Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj.


Anunt de participare numarul 74966/07.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VLADIMIR (PRIMARIA VLADIMIR)
Adresa postala: COMUNA VLADIMIR, SAT ANDREESTI, JUD.GORJ, Localitatea: Vladimir, Cod postal: 217550, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE HOAGA, Tel.0253230131, Email: [email protected], Fax: 0253230131
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Vladimir, judetul Gorj.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj, MS1 (satele Vladimir si Valea Desului) si MS2 (satele Andreest si Frasin)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45252120-5-Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
45262200-3-Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si proiectului tehnic
Valoarea estimata fara TVA: 6, 124, 369RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie este de 50.000 LEI, scrisoare de garantie bancara, garantia de buna executie 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul privind alimentarea cu apa a satelor aprobat HG 577/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatori economici in nume propriu sau cu subcontractanti sau asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea;
-declaratii privind neicadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006;
-declaratii privind calitatea de participant la procedura;
-prezentarea formularelor tip privind indeplinirea obligatilor de plata catre stat;
-prezentarea certificatului contatator;
-prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Profitul net pe ultimi 3 ani conform bilanturilor contabile anuale sa fie pozitive.Cifra de afaceri pe ultimul an fiscal, conform bilantului contabil vizat si inregistrat de organul competent la 31 decembrie 2008, sa fie de cel putin 3 ori valoarea supusa licitatiei fara TVA.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista principaleleor lucrari executate in ultimii 5 ani, privind experienta tehnica si profesionala, insotita de declaratia scrisa pentru confirmarea lucrarilor executate.
b) Modul de indeplinire a obligatilor contractuale pe parcursul contractului respectiv, se prezinta un proces verbal de receptie finala (legalizat)
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Lista cu personalul de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului si nominalizarea: - responsabilului tehnic cu executia atestat MDLPL 1 (unu)- Sudorului PE atestat ISCIR- minim 2 (doi)CV- urile cu personalul de conducere si de specialitate al ofertantului.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Ofertantul, obligatoriu, trebuie sa faca dovada dotarii minime(detinere in proprietate sau inchiriere) cu acele echipamente/utilaje necesare executarii lucrarii: - aparat de sudura PEHD (cap la cap si electrofuziune)- 1 buc, - buldozer- 1 buc- excavator- 2 buc- autobasculanta- 1 buc- incarcator- 1 buc- generator electric- 1 buc- motocompresor- 1 bucOfertantul trebuie sa faca dovada existentei unui contract de colaborare cu o societate atestata sa execute lucrari in domeniul forarii de puturi de apa.In cazul asocierii cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L1/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.04.2009 11:00
Locul: Sediul Consiliul Local Vladimir, com. Vladimir, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Vor participa la sedinta de deschidere: - comisia de licitatii; - reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri emise de administratorii operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate ), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiluil National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6 sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 (021)3104641 , ,Email: [email protected], Fax: +4 (021)3104641 ,
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BD.N.TITULESCU NR.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188 , ,Romania, Tel.0251/415600, Fax: 0251/415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii publice. tel/fax 0253230131 int. 12
Adresa postala: Primaria comunei Vladimir, comuna Vladimir, sat Andreesti, Judetul Gorj , ,Localitatea: VLADIMIR, Cod postal: 217550, Romania, Tel.0253230131, Email: [email protected], Fax: 0253230131
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2009 17:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer