Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa, retea de canalizare statie de epurare in sat Hlapesti, modernizare DC41 Dragomiresti - Hlapesti, centru de asistenta , reabilitare camin


Anunt de participare numarul 108812/01.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Dragomiresti (Consiliul Local al Comunei Dragomiresti)
Adresa postala:  loc. Dragomiresti, Jud. neamt, Localitatea:  Dragomiresti, Cod postal:  617165, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Panaite, Tel. 0233292616, Email:  [email protected], Fax:  0233292876, Adresa internet (URL):  www.dragomiresti.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa, retea de canalizarestatie de epurare in sat Hlapesti, modernizareDC41 Dragomiresti - Hlapesti, centru de asistenta , reabilitare camin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna dragomiresti judetul neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii si lucrari va cuprinde lucrari de constructii pentru:
Obiectiv 1 - Alimentare cu apa ?Obiectiv 2 - Retea de canalizare menajera si statie de epurare in sat Hlapest Obiectiv 3 - Modernizare drum comunal DC41 Dragomiresti - Hlapesti, si modernizare drum local km 0+000 - 0+975 in satul UnghiObiectiv 4 - Infiintare centru de asistenta dupa program scolar de tip after school in sat Unghi, Obiectiv 5 , Reabilitare si modernizare camin cultural sat Vad, Dragom.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Actiunea 1 ? Realizare proiecttehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, ac
orduri, autorizatii, asistenta din partea proiectantului pe perioada de executiei, - valoare estimate 407.059 lei fara TVA defalcate astfelpentru urmatoarele obiective:
Obiectiv 1 - Alimentare cu apa-126.098 lei fara TVA
Obiectiv 2 - Retea de canalizare menajera si statie de epurare in sat Hlapest ? 158.061 lei, fara TVA
Obiectiv 3 - Modernizare drum comunal DC41 Dragomiresti - Hlapesti, km 0+000 - 1+735 si modernizare drum local km 0+000 - 0+975 in satul Unghi ? 56.100lei, fara TVA
Obiectiv 4 - Infiintare centru de asistenta dupa program scolar de tip after school in sat Unghi ?45.000lei, fara TVA
Obiectiv 5 - Reabilitare si modernizare camin cultural sat Vad, in com. Dragomiresti ? 21.800 lei, fara TVAActiunea 2 ? Executie Lucrari de constructii pentru urmatoarele obiective- 9.156.905lei, fara TVA
Obiectiv 1 - Alimentare cu apa ? 2.550.866 lei, fara TVA
Obiectiv 2 - Retea de canalizare menajera si statie de epurare in sat Hlapest ? 3.006.063lei, fara TVA
Obiectiv 3 - Modernizare drum comunal DC41 Dragomiresti - Hlapesti, km 0+000 - 1+735 si modernizare drum local km 0+000 - 0+975 in satul Unghi- 2.435.297 lei, fara TVA
Obiectiv 4 - Infiintare centru de asistenta dupa program scolar de tip after school in sat Unghi ? 770.849762.890 lei, fara TVA
Obiectiv 5 - Reabilitare si modernizare camin cultural sat Vad, in com. Dragomiresti -393.830lei, fara TVAValoarea estimata a contractului: 9.563.964lei faraTVA
Valoarea estimata fara TVA: 9, 563, 964RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: 100.000lei;garantie de buna executie 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Foduri alocate de laBugetul de stat si Fonduri europene ? FEADR ? M3.2.2 ? Renovarea si dezvoltarea satelor ? proiect integrat, Contract de finantare Nr. C322010912900058 / 25.06.2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, in original sau copie legalizata, Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si pentru toate sediile secundare in original sau copie legalizata, Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF, in original sau copie legalizata; Pentru Actiunea 1: Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, in copie certificata conform cu originalul, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata; Pentru Actiunea 2: Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, in copie certificata conform cu originalul, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani minima solicitata 18.000.000 lei, formularulIdentificare financiara, In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ. Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2007, 2008, 2009), vizate si inregistrate de organele competente. . Informatii privind disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarilor: Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca are acces la linii de credit sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii , confirmate de banci, pentru a realiza cashflow de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri pentru o valoare de 2.400.000 lei. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Pentru mijloacele de transport se vor prezenta copii dupa documentele care atesta circulatia acestora in conditiile legii pe drumurile publice (licenta de transport, inspectii tehnice la zi, etc), ) laboratorde incercari autorizat de grad II(proprietate , contract de prestari servicii sau inchiriere), autorizat ISC. copia autorizatiei laboratorului si anexele cu profilele autorizate specifice categoriilor de lucrari ofertate, Declaratie subcontractanti, acordul de subcontractare. ISO 9001 sau echivalent, in copie, ISO 14001 sau echivalent, in copie, OHSAS 18001 sau echivalent, in copie, Certificat de atestare tehnica a ofertantului privind lucrarile de executie drumuri, poduri si constructii aferente eliberat de A.P.D.P. (Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri) din Romania sau echivalent, Autorizatie ISCIR sau echivalent pentru instalare, montare cazane apa calda si recipiente metalice sub presiune; Atestat ANRE pentru executie instalatii electrice interioare 0, 4 KV, in copie, Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.Resurse de personal: exec.drumuri, un responsabil proiect, RTE, CQ, inginer drumuri poduri, resp.SSM, resp.PSI, EXEC.CONSTR.CIVILE, un responsabil proiect, RTE, CQ, ing.constr.civile, exec.apa-canal, resp.proiect, RTE, CQ, sef santier, resp.tehnic sudura, 2sudori otel, 2sud.pe-hd, respSSM, RESP.PROT.MUNCII
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
NIVELURI SPECIFICEActiunea 1Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii (semnarii) in ultimii 3 ani: a unui contract de proiectare lucrari de modernizare drumuri, a carui valoare sa fiede cel putin50.000lei fara TVA.; a unui contract de proiectare lucrari de alimentare cu apa, a carui valoare sa fiede cel putin70.000lei fara TVA; a unui contract de proiectare lucrari de infiintare retele de canalizare si statii de epurare, a carui valoare sa fiede cel putin80.000lei fara TVA; a maxim doua contracte de proiectare lucrari de constructiisi instalatii pentru cladiri si lucrari din categoria interventiilor la constructii - consolidare, a caror valoare sa fiede cel putin 60.000 lei, fara TVA., fiecare contractin copie, si insotit de recomandari /documente constatatoare, etcActiunea 2 Executie lucrariOfertantul trebuie sa faca dovada incheierii (semnarii) si indeplinirii in ultimii 5 ani: a maxim doua contracte de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (executie lucrari de alimentare cu apa, executie lucrari de infiintare retele de canalizare si statii de epurare) a caror valoare cumulata sa fiede cel putin 5.500.000 lei fara TVA.;a unui contract de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (executie lucrari de modernizare drumuri) a carui valoare sa fiede cel putin 2.400.000 lei fara TVA.;a maxim doua contracte de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (lucrari de constructiisi instalatii pentru cladiri) a caror valoare sa fiede cel putin 1.100.000 lei, fara TVA., fiecare contractin copie, insotit de recomandarile beneficiarului, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procese verbale de receptie finala.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2010 11:00
Locul: Locul: Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal, nr. 35, Bl. I4, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau persoanele imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL FEADR Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Listele cu cantitati de lucrari si plansele se vor putea ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante, Proiectare: 1 Sef de proiect pe fiecare specializare in parte, minim 5 ani experienta in domeniul de activitate, 1 Arhitect cu drept de semnatura - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate, 1 Inginer specialist Constructii civile - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate, 1 Inginer specialist ? instalatii ptr constructii - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate, 1 Inginer specialist Instalatii electrice autorizat ANRE - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate: 1 Inginer specializare CFDP- minim 5 ani experienta in domeniul de activitate;1 Inginer specializare topo - categoria D - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate;1 Inginer specializare geologie - minim 5 ani experienta in domeniul de activitate;1 inginer specializare constructii hidrotehnice ? minim 5 ani experienta in domeniul de activitate.Pentru personalulresponsabil ? cheie se vor prezenta: Curriculum Vitae; Copii legalizate pentru atestat si legitimatie-responsabili tehnici cu executia si responsabili control calitate, Declaratii de disponibilitate, in formatul indicat prin Anexa Bla Formularul 12I, semnate in original;Copiiacte studii ;copii ale contractelor individuale de munca, inregistrate la ITM sau copii dupa contractele de colaborare. Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani si declaratie privind lista principalele prestari de servicii din decursul ultimilor 3 ani
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: Stavropoleos 6, Bucuresti, sector 1 , Tel., ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084 , ,Romania, Tel. 021/310.4641, Fax:  Fax: 021/310.4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Cuza Voda, Nr. 1, Localitatea:  bacau, Cod postal:  600274 , ,Romania, Tel. 0234/513.296, Fax:  0234/514.750
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG34/.2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT,
Adresa postala:  SAT DRAGOMIRESTI, COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT, ,Localitatea:  DRAGOMIRESTI, Cod postal:  617165, Romania, Tel. 0233/292616
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2010 11:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer