Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDELEAN


Anunt de participare numarul 78282/26.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BICAZU ARDELEAN -JUDETUL NEAMT
Adresa postala: COMUNA BICAZU ARDELEAN JUDETUL NEAMT, Localitatea: Bicazu Ardelean, Cod postal: 617065, Romania, Punct(e) de contact: AURELIA FIRTALA, Tel.0233/255668, Email: [email protected], Fax: 0233/255301, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDELEAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA BICAZU ARDELEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUDETUL NEAMT
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDELEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUDETUL NEAMT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDELEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUDETUL NEAMT
Valoarea estimata fara TVA: 3, 368, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 33.500 lei si garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform Ordonantei7/2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat , Certificat emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Obligatii contractuale in desfasurare : obligatiile contractuale fata de alti beneficiari/clienti, 2. Situatia financiara
a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 anib) Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100):
c) Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100):
d) Capacitatea financiara a candidatului/ofertantului de a sustineexecutia lucrarii.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru perioada impusa, Fisa de informatii generale , Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi
capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind experienta similara Recomandari din partea altor beneficiari.Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului, Recomandarile aferente lucrarilor executate pentru beneficiari/clienti din Romania trebuie sa fievizate deInspectoratul de Stat in Constructii.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Asigurarea calitatii lucrarilor : obligativitatea prezentarii dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii si, daca specificul lucrarii impune, obligativitatea detinerii de laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective ( laborator pentru analiza defectoscopica a sudurilor, sau contract cu firma detinatoare ), ca cerinta minima pentru experienta similara, incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani cel putin a unui contract similar, Recomandari din partea altor beneficiari: obligativitatea prezentarii cel putin a unei recomandari din partea unui beneficiar/client, Resurse tehnice : asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari, Resurse umane : - asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari, asigurarea de catre ofertant a unui responsabil tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2009 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr.6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul neamt
Adresa postala: bdul republicii, Localitatea: piatra neamt, Cod postal: 610004, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria bicazu ardelean
Adresa postala: judetul neamt, comuna bicazu ardelean, Localitatea: bicazu ardelean, Cod postal: 617065, Romania, Tel.0233255301, Fax: 0233255301
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2009 08:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer