Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a localitatilor Carbunari si Stinapari, com. Carbunari, jud. Caras-Severin


Anunt de participare numarul 38166/05.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Carbunari (Consiliul local Carbunari)
Adresa postala: Carbunari, nr 304, Localitatea: Carbunari, Cod postal: 327070, Romania, Punct(e) de contact: Angelica Schinteie, Tel.0728002966, Email: [email protected], Fax: 0720112099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a localitatilor Carbunari si Stinapari, com. Carbunari, jud. Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: - intravilanul si extravilanul loc. Carbunari si Stinapari
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul prevede lucrari de alimentare cu apa a localitatilor Carbunari si Stinapari, com. Carbunari, jud. Caras-Severin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- conform listelor de cantitati din cadrul proiectului tehnic
Valoarea estimata fara TVA: 1, 934, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- se solicita garantie de participare in valoare de 15000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- proiectul este finantat de la Bugetul de Stat prin HG577/1997
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- in cazul in care contractul se atribuie unui grup de operatori, acestia isi vor legaliza asocierea printr-un contract scris
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- se solicita certificat constatator emis de ORC- declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederiel art 181 din OG 34/2006- certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- se va completa formularul de Informatii generale- bilantul contabil pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu 1500000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-alte informatii conform fisei de date a achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se solicita cel putin 2 lucrari similare in domeniul hidroedilitar cu valoare cumulata mai mare de 1500000 lei pentru societati mixte, consortii, asocieri; respectiv cel putin o lucrare in domeniul hidroedilitar cu valoare de minim 700000 lei pentru societati prezentate individual
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Prin depunere de numerar la caseria Primariei Carbunari
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2007 11:00
Locul: Sediul Primariei Carbunari, nr. 304
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- reprezentanti legali ai ofertantilor, pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213199528, Email: [email protected], Fax: 0213123211, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Carbunari - Serviciul Juridic
Adresa postala: Comuna Carbunari nr. 304, Localitatea: Carbunari, Cod postal: 327070, Romania, Tel.0728002966, Fax: 0720112099
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2007 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer