regulamentul CE nr. 796/2004
O.06. Imbunatatirea proceselor de recuperare a platilor necuvenite si urmarire a angajamentelor de agromediu specifice Axei 2
O.07. Implementarea modului de sanctionare a tuturor fermierilor din acelasi bloc fizic, implicati in pasunatul in comun,
O.08. Realizarea modulului de alerte si configurare nomenclatoare
O.09. Implementarea unor caracteristici functionale ale proceselor specifice verificarilor administrative, autorizarea plati, generarea deciziilor de plata
O.10. Realizarea interfetei APIA-APDRP
O.11. Recuperarea sumelor necuvenite ca urmare a nerespectarii angajamentelor de agromediu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212331-8 - Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
80533000-9-Servicii de formare si de familiarizare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea unui modul informatic care sa cuprinda fluxuri specifice de prelucrare privind gestionarea masurilor delegate din axa II PNDR, prin implementarea procedurilor si proceselor de lucru ale APIA pentru:
- Controlul: controale administrative, controale pe teren, verificare si monitorizare indicatori specifici;
- Autorizarea: calcul sume autorizate, calcul sanctiuni, calcul debite aferente sumelor necuvenite si autorizare plati;
- Comunicarea: raportare operationala si de sinteza, informare si notificare fermieri
Valoarea estimata fara TVA: 18, 550, 677.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in lei: 2% din val estimata a contractului fara TVA: 371.013, 56 Lei. Data la care se va realiza echivalenta leu/alta moneda a Garantiei este data publ Anuntului in SEAP, la cursul leu/alta moneda stab de catre BNR.Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (150 zile de la termenul limita de primire a ofertelor).Conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Garantia de participare se va depune in original si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei va fi Scrisoare de Garantie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ? Formular 20, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de sigurari.In cazul form unei contestatii impotriva procedurii de atribuire, in conform cu prevederile Art. 2781, lit. (c) din OUG nr. 34/2006 cu modif si complet ulterioare, se va avea in vedere faptul ca ?In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 9.415, 07 lei, rezultata in urma aplicarii prevederilor art. 2781, lit. (c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - iintre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;Ofertantul va avea posibilitatea de a constitui garantia de participare si prin virament bancar, in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizitiei, avand urmatoarele date: Titular cont: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Nr. cont: RO37TREZ7005005XXX000177, Deschis la: A.T.C.P.M.B. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10 % din valoarea contractului atribuit fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari.In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de buna executie va fi scrisoare de garantie ? Formular nr. 19, cu posibilitatea preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de asistenta tehnica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca vor exista incertitudini, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de asolicita informatii direct de la autoritatile competente.
Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul? de catre reprezentantul legal/autorizat sa reprezinte operatorul economic.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare, autorizata sa reprezinte operatorul economic.
Formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Formularul 5 ? Declaratie privind eligibilitatea;2. Formularul 6 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;3. Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
4. Operatorul economic va prezenta Formularul 24 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? va fi prezentat de lider, asociat, subcontractor (dupa caz);5. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) va prezenta Formularul 25 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Personalul cu functii de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre: Dl. George TURTOI - Director General, Dl. David Eugen POPESCU ? Director General Adjunct Plati, Dl. Daniel IFRIM ? Director Directia IT, Dl. Cristian IVANOIU ? Sef Serviciu Achizitii, Dl. Iulian BOBE ? Director Directia Asistenta Tehnica si Leader
Personalul cu functii de decizie la nivelul Benficiarului APIA sunt reprezentate de catre: Dl. Gheorghe Dorel Benu ? Director General, Dl. Aurel Pana ? Director General Adjunct, Dl. Alexandru Constantinescu ? Director Directia IT, D-na Raluca Daminescu ? Director DMMRRI, D-na Cristina Gavrila ? Sef ServiciuDPAPA
6. Operatorul economic (lider, asociat - dupa caz) trebuie sa prezinte dovada cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte achitarea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
7. Operatorul economic (lider, asociat - dupa caz) trebuie sa prezinte certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte achitarea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
8. Operatorul economic (lider, asociat - dupa caz) trebuie sa prezinte certificat pentru plata CAS din care sa rezulte achitarea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (pentru statele unde este aplicabil).
9. Operatorul economic (lider, asociat - dupa caz) trebuie sa prezinte Cazierul judiciar al companiei, sau echivalent (pentru statele unde este aplicabil).
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata.
10. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). 1.Ofertantul trebuie sa prezinte Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate, faptul ca ofertantul are incluse in obiectul de activitate principal sau secundar activitati similare cu cele solicitate in cadrul acestei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor
In cazul unei asocieri de operatori economici, documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificatul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 8.000.000 euro, pe ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012).Valorile vor fi exprimate atat in euro cat si in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv:
ANUL CURS EURO/LEI
2010 - 4, 2122
2011 - 4, 2391
2012 - 4, 3620Se vor atasa copii ale bilanturilor contabile pe anii 2010 si 2011, iar pentru anul 2012 in situatia in careoperatorul economic inca nu a depus si inregistrat bilantul contabil, se vor prezenta orice documente justificative care reflecta o imagine a situatiei economice si financiare a acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate atat in euro cat si in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL CURS EURO/LEI2010 - 4, 21222011 - 4, 23912012 - 4, 3620Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.Se vor atasa copii ale bilanturilor contabile pe anii 2010 si 2011, iar pentru anul 2012 in situatia in careoperatorul economic inca nu a depus si inregistrat bilantul contabil, se vor prezenta orice documente justificative care reflecta o imagine a situatiei economice si financiare a acestuia.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7 ? Informatii generale.IIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Pentru dovedireaexperientei similare ofertantul (grupul de operatori economici) va prezenta maxim 3 contracte de servicii prestate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie de minim18.000.000 lei fara TVA si care au inclus urmatoarele: 1) faze de proiect realizate: Analiza cerintelor, Proiectare si Dezvoltare, Testare, Implementare, Instruire, Asistenta Tehnica, Suport Tehnic (nivel 1, 2, 3 si 4) pentru un sistem informatic similar ce deserveste utilizatori distribuiti la nivel national, ce respecta un nivel de calitate si performanta prestabilit (SLA - Service Level Agreement)2) servicii de modelare, transformare si informatizare a proceselor interne ale beneficiarului, bazate pe fluxuri de lucru, in scopul gestiunii de fonduri
3) servicii de dezvoltare/actualizare/ modificare aplicatii/sisteme care implementeaza proceduri si procese specifice de control, autorizare si comunicare.Pentru contractele mentionate in lista Formularului 9 prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiaruleste un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtineriiunei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Valorile vor fi exprimate atat in euro cat si in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala
Europeana pentru anul respectiv:
ANUL CURS EURO/LEI
2010 - 4, 2122
2011 - 4, 2391
2012 - 4, 3620
Pentru echivalenta lei/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BCE pentru fiecare din cei trei ani luati in considerare.
Expertul cheie 1: Manager de proiect - 1 persoana
- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent
- Cunostinte in domeniul managementului de proiecte - se va prezenta certificare cum ar fi PMP sau echivalent.- Cunostinte privind managementul serviciilor IT - dovedite prin certificare de tipulITIL Foundation sau echivalent.
- Experienta specifica de minim 3 ani in calitate de Manager de proiect
Expertul cheie 2: Coordonator tehnic- 4 persoane
- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent
- Certificare in domeniul unei metodologii de dezvoltare software, recunoscuta la nivel national/international.
- Cunostinte dovedite in management de proiect ? se va prezenta diploma de absolvire curs/certificare
- Experienta specifica de minim 3 ani intr-o pozitie similara de Coordonator tehnic
Expertul cheie 3: Arhitect de solutie - 3 persoane- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent.- Cunostintein domeniul arhitecturilor de tip Enterprise sau echivalent, dovedite prin certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international.- Experienta specifica de minim 3 ani intr-o pozitie similara de Arhitect de solutie
Expertul cheie 4: Programator/administrator baze de date- 3 persoane- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent- Cunostinte privind tehnologiile de dezvoltare de baze de date - se va prezenta certificare/diploma in domeniul dezvoltarii bazelor de date- Cunostinte privind administrarea bazelor de date relationale - se va prezenta certificare/diploma in domeniul administrarii bazelor de date - Experienta dovedita prin participarea in cadrul unuicontract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: administraresi dezvoltare baza de date, analiza si optimizare la nivelul bazei de date
Expertul cheie 5: Dezvoltator software - 18 persoane- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent- Cunostinte privind dezvoltarea de software - se va prezenta certificare/diploma in domeniul dezvoltarii de software - Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in care a prestat activitati similare prezentului contract: dezvoltare software si testare unitara
Expert cheie 6: Coordonator echipa analiza ? 1 persoana- Absolvent studii superioare- se va prezenta diploma de licenta sau echivalent- Cunostinte privind domeniul analizei de business in contextul sistemelor informatice ? se va prezenta certificare/diploma Certified Business Analysis Professional - CBAP sau echivalent- Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: analiza de business si functionala.
Expertul cheie 7: Analisti - 8 persoane- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent- Cunostinte privind analiza de business in cadrul proiectelor - se va prezenta certificare/diploma cum ar fi Business Analysis sau echivalent - Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in domeniul agriculturii si/sau dezvoltarii rurale si care implementeaza proceduri si procese interne ale beneficiarului/Clientului
Expertul cheie 8: Consultant (suport tehnic) - 13 persoane- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalentExperienta in calitate de Consultant (suport tehnic) in cadrul unui contract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: asistenta tehnica si suport tehnic
Expertul cheie 9: Operator Call Center - 4 persoane
- Absolvent studii superioare- se va prezenta diploma de licenta sau echivalent
- Cunostinte privind utilizarea aplicatiei de inregistrare si urmarire evenimente ofertate - se va prezenta certificare/diploma in acest domeniu- Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: servicii de tip Help Desk (Call Center)
Expertul cheie 10: Expertsecuritate informationala ? 1 persoana
- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent
- Certificare profesionala in managementul serviciilor IT dovedita prin certificare de tipul ITIL sau echivalent- Certificare privind competente de hacking ale sistemelor cum ar fi certified Etichal Hacker sau echivalent
- Certificare privind auditul sistemelor informatice - Certificat cum ar fi Certified Information System Auditor ? CISA sau echivalent
- Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: testare a securitatii sistemelor informatice si a securitatii serverelor, consultanta si suport.
Expert cheie 11 :
Specialist testare si asigurarea calitatii? 1 persoana
- Absolvent studii superioare - se va prezenta diploma de licenta sau echivalent
- Competente privind testarea, dovedite prin participarea la cursuri de specializare in acest domeniu- Cunostinte privind sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001 - se va prezenta certificare/diploma de auditor ISO 9001 sau echivalent- Experienta dovedita prin participarea in cadrul unui contract/proiect in care a desfasurat activitati similare prezentului contract: control calitate si coordonaretestare software pentru sisteme informatice
Ofertantul (operator economic si oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa fie atestat pentru un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa completeze: - Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani- Formular nr. 9 ? Fisa de experienta similaraPentru contractele mentionate in lista Formularului 8 prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiaruleste un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtineriiunei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeazaprintr-o declaratie a operatorului economic.Documentele vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor/activitatilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului.Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a bunurilor livrate ori de catre clientul privat beneficiar al bunurilor livrate. Daca recomandarile/certificarile sunt depuse in copie, se va mentiona?conform cu originalul? si vor fi insotite de semnatura deponentului.Manager de proiectInformatii privind personalul propus pentru implementarea proiectului: 1. Lista cu personalul propus pentru implementarea proiectului - Formularul 10 ? Lista cu personalul propus pentru implementarea proiectului2. Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Un expert cheie/non-cheie poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate in cadrul Fisei de Date.CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat personalul propus nu trebuie sa fie incluse in oferta.Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4 pagini.In vederea indeplinirii si certificarii cerintelor referitoare la calificarile si abilitatile expertilor cheie propusi in oferta, se vor depune documente justificative precum diplome, atestate sau certificate.Nu se vor lua in considerare recomandari, adeverinte sau alt document justificativ in vederea indeplinirii cerintelor referitoare la calificarile si abilitatile expertilor cheie.Coordonator tehnicDocumentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Arhitect de solutie
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Programator/administrator baze de dateDocumentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Dezvoltator software
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Coordonator echipa de analiza
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Analisti
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Consultant (suport tehnic)
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;
d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Operator Call CenterDocumentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Expert securitate informationalaDocumentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Specialist testare si asigurarea calitatiiDocumentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati: a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii;d) Documentele justificative care atesta experienta profesionala, precum copii dupa carnete de munca, adeverinte, recomandari sau alte asemenea se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1, pentru probarea experientei din CV.Ofertantul va depune in original sau copii /lizibile semnate si stampilate cu apostila "conform cu originalul", documente emise de organisme acreditate care ii confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
CT1 - Durata totala de implementare a proiectului (in zile calendaristice)
25%
Descriere: reprezinta durata de implementare a sistemului informatic care se incheie cu acceptanta finala pentru etapa de implementare, reprezentand faptul ca, APIA a facut receptia sistemului informatic, a efectuat sesiuni de testare a tuturor functionalitatilor cu specialistii proprii si cei contractatisi a semnat documentele de acceptanta finala pentru etapa de implementare, respectiv proces verbal de receptie finala pentru etapa de implementare, conform cerintelor prezentate in Caietul de sarcini si documentul de certificare a conformitatii sistemului conform contractului. Pentru DTI mai mare de 210 de zile calendaristice oferta va fi declarata neconforma.
3.
CT2 ? Extinderea perioadei de garantie (in zile calendaristice)
10%
Descriere: Extinderea perioadei de garantie (PGE)- Extinderea serviciilor de garantie pentru un numar de zile calendaristice care incep sa curga dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in caietul de sarcini astfel incat, codul sursa sa fie fara erori, sistemul sa functioneze fara intreruperi nepermise si de asemenea sa nu existe vulnerabilitati privitoare la atacuri sau intruziuni in sistem.
4.
CT3 - Capacitate call-center
15%
Descriere: Capacitate call-center
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/3/S/13/00/33/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 13:00
Locul: APIA, Bulevardul Carol I, nr.17, sector2, cod postal 030161
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant imputernicit din partea Ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura de Asistenta TehnicaTipul de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Informare ofertantiAutoritatea contractanta va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare. Ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi informati in conformitate cu legislatia in vigoare.La incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii: In cazul Asocierii sau activitatilor subcontractate, se va completa Formularul 13 de liderul Asocierii si va fi avizat de fiecare membru al asocierii si subcontractori. Se vor depune si urmatoarele documente: a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. b) O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului. c) Fiecare asociat va completa Formularul 4 si Formularul 7. d) Fiecare asociat / subcontractor va confirma prin intermediul unei Declaratii, faptul ca a luat la cunostinta de prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006. In cazul subcontractarii, se va depune Formularul 7 si Formularul 4 completate de catre fiecare subcontractor.Declaratie privind auditorul financiar: Ofertantul va confirma prin intermediul unei declaratii faptul ca, pentru auditorul financiar prezentat in formularul de oferta - Formular nr. 3, va prezenta la incheierea contractului o copie legalizata sau tradusa de un traducator autorizat, dupa autorizatia de auditor financiar sau echivalent.Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale: Modelul Contractului de Servicii este reprezentat de Formularul 23. Ofertantul va prezenta Formularul 15 ? Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale cu cu privire la clauzele obligatorii si specifice referitoare la responsabilitati, confidentialitate si plata. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader - Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala: Strada Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050111, Romania, Tel. +40 213101629, Email: [email protected], Fax: +40 213101629, Adresa internet (URL): www.apdrp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 16:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer