Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VALEA CALDA SI CATINA, COMUNA CATINA, JUD. CLUJ


Anunt de participare numarul 89693/28.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CATINA (PRIMARIA CATINA)
Adresa postala: LOC. CATINA, NR. 214/A, JUD. CLUJ, Localitatea: Catina, Cod postal: 407170, Romania, Punct(e) de contact: RODICA HUZA, Tel.0724350641, 0264287642, Email: [email protected], Fax: 0264287602, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VALEA CALDA SI CATINA, COMUNA CATINA, JUD. CLUJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VALEA CALDA SI CATINA, COMUNA CATINA, JUD. CLUJ
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Lucrari de constructii- Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa- Lucrari de constructii de statii de pompare- Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila- Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale- Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale- Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale- Statii de pompare a apelor reziduale- Lucrari de instalatii electrice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EXECUTIE LUCRARI ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VALEA CALDA SI CATINA, COMUNA CATINA, JUD. CLUJ
Valoarea totala estimativa fara TVA: 7.741.750 RON
Defalcare pe actiuni:
ALIMENTARE CU APA
Valoarea estimativa fara TVA: 3.728.521 RON
RETEA DE CANALIZARE
Valoarea estimativa fara TVA: 4.013.229 RON
Valoarea estimata fara TVA: 7, 741, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 154.835 leigarantia de buna executie :10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR )
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o eferta comuna, legalizarea facandu se doar in cazul oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (cerinta obligatorie); declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 (cerinta obligatorie); declaratii privind calitatea de participant la procedura (cerinta obligatorie); certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (cerinta obligatorie); certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata (cerinta obligatorie); certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original sau copie legalizata (cerinta obligatorie);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila- Profitul net conform ultimului bilant contabilsa fie pozitivmedia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
- Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 8.800.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta (cerinta obligatorie); lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (cerinta obligatorie); ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala), in ultimii 5 ani , a unui contract asemanator, in valoare de minim 1.200.000 lei. Pentru fiecare lucrare similara se vor prezenta - contract, proces verbal de receptie, recomandari in original sau copie legalizata, din partea a cel putin 3 beneficiari a celor mai importante lucrari (cerinta obligatorie); resurse tehnice (cerinta obligatorie); resurse umane (cerinta obligatorie); certificat de atestate ISO 9001 pentru managementul calitatii in constructie (cerinta obligatorie); certificat de atestare ISO 14001 privind standardele de protectie a mediului (cerinta obligatorie); certificat ISO 18001 privind sanatataea si securitatea ocupationala (cerinta obligatorie).Ofertantul trebuie sa dispuna de echipamanet si bunuri proprii ( se accepta si inchirierea sau contracte de colaborare) in stransa legatura cu specificul lucrarii si intr-un numar bine dimensionat pentru indeplinirea contractului.
- Se va face dovada prin prezentarea de documente edificatoare - in copie - ca ofertantul principal, asociatul este atestat de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2009 11:00
Locul: Primaria Comunei Catina, Judetul Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata pe SEAP (www.e-licitatie.ro)sau la sediul unitatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: : STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj,
Adresa postala: str. Stefan cel Mare. Nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264596110, Fax: 0264592322
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA CATINA JUDETUL CLUJ
Adresa postala: CATINA, STRADA PRINCIPALA, NR 154, Localitatea: CATINA, Cod postal: 407170, Romania, Tel.0264287618, Email: [email protected], Fax: 0264287602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2009 17:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer