Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ADJDEX1328_Servicii de Cimentare


Anunt de participare numarul 148845/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL
Adresa postala: Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 19-21, Etaj IV, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013682, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Savu, Tel. +40 212032410, In atentia: Adrian Savu, Email: [email protected], Fax: +40 212322152, Adresa internet (URL): www.huntoil.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
0610 extractia petrolului brut
Activitate (activitati)
Altele: 0610 extractia petrolului brut
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ADJDEX1328_Servicii de Cimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: ADJUD, VRANCEA, ROMANIA SI URZICENI, IALOMITA, ROMANIA
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul consta in prestarea de servicii de cimentare inginerie, amestec si pompare, in conformitate cu solicitarea Societatii la orice locatie de foraj a Societatii din regiunea Adjud si Urziceni, Romania, dupa cum este descris in documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76200000-5 - Servicii profesionale privind industria petroliera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniu contractului consta in servicii de cimentare inginerie, amestec si pompare, in conformitate cu solicitarea Societatii la orice locatie de foraj a Societatii din regiunea Adjud si Urziceni, Romania, dupa cum este descris in documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 550, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 2% din valoarea estimata a contractului. 5% din valoarea estimate a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a-?i demonstra situa?ia personala ofertantul trebuie sa prezinte documente/declara?ii ce trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din ?ara in care ofertantul este stabilit:
a) Declaratie privind eligibilitatea;
b) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare;
c) Declara?ie privind calitatea de participant la procedura
d) Cazier judiciar al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice alt document echivalent;
e) Dovada depunerii garantiei de participare in valoare de 2% din valoarea estimata a contractului Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
i.Copii ale documentelor originale ce definesc statutul legal, locul de inregistrare ?i locul principal de desfa?urare a activita?ii.
ii.Certificat constatator in copie certificata conform cu originalul sau in original, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
amedia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012);
b.Istoricul companiei, cum ar fi falimentul recent, insolvabilitate, incapacitatea de a plati furnizorii, furnizorii ?i personalul, alte informa?ii financiare relevante
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va trebui sa faca dovada abilita?ii de a indeplini urmatoarele criterii:
a) capacitatea de a respecta programul de mobilizare stabilit in CDO;
b) instala?ia de foraj propusa indepline?te condi?iile pentru efectuarea forajelor de sonda ?i indepline?te sau depa?e?te specifica?iile tehnice minime stabilite in CDO;
c) personalul desemnat pentru operarea instalatia de foraj va fi pe deplin calificat, instruit ?i certificat (daca este necesar) pentru a indeplini sarcinile specifice in domeniul opera?iunilor de foraj, existand in orice moment suficiente resurse umane pentru a asigura inlocuirea personalului din fiecare categorie, in caz de accidentare sau de boala;
d) Istoricul opera?iunilor efectuate cu ajutorul instala?iei de foraj/echipamentului, data ultimei certificari, eventuala necesitate de recertificare pe durata desfa?urarii contractului, defectiunii ?i frecven?a repara?iilor;
Urmatoarele documente sunt solicitate de la fiecare Ofertant:
a.documentului de certificare a sistemului de management al securita?ii ?i sanata?ii ocupa?ionale
b.manualul sistemului de management al securita?ii ?i sanata?ii ocupa?ionale, valabil la data depunerii ofertelor
c.raspunsurile candidatului la chestionarul de mediu, sanatate ?i siguran?a
(inclus in CDO);
Se considera ca prin depunerea de oferte, ofertantii accepta in mod explicit limitarea raspunderii HOCOR, in cea mai larga masura permisa de lege.In conditiile stabilite prin legislatia in vigoare, HOCOR isi rezerva dreptul:
?de a accepta sau respinge orice oferta,
?de a anula procedura de semnare a acordului-cadru
?de a respinge toate oferteleoricand inainte de notificarea rezultatului procedurii, fara ca prin aceasta sa atraga asupra sa vreo obliga?ie fa?a de ofertantul sau ofertan?ii afectati (cu excep?ia returnarii garan?iei pentru participare la licitatie).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor solicitate.Prezentarea documentelor solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriu Tehnic
50%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ADJDEX1328_Servicii de Cimentare
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S247-430896 din 20.12.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 17:00
Locul: Bucuresti, Romania,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer