Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a localitatilor Daia si Plopsoru, jud. Giurgiu


Anunt de participare numarul 33271/20.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DAIA (PRIMARIA COMUNEI DAIA)
Adresa postala: COMUNA DAIA JUD GIURGIU, Localitatea: Daia, Cod postal: 087070, Romania, Punct(e) de contact: IONEL MOROACA, Tel.0246244085, In atentia: Stefan Elena, Email: [email protected], Fax: 0246244085, Adresa internet (URL): www.primariadaia.ro, Adresa profilului cumparatorului: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a localitatilor Daia si Plopsoru, jud. Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Daia, jud. Giurgiu.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie sursa de apa, conducta aductiune, inmagazinare, statie clorinare, statie pompare, instalatii electrice interioare si retea de distributie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 4, 125, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 41000 lei RON, garantia de buna executie este de 5 % din val. contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local din sume defalcate din TVA repartizate in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural instituitprin OG 7-2006 aprobata prin Lg 71-2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cu obligatie de legalizare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. ca ofert. nu e in sit. art. 180 si 181 din OUG 34/2006 sau cazier judid./certif echiv., certif de atestare fiscala de plata a taxelor catre stat eliberat de DGFP ca nu are datorii la 30.09.2007 si certif privind taxele si impozitele locale eliberat de autorit. competente ca nu are datorii la 30.09.2007, pentru pers. jurid./fizice romane certif. constat. emis de ORC din care sa rezulte ca ob. de activ. include executarea lucrarii iar ptr. pers. jurid./fizice straine docum. edific. care sa ateste forma de inreg conf. preved. legale din tara in care ofert. este stabilit., elib. cu cel mult 30 zile inainte de deschiderea ofert.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant cont. la 30.06.2007 2. Fisa de inform. gen. 3. Prez. de doc. vizate de ad.fin.din care sa reiasa : - C.A. ptr. anii 2004, 2005, 2006. 4. Oblig.contr. in desfas. 5. Capac. fin. a ofertantului pentru exec. lucr.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Exp. simil. conf. docum. de atrib. 2. Res. umane conf. docum. de atrib. 3. Res. tehn. conf. docum. de atrib. 4. Sustinerea docum. de atrib. 5. Stand. de asig. a calit. certif. ISO 9001: - conf. doc. de atrib. 6. Standarde de prot. a mediului cert. ISO 14001. 7. decl. ref. la cont.de munca si prot. a muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2007 16:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Daia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti, imputerniciti ai ofertantilor (maxim doi reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Mun. Bucuresti sect. 3, strada Stravropoles, nr.6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Mun. Bucuresti sect. 3, strada Stravropoles, nr.6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretarul Comunei Daia
Adresa postala: Primaria Com. Daia, Com. Daia , jud. Giurgiu, Localitatea: Daia, Cod postal: 087070, Romania, Tel.0246244085, Email: [email protected], Fax: 0246244085, Adresa internet (URL): www.primariadaia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2007 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer