Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR COCIUBA MARE,PETID,CARASAU SI CHESA,COMUNA COCIUBA MARE


Anunt de participare numarul 29674/27.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COCIUBA MARE
Adresa postala: COCIUBA MARE NR. 210 JUD. BIHOR, Localitatea: Cociuba Mare, Cod postal: 417200, Romania, Punct(e) de contact: IOAN RADU AGUD, Tel.0259311232, In atentia: DOMNULUI PRIMAR IRIMIE IOAN, Email: [email protected], Fax: 0259311324
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR COCIUBA MARE, PETID, CARASAU SI CHESA, COMUNA COCIUBA MARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Cociuba Mare, Petid, Carasau, Chesa.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Gospodaria de apa Petid, retele distributie apa Petid, retele distributie apa Chesa, retele distributie apa Carasau, retele distributie apa Cociuba Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executarea lucrarilor la Gospodaria de apa Petid, retele de distributie in localitatile Cociuba Mare, Petid, Chesa, Carasau.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 982, 441RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 20000 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform OG nr.7/2006 aprobata prin Legea nr.71/2007.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, neancadrarea in prevederile art.181, certificat privind achitarea obligatiilor la bugetul de stat si bugetul local, certificat constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii trei ani, cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani 8000000 lei, elemente privind evolutia bonitatii pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lucrari executate in ultimii 5 ani, experinta similara o lucrare de 800000 lei, recomandari, procese verbale receptie, contracte lucrari, informatii cu personal specialitate, declaratie cu utilajele, certificat ISO 9001, manualul calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3937/21.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria Primariei sau prin OPL in contul RO98TREZ08421360250XXXXX la Trezoreria Tinca, cod fiscal 4856058.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2007 13:00
Locul: La sediul Primariei comunei Cociuba Mare nr.210, judetul Bihor.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Strada Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426884
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Cociuba Mare
Adresa postala: Nr.210, Localitatea: Cociuba Mare, Cod postal: 417200, Romania, Tel.0259/311232, Email: [email protected], Fax: 0259/311324
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2007 18:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer