Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ADEZIVI SI DIFERITE PRODUSE CHIMICE


Anunt de participare (utilitati) numarul 149271/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigore Dadalau, Tel. +40 253335045, In atentia: Scurtu Cerasela, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, ,Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE PRODUSE, Tel. +40 374171170, In atentia: Scurtu Cerasela, Fax: +40 253222015/+40 253216064
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE PRODUSE, Tel. +40 374171170, In atentia: Scurtu Cerasela, Fax: +40 253222015/+40 253216064
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE PRODUS, Tel. +40 374171170, In atentia: Scurtu Cerasela, Fax: +40 253222015/+40 253216064
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate de stat in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ADEZIVI SI DIFERITE PRODUSE CHIMICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: USM ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele se vor folosi in cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii aferente utilajelor si subansamblelor din USM ROVINARI.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24911200-5 - Adezivi (Rev.2)
24960000-1-Diferite produse chimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile se regasesc in ANEXA la CAIETUL DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 821.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei.Cuantumul garantiei de participare: GP= 268, 21lei, GP Lotul 1= 229, 26lei, GP Lotul 2 =38, 95lei.Data pt. care se determina echivalentaleu/alta valuta(curs BNR): 5zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile calendaristice dela data limita stabilita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG925/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 . Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare. CONTUL AUT.CONTRACTANTE PENTRU DEPUNEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE: RO49RNCB0149034562550007deschis la BRD TG-JIU Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de10%din valoarea totala , fara TVA a contractului si se va constitui conform art.90 din HG925/2006(Formular 10) *** In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide launitateaTrezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045 / 19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui conform art.92, alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata se face in termen de 60 de zile de la inreg.fact.la registratura achizitorului.In cazul unei asocieri, plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in prevederile art.180)
Prezentarea declaratiei conform Formular nr.1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).Incadrarea in una din situatiile prevazute de art.181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art.69¹din OUG34/2006 , conform Formular nr.3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu:
-Director: Daniel Antonie
-Director Economic: Vasile Ghimis
-Director Achizitii: Dumitru Mocioi;
-Inginer Sef Mecanic USM ROVINARI: Alin Ceuranu;
-Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu;
-Compartimentul tehnic, USM ROVINARI: Costin Dimitrov;
-DepartamentJuridic: Ion Dafinoiu;
-Serviciul Atribuire Contracte Produse: Cerasela Scurtu;Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularulnr.4 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat
astfel la deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.pt.partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse(produse ofertate sau similare) efectuate
in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta minima pt.calificare: -operatorii economici vor prezenta certificate/documente
(exemplu: contracte/ pv de receptie/ doc.constatatoare cf.art.97.1 din HG925/2006 sau oricare alte documente relevante)in original sau copie lizibila emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catreclientul beneficiar, din care sa reiese livrarea produselor solicitate sau similare.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr.11; toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei vor fi consemnate in anexa din cadrulformularului.
Se solicita mostre pentru fiecare tip de produs ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Aceasta cerinta este justificata in vederea demonstrariicapacitatii tehnice a ofertantului de a executa(livra)produsele in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini, precum si in vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul
contractului.
CertificareISO?sistemul de management al calitatii in conformitate cu SREN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent. Ofertantul
trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management alcalitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 /editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia;standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pt. partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 10:00
Locul: Sucursala Divizia Miniera TG-JIU, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, JUD.GORJ, DIRECTIA ACHIZITII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte observatii/amendamente asupra clauzelor specifice din proiectul de contract pana la data limita de depunere a ofertelor sau in oferta depusa.In cazul in care nu sunt formulate inainte de data limita de depunere a ofertelor sau in oferta depusa, aut.contract.cosidera ca ofertantul accepta proiectul de contract prezentat in documentatia de atribuire. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta observatii/amendamente asupra clauz.specificedin proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc. existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora limita de depunere mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;
- Daca a fost constituita GP.- Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citisi consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate de produse.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. In temeiul art.69.2, alin)2 din OUG34/2006, modificata prin OUG77/2012, operatorii participanti vor completa o declaratie cu privire la datele deidentificare aleofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform Formularului nr.5.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256.2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL JURIDIC
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253216064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer