Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita(Proiectare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 135872/23.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: ST CRAIOVA, str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 0251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita(Proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Statia Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic , Caiet de Sarcini, Detalii de executie si Documentatie As-built pentru , , Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita in conformitate cuTema de proiectare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic , Caiet de Sarcini, Detalii de executie si Documentatie As-built pentru , , Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita in conformitate cuTema de proiectare
Valoarea estimata fara TVA: 25, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
300 lei ;a) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare :60 zile de la data limita de depunere a oferteib) Modul de constituire : - prin depunerea la sediul autoritatii contractante: a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor Cont: RO21RNCB 0134 0416 5271 0001, sau-prin instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta la punctele a si b de mai sus, in original : in limba romana sau, in limba in care a fost emis, insotit de traducere legalizata in limba romana, si care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat;saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a autoritatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.-prin numerar la casieria autoritatii contractante.In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM, in conformitate cu Legea 346/2004 cu modificarile in vigoare la data prezenta . Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A.Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din facturile partiale introduse la plata.In acest caz operatorul economic are obligatia , in conformitate cu prevederile art.90 alin (3) din HGR 1045 din 19 octombrie 2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse propriiOP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
In sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin Presedinte ANRMAP nr.314/2010(Formular B1.3),
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile uleterioare (FormularB1.2),
Persoanele ce detin functii de conducere in cadrul ST Craiova ?Ion Merfu ? Diretor siPaul Dadulescu?Director Tehnic, Ioan Florescu Director Economic
Cerinta nr. 2
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Declaratie privind eligibilitatea (FormularB0)
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 (Formular B1.1)Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidatsi bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.-Prezentare Cerificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), care demonstreaza indeplinirea cerintei.Certificatele se vor prezentain originalsaucopie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru ?conformitate?cu originalul. Cerinta nr. 1
Inregistrare laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale.-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.(original sau copie) in cazul prezentarii certificatului in copie, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
Cerinta nr.2
Atestat MLPTL pentru lucrari de apa canalizare in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea in constructii-Copie de pe atesta emis pe numele operatorului economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prestarea de servicii similare
Lista principalelor servicii similare prestatein ultimii3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Recomandari din partea altor achizitori/clienti-minim 1, referitoare la finalizarea contractelor mentionate mai sus.recomandarea va cuprinde modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contract
Cerinta nr. 2
Resursele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.In acest sens se va nominaliza o echipa deproiectanti.Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului.Din CV-urile acestora trebuie sarezulte ca au experienta in realizarea de proiecte similare
Cerinta nr. 4
Partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o/le subcontracteze.(dupa caz)
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii( daca exista)
Cerinta nr. 1
Certificarea sistemului de management al calitatiiCertificat.ISO 9001 :2008 sau similar-copie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2012 10:30
Locul: ST Craiova, str. Brestei, nr.5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte depuse au pretul total cel mai mic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepind cu ziua rmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, incepind cu data publicarii invitatiei de participare pentru continutul documentatiei de atribuireu
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN TRANSELECTRICA ST CRAIOVA
Adresa postala: str.Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251307119, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2012 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer