Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci,satele Surdila Greci,Bratesu Vechi,Faurei - Sat si Horia


Anunt de participare numarul 19655/19.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SURDILA GRECI (PRIMARIA COMUNEI SURDILA GRECI)
Adresa postala: comuna Surdila Greci, judetul Braila, Localitatea: Surdila-Greci, Cod postal: 817160, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Meirosu-primar, Tel.0239650000, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0239650000, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei - Sat si Horia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei - Sat si Horia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie conducte aductiune, gospodarie de apa, retele de distributie, alimentare cu energie electrica, statie de preparare apa potabila, subtraversare linie ferata simpla si dubla electrificata, subtraversare linie ferata simpla neelectrificata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45221211-4-Subtraversare (Rev.1)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Exec. cond. aductiune, gospod. de apa, ret. de distrib., alim. cu energ. elect., statie de prep. apa potabila, subtrav. linie ferata simpla si dubla elect., subtrav. linie ferata simpla neelect.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 173, 152.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :40000 RON.Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului de lucrari, fara t.v.a.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare conform O.G 7/2006-Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea;
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
3.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul de stat valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata;
4.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul local valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata;
5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in copie conforma cu originalul semnata si parafata de reprezentantul ofertantului nu mai vechi de 60 de zile;Autorizatie de functionare-pentru persoanele fizice vizata pentru anul 2007;
6.Copie dupa certificatul de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale;
2.Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente;
3.Solvabilitatea patrimoniala(capital propriu /total pasiv * 100) >30%
4.Lichiditatea generala (active circulante /datorii curente * 100) >100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista princ. lucr.exec. in ultimii 5 ani, recom.de la benef.dif. ptr. lucr.similare, decl. refer.la utilaje, inst., echip. tehn., efect. medii anuale ale pers. angajat si al cadr.de cond. in ultimii 3 ani, resp.cu exec.si cal.atestati, cert.de atest.tehn de la ARACO, ANR in domeniul En. Elec., aut.AFER ptr. operat.spec. in exec. de subtrav. cai ferate, cert.ISO 9001:00, ISO 14001:04, OHSAS 18001:99
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1500 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria autoritatii contactante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2007 12:00
Locul: Sediul Consiliului Local Surdila Greci, localitatea Surdila Greci, judetul Braila, cod postal 817160
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere, avand imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 /3104641, Email: [email protected], Fax: 021 /3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse la C.N.S.C in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Surdila Greci
Adresa postala: Comuna Surdila Greci, judetul Braila, Localitatea: Surdila Greci, Cod postal: 817160, Romania, Tel.0239 /650000, Email: [email protected], Fax: 0239/650000, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2007 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer