Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa in localitatile Ghermanesti si Rasesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui


Anunt de participare numarul 41045/03.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Dranceni (Primaria comunei Dranceni)
Adresa postala: Sat Ghermanesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui, Localitatea: Ghermanesti (Dranceni), Cod postal: 737223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Negru, Tel.0235/482346, Email: [email protected], Fax: 0235/482220
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa in localitatile Ghermanesti si Rasesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Ghermanesti si Rasesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul de alimentare cu apa include urmatoarele lucrari: sursa de apa, conducte de aductiune, statie de tratere a apei, rezervorul de inmagazinare a apei, retele de transport si distributie a apei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6 puturi forate h = 30 m, 2 rezervoare tampon de 50 m.c., 2 rezervoare inmagazinare de 100 mc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 735, 367RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.04.2008 pana la 14.10.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare de 2 %, respectiv 54700 RON. Garantia de buna executie 10% duin valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri guvernamentale conform Ordonantei 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea - formular 12A.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 - formular B. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, autorizatie de functionare, altele echivalente. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani egala de 1300000 lei.
Copie ale bilanturilor contabile pe anii 2004, 2005, 2006 vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect executia unor lucrari similare ca natura si complexitate cu lucrarile supuse licitatiei.
Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje, instalatii, echipamente tehnice strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii supuse licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunerea financiara(pret oferta)
70%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2008 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei comunei Dranceni si se achita in numerar la casieria unitatii.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2008 15:00
Locul: Primaria comunei Dranceni, localitatea Ghermanesti, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor. Invitati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribulanul Vaslui - Sectia contencios administrativ.
Adresa postala: Strasa ing. Badea Romeo, nr. 13, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730138, Romania, Tel.0235311032, Email: [email protected], Fax: 0235312432
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Dranceni
Adresa postala: Comuna Dranceni, judetul Vaslui, Localitatea: Ghermanesti, Cod postal: 737223, Romania, Tel.0235482003, Email: [email protected], Fax: 0235482220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2008 08:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer