Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa comuna Bucinisu, judetul Olt


Anunt de participare numarul 25704/30.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCINISU (PRIMARIA BUCINISU)
Adresa postala: Camuna Bucinisu. jud. Olt, Localitatea: Bucinisu, Cod postal: 237060, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Dumitrescu, Tel.0249542057, Email: [email protected], Fax: 0249542057
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa comuna Bucinisu, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Bucinisu, jud. Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde ansamblul lucrarilor necesare realizarii Sistemului centralizat de alimentare cu apa al comunei Bucinisu, jud. Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232152-2-Statie de pompare (Rev.1)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.1)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul de alimentare cu apa are in componenta obiectele: sursa apa, 4foraje cu H=55m; gospodarie de apa, rezervor 1 buc de 400mc, statie depompare si statie declorinare; cond. distributie PE-ID-21Km
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare=25000 lei; garantie de buna executie=5%, din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat(HG nr.577/1997)si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv taxele locale, in termen;Certificat inregistrare/inmatriculare emis de Camera de comert, Certificat constatator emis de Of.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, Bilantul contabil pe anul 2006, vizat si inregistrat la autoritatile competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta pentru cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare de 4000000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani;Recomandari beneficiari; Resurse tehnice; Resurse umane; Standarde de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta pentru experienta similara in ultimii 5 ani: finalizarea unui contract lucrari similare, sau cel mult 3 contracte, cu o valoare egala sau mai mare de 1500000 lei, fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2007 18:00
Locul: Consiliul Local Bucinisu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor mandatati in scris
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL de SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: B-DUL N. TITULESCU, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418560, Fax: 0261415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Bucinisu, jud.Olt
Adresa postala: Comuna Bucinisu, Jud. Olt, Localitatea: Bucinisu, Cod postal: 237060, Romania, Tel.0249542057, Fax: 0249542057
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2007 00:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer