Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori


Anunt de participare numarul 91886/03.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Monica Septilici, Tel.316.73.83, 316.73.84, In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: [email protected], Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: Piata Natiunile Unite nr. 8, bl. 108, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Punct(e) de contact: Monica Septilici, Tel.021 316 73 82, In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: [email protected], Fax: 021 316 73 80, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori Comuna Lipanesti, sat Sipotu, Scoala Eroilor cu clasele I-VIII, judetul Prahova.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Lipanesti, sat Sipotu, Scoala Eroilor cu clasele I-VIII, judetul Prahova.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori Comuna Lipanesti, sat Sipotu, Scoala Eroilor cu clasele I-VIII, judetul Prahova.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori Comuna Lipanesti, sat Sipotu, Scoala Eroilor cu clasele I-VIII, judetul Prahova.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 726, 821RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: 40.000 RON sau echivalent in Euro;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat, Fondul National de dezvoltare al M.D.R.L., in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, credite externe si alte surse legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (incadrarea in situatia prevazutala art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)-(cerinta obligatorie); Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-(cerinta obligatorie); Cazier judiciar al operatorului economic; Certificat fiscal-(cerinta obligatorie); Certificat de atestare fiscala-(cerinta obligatorie); Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului-(cerinta obligatorie);Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului-(cerinta obligatorie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabilla 31/12/2008- cerinta obligatorie; Declaratii privind cifra de afaceri globala. Fisa de informatii generale -(cerinta obligatorie); Cifra medie anuala de afaceri, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani = 1.000.000 Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara, se vor prezenta 3 fise pentru executant, respectiv 2 fise pentru proiectant, corespunzator contractelor mentionate la experienta similara - (cerinta obligatorie). Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani pentru executant si ultimii 3 ani pentru proiectant ; in lista vor fi prezentate, pe langa lucrarile mentionate mai sus si alte lucrari pe care le-a executat ofertantul. (cerinta obligatorie). Resursetehnicecuechipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari, respectiv echipamente (calculatoare, plottere, imprimante, etc) si soft specializat pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare-(cerinta obligatorie); Resurse umane cu numarul mediu anual de personal angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, precum si Formularul H1 privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere. Este strict necesar pentru indeplinirea contractului de proiectare si executie lucrari, asigurarea a cel putin unui manager de proiect, unui sef santier, precum si a responsabililor tehnici cu executia atestati in domeniul lucrarilor ce urmeaza sa fie realizate, a unui controlor de calitate si a unui Coordonator de proiectare-(cerinta obligatorie) ; CertificatISO-9001( Cerinta obligatorie); Certificat ISO 14001 ( Cerinta obligatorie) ; Certificat ISO 18001 ( Cerinta obligatorie) .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara. Ofertantii, vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala) in ultimii 5 ani a cel putin unui contract de executie a unei constructii cu structura de rezistenta metalica si / sau beton armat, avand functiunile de sala de sport si / sau agrement, patinoare, bazine de inot, showroom-uri, hale industriale, constructii pentru piete tip hala, etc, cu o valoare mai mare sau egala cu 700.000 euro sau echivalentul in lei a acestei sume la data incheierii contractului. Ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala), in ultimii 3 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect prestarea de servicii de proiectare (PT+DE+CS) necesare realizarii unei cladiriavand functiunile de sala de sport si / sau agrement, patinoare, bazine de inot, showroom-uri, hale industriale, constructii pentru piete tip hala, etc. Conditia minima de calificare pentru demonstrarea capacitatii profesionale si a experientei similare se considera indeplinirea cumulativa a cerintelor pentru activitatile de proiectare si executie. (cerinta obligatorie). In cazul in care executia lucrarilor de constructii montaj se doreste a fi si subcontractata pe specialitati, subcontractantii nominalizati vor prezenta numai Formularul D1, care sa aiba profil de activitate in domeniu-(cerinta obligatorie). Ofertantul va prezenta cel putin doua recomandari in original sau copie legalizata, din partea unor beneficiari a celor mai importante lucrari (cerinta obligatorie).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2010 12:00
Locul: Piata Natiunile Unite nr.8, Bloc 108, sectorul 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentatii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: [email protected], Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050121, Romania, Tel.021/ 3167383, Email: [email protected], Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2009 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer