Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a localitatilor Hida si Baica-judetul Salaj


Anunt de participare numarul 38921/13.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HIDA (PRIMARIA COMUNEI HIDA)
Adresa postala: Hida, strada Sfatului, nr1, judetul Salaj, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru-Dorian Balota, Tel.0260.628565, Email: [email protected], Fax: 0260.628565
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a localitatilor Hida si Baica-judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Hida si Baica-comuna Hida-judetul salaj.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa a localitatilorHida si Baica, comuna Hida, judetul Salaj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conducta de aductiune cu apa are lungimea de 2950 ml.Reteaua de distributie a apei potabile are lungime de 5.625 ml. Reteua stradala are o lungime de 8.050 ml. Se va construi un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 200 mc. Pe traseu vor fi amplasate camine de vane, de golire, de aerisire, cismele stradale, hidranti subterani.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 265, 143RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 20.000 lei; Garantia de buna-executie: 10% din valoarea fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Hotararea Guvernului nr.577/1997, modificata si completata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eleigibilitatea, declaratia pe proprie raspundere conform art.181 din OUG nr.34/2006, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau similare in functie de tara de provenienta a operatorului economic, dovada privind plata datoriilor catre bugetul local si de stat, certificat constatator emis de ORC/autorizatia de functionare/alte echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
Ultimul bilant contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de 800.000 lei.sa dovedeasca capacitatea financiara de sustinere a lucrarii pe 12 luni-150.000 lei, disponibili in cont, credite, etc
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista cu lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani(contracte de lucrari)
- dotarea cu personal de specialitate, CV-urile acestora
-dotari cu utilaje, echipamente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentarea a 3 contracte similare ca valoare si complexitate, in valoare totala de 4.000.000 lei, fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2007 10:00
Locul: sediul Primariei comunei Hida, strada Sfatului, nr.1, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
da
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleus, nr.6, sector, 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260610060, Fax: 0260610060
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la luarea la cunostinta asupra deciziei autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Hida
Adresa postala: Hida, strada Sfatului, nr.1, judetul Salaj, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Tel.0260.628565, Email: [email protected], Fax: 0260.628565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2007 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer