Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA COMUNA BICAZU ARDELEAN, NEAMT


Anunt de participare numarul 81079/26.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BICAZU ARDELEAN -JUDETUL NEAMT
Adresa postala: COMUNA BICAZU ARDELEAN JUDETUL NEAMT, Localitatea: Bicazu Ardelean, Cod postal: 67065, Romania, Punct(e) de contact: AURELIA FIRTALA, Tel.0233/255668, Email: [email protected], Fax: 0233/255301, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA COMUNA BICAZU ARDELEAN, NEAMT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA BICAZU ARDELEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUD. NEAMT;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDLEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUDETUL NEAMT;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ALIMENTARE CU APA, COMUNA BICAZU ARDELEAN, SATELE BICAZU ARDELEAN SI TELEC, JUDETUL NEAMT;
Valoarea estimata fara TVA: 3, 368, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in valoare e 33688 lei si garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform O.G. 7/2006;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, certificat de inregistrare emis de ORC, certificat constatator emis de catre ORC;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate,
bilant contabil: 31.12.2006; 31.12.2007; 31.12.2008;
cifra medie anuala deafaceri pe ultimii 3 ani(2006-2007-2008)-10.000.000 ron;
formular informatii generale ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
lista de lucrari experienta similara: cerinta minima executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract similar cu o valoare egala sau mai mare de 2350000 ron;
recomandari din partea beneficiarilor, contract de lucrari si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje si instalatii pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
declaratie care contine informatii privind numarul mediu de angajati anual in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal responsabil cheie care va fi angajat in cadrul contractului;
asigurarea de catre ofertant a unui responsabil tehnic cu executia (RTE), un controlor de calitate(CQ), un responsabil cu protectia muncii si PSI, si un responsabil cu protectia mediului, se vor prezenta legitimatii in termen de valabilitate, contract de munca.
lista personalului angajat pentru executia contractului;standarde de asigurare a calitatii ( ISO 9001), standarde de protectie a mediului (ISO 14001), standarde de protectie a muncii (OHSAS 18001): se vor prezenta documente care confirma certificarea celor trei sisteme de management,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2009 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR;
Adresa postala: strada STAVROPOLEOS nr. 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.tel.0213104641, ,Fax: fax 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: b-dul Republicii nr.16;, Localitatea: Piatra Neamt;, Cod postal: 610005, Romania, Tel.0233/210247, Fax: 0233/219403
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Bicazu Ardelean
Adresa postala: Judetul Neamt, comuna Bicazu Ardelean;, Localitatea: Bicazu Ardelean, Cod postal: 617065, Romania, Tel.0233255301, Fax: 0233255301
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2009 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer