Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Administrarea terenurilor silvice proprietatea UMC Jilt Nord + UMC Jilt Sud si Intocmirea actelor de punere in valoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 143423/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU - SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SI SERVICII, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Administrarea terenurilor silvice proprietatea UMC Jilt Nord + UMC Jilt Sud si Intocmirea actelor de punere in valoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: UMC Jilt Nord si UMC Jilt Sud , jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Administratea si paza terenurilor silvice:
- sa asigure paza padurilor achizitionate si a terenurilor plantate, pana la starea de masiv, in vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere;
- urmarirea lucrarilor de specialitate la terenurile impadurite
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
70332100-8 - Servicii de gestionare a terenurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Administrarea terenurilor silvice = 269 ha;
Marcarea si intocmirea actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasa inclusa in fond forestier si in afara fondului forestier, proprietatea S CEO SA = 2500 mc;
Fasonat loco-cioata masa lemnoasa = 1200 mc.
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 1.500, 00 lei. Se poate depune in contul RO49 RNCB 0149 0345 6255 0007 BCR - Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau -depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare se poate constitui si in euro, cursul de schimb valutar fiind cel comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere aofertei, comunicata in invitatia de participare.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278¹ alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC) (Formular model) Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, conf. Legea nr. 346/2004). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011. (Formular model)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata, in functie de disponibil. achizitorului, in 60 de zile de la inreg. fact. la pct. de lucru a Suc. Div. Min. Tg-Jiu: UMC Jilt Nord si UMC Jilt Sud
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din ordonanta (completare Formular model)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (completare Formular model)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (completare Formular model)
4. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie (completare Formular model) ;
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ (completare Formular model)
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: - Director Sucursala Divizia Miniera ? Antonie Daniel;
- Director Economic ? Ghimis Vasile;
- Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru;
- Director Investitii ? Petrescu Adrian
- Ing. Sef Investitii ? Avram Vasile
- Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari si Servicii ? Oita Vasile,
(completare Formular model). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane :
Documente de confirmare: Prezentarea : - , ,Autorizatie de exploatare?? a masei lemnoase (conform art. 62, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 ? Codul Silvic);
- , ,Atestat in domeniul silvic?? pentru exploatarea masei lemnoase (conform art. 62, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 ? Codul Silvic);
- , ,Certificatul de Inmatriculare?? in Registrul National al Administratorilor de Paduri si al Ocoalelor Silvice. Certificarul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator in original.Pentru persoanele juridice straine :
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea ttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale (Completare Formular model).
Cerinta nr. 2Media cifrei de afaceri globala, pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie cel putin egala cu: 200.000, 00 lei. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, media cifrei de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus. Media cifrei de afaceri se ia in considerare prin cumul. Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru indeplinirea cerintei minime de calificare. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: - anul 2010:4, 2099 lei;
- anul 2011:4, 2379 lei;
- anul 2012:4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale (Completare Formular model).
Capacitatea economica si financiara: operatorul isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 186 : (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2)).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea financiara;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator economic si financiar;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind dotarea tehnica solicitata.Ofertantii vor prezinta , ,Declaratiaprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice?? de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii - Formulare model.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare executiei lucrarii prezentate prin oferta de catre operatorul economic, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. Daca operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal.
La exploatarea masei lemnoase se folosesc tehnologii de recoltare, de colectare, lucrari in platforma primara si de transport al lemnului din padure care sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere si a malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, precum si a arborilor nedestinati exploatarii, peste limitele admise de normele tehnice (conform art. 65, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 ? Codul Silvic).
Modalitatea de indeplinire
Declaratiaprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (Completare Formular model).
Cerinta nr. 2 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.
In cazul in care o parte din oferta depusa va fi realizata de subcontractanti, acestia vor trebui sa indeplineascasarcinile de prestare de servicii, proportional cu procentul de participarea acestora.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind informatii despre subcontractanti (Completare Formular model).
Cerinta nr. 3 - Informatii privind experienta similara
Ofertantul va prezenta , ,Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani?? (Formular model), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivelul experientei similare trebuie sa fie demonstrat prin prezentarea de servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), duse la bun sfarsit si receptionate partial sau receptionate la sfarsitul perioadei de prestare, in baza a maxim 3 contracte deservicii, in valoare/valoare cumulata, egala sau mai mare decat valoarea de 100.000, 00 lei, exclusiv TVA.
Documentele/contractele/procesele-verbale de receptie redactate in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Pentru documentele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
- anul 2010:4, 2099 lei;
- anul 2011:4, 2379 lei;
- anul 2012:4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Completare Formular model).
Cerinta nr. 4 - Informatii privind personalul.
1. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii ? prezentare Diplome/Certificate/Atestate.
2. Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii ? prezentare Diplome/Certificate/Atestate.
3. , ,Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani??? Formular model
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani(Completare Formular model).
Capacitatea tehnica si profesionala: operatorul isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 190: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).)
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa:
- Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale
- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara.- Se va solicita o certificare ISO 9001 ? standard de certificare in domeniul calitatii sau echivalenta emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene pentru categoria de lucrari care sunt ofertate sau documente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similare, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul??.
Cerinta nr. 2 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau similara.Se solicita prezentarea certificarii ISO 14001 ? standard de certificare a managementului de mediu sau echivalenta emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente care atesta o Certificare a managementului de mediu ISO 14001 sau similare, pentru categoria de servicii care sunt ofertate. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul??.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2013 11:00
Locul: SC CEO SA-SDM Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.b) In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de executanti, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.c) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii (conform Legii nr. 346/2006, art. 16, alin (2)).d) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (conform art. 11, alin. (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) ? completare Formular model. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, de cel putin 3 zile lucratoare (conform art. 11, alin. (5) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare);e) Eventualele obiectiuni la , ,Proiectul de Contract?? se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data limita de depunere a acesteia. Ulterior acestei date, obiectiunile nu vor mai fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta.f) Procesul verbal al sedintei de deschidere va fi publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Legislatie al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 16:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer