Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a localitatii Cuied, comuna Buteni, judetul Arad


Anunt de participare numarul 77639/18.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUTENI
Adresa postala: nr. 78, Localitatea: Buteni, Cod postal: 317065, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA BUTENI, Tel.0257320185, In atentia: LENUTA PETRUSE, Email: [email protected], Fax: 0257320129
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a localitatii Cuied, comuna Buteni, judetul Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Cuied, comuna Buteni, judetul Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa a localitatii Cuied, comuna Buteni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea lucrarilor de alimentare cu apa a localitatii Cuied - 1 statie de pompare, 3, 8 km aductiune, 1 rezervor, 1 statiede clorinare si 9, 55 km retele stradale.
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Constiuirea garantiei de participare in cuantum de 30.000 lei si garntia de buna executiede 7% din valoarea contractului de lucrari, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
HG 577/1997 sectiunea alimentare cu apa la sate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operator economic sau contract de asociere/ subcontractare conf. Art 44-45 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 12A sau Cazier judiciar/certificat echivalent;
Certificate de atestare fiscala, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiCopie dupa certificatul de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006, 31.12.2007 si la 31.12.2008,
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
Declaratie referitoare la indicatorii financiari pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifrei medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 8.000.000 RONLichiditate generala peste 100% si solvabilitate patrimoniala peste 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani, Formularul nr. 12H (dotari tehnice).
Formularele nr. 12I, B7B, B7C - asigurarea cu personal de specialitateDeclaratie de disponibilitate a personalului de specialitate Formular G3
Certificat ISO 9001:2001de atestare a sistemului de management al calitatii ;
Certificat ISO 14001:2005, de atestare a sistemului de management de mediu;
Certificat OHSAS 18001/2007, de atestare a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copie dupa 1 contractsimilardin punct de vedere tehnic) cu o valoare minima de 800.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
financiar
50%
Descriere: valoarea ofertei
2.
tehnic
50%
Descriere: durata de executie, solvabilitate, lichiditate
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1414
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.06.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2009 12:00
Locul: Primaria comunei Buteni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputeerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul privind pietruirea drumurilor comunale, alimentare cu a apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrricitate si la reteaua de telefonizare HG 57701997 sectiunea alimentare cu apa la sate
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoles, nr. 6, esctor 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Arad
Adresa postala: str. Gn Vasile Milea, nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 317065, Romania, Tel.0257237179, Fax: 0257237179
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Buteni - secretar
Adresa postala: nr. 78, Localitatea: Buteni, Cod postal: 317065, Romania, Tel.0257/320185, Email: [email protected], Fax: 0257/320129
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2009 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer