Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa a consumatorilor CNCF CFR statia CF Buzau


Anunt de participare (utilitati) numarul 27097/07.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Pangrati, Tel.0236/461236, Email: [email protected], Fax: 0236/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Alimentarea cu apa a consumatorilor CNCF CFR statia CF Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statia CF Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia instalatiei de apa canal racordata la reteaua urbana pentru 17 consumatori din Complexul CF Buzau .Lucrarile necesare a se proiecta si executa constau in: racord de apa la reteaua urbana, executie canalizari noi si reparatia celor eistente, inlocuiri obiecte sanitare: lavoar portelan, baterie monobloc bucatarie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
45332300-6-Lucrari de instalare de conducte de evacuare (Rev.1)
74232220-2-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Alimentarea cu apa a 17 consumatori de pe raza statiei CF Buzau
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 7000 ron (IMM 50%)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii prevazute in BVC 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind neincadrarea in art. 180 si 181 din OUG 34/2006; certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetele consolidate de stat, inclusiv cele locale; certificat de inregistrare; certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului; documente care sa ateste apartenenta la IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte o cifra anuala medie de afaceri mai mare sau egala cu 1000000 ron (IMM 50%); bilantul pe anul 2006, vizat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista lucr. executate in ultimii 5 ani; recomandari; un ctr. indeplinit si finalizat cu val egala sau mai mare de 100000 ron; declaratii privind dotarile tehnice si asigurarea cu personal; autorizatie si agrement AFER numai prntru proiectarea si executia lucrarilor din zone cu subtraversari linii; ISO 14001; ISO 9001; OH SAS 18001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei (proiectare si executie)
75%
Descriere:
2.
durata de executie
5%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru exec. lucrarii
10%
Descriere:
4.
caracteristici teh. si functionale ale PTh
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 119 RON
Conditii si modalitate de plata: In baza unei solicitari scrise . Pretul documentatiei include T.V.A. si se va achita la casieria Sucursalei Regionale CF Galati
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2007 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2007 13:00
Locul: L aSucursala Regionala CF Galati, str, Domneasca nr. 51, corp cladire A, parter, sala sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Algeria
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2007 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer