Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA IN SATUL RUDENI COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES


Anunt de participare numarul 31815/11.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala: COMUNA SUICI, Localitatea: suici, Cod postal: 117725, Romania, Punct(e) de contact: ELENA POPESCU, Tel.0748036066, Email: [email protected], Fax: 0248545155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA IN SATUL RUDENICOMUNA SUICI, JUDETUL ARGES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SATUL RUDENICOMUNA SUICI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL RUDENI COMUNASUICI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN SUMA FIXA DE 30000 LEI CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA SAU CU OP IN CONTUL RO93TREZ04824510220XXXXX
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ORDONANTA NR. 7/ 2006 PROGRAMUL DE INFRASTRUCTURA RURALA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA ESTE NECESARA SA FIE LEGALIZATA NUMAI IN CAZUL IN CARE OFERTA COMUNA ESTE DECLARATA CASTIGATOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CAZIER JUDICIAR, DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA -FORMULAR TIP, DECLARATIE PRIVIND NEANCADRAREA IN PREVEDERILEART. 181-FORMULAR TIP; CERTIFICAT PRIVIND PLATA TAXELOR SI A IMPOZITELOR LA BUGETUL DE STAT;CERTIFICAT PRIVINDPLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O LISTA A LUCRARILOREXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUNA EXECUTIE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LUCRARI SI CARE VOR CONTINE VALORI, PERIOADA SI LOCUL EXECUTIEI LUCRARILOR, MODUL DE INDEPLINIRE A OBLIGATIILOR, BENEFICIARI, INDIFERENT DACA ACESTIA SUNT AUTORITATI CONTRACTANTESAU CLIENTI PRIVATI; CF. PREVED. ART. 188 (3) a) din OUG 34/2006
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII ;SRENISO14001:2005PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII IN CONSTRUCTII; CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII TREI ANI - MINIM 4500000
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CEL PUTIN O LUCRARE TEHNICA AVAND O VALOAREMINIMADE 800000 LEI. O LISTA A LUCRARILOR EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUN AEXECUTIE PENTRU CELE MAI IMPORTANTELUCRARI SI CARE VOR CONTINE VALORI, PERIOADA SI LOCUL EXECUTIEI LUCRARILOR, MODUL DE INDEPLINIRE A OBLIGATIILOR , BENEFICIARI, INDIFERENT DACA ACESTIA SUNT AUTORITATI CONTRACTANTE SAU CLIENTI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2007 12:00
Locul: PRIMARIA SUICI JUDETUL ARGES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE LICITATIE SI REPREZENTANTII OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOSNR. 6SECT. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL JUDETULUI ARGES
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110417, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SUICI
Adresa postala: COMUNA SUICI JUDETUL ARGES, Localitatea: SUICI, Cod postal: 117725, Romania, Tel.0248545155, Fax: 0248545155
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2007 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer