Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa a localitatilor sub 300 de locuitori


Anunt de participare numarul 124481/24.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala:  Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul de achizitii publice, Tel. 0266-207720, Email:  [email protected], Fax:  0266-207725, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa a localitatilor sub 300 de locuitori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Harghita: Obranesti, comuna Ulies, Arvateni, comuna Feliceni, Matiseni, comuna Mugeni, Inlaceni comuna Atid, Firtanus, comuna Avramesti, Mujna, comuna Darjiu
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentarea cu apa a localitatilor sub 300 de locuitori: Realizarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile: Obranesti, comuna Ulies, Arvateni, comuna Feliceni, Matiseni, comuna Mugeni, Inlaceni comuna Atid, Firtanus, comuna Avramesti-etapa II si Mujna, comuna Darjiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Alimentarea cu apa a localitatilor sub 300 de locuitori: Lot 1: -Alimentare cu apa, in localitatea Obranesti, comuna Ulies, judetul Harghita
Lot 2: - Alimentare cu apa, in localitatea Arvateni, comuna Feliceni, judetul Harghita
Lot 3: - Alimentare cu apa, in localitatea Matiseni, comuna Mugeni, judetul Harghita
Lot 4: - Alimentare cu apa, in localitatea Inlaceni, comuna Atid, judetul Harghita
Lot 5: - Alimentare cu apa, in localitatea Firtanus, comuna Avramesti-etapa II, judetul Harghita
Lot 6: - Alimentare cu apa, in localitatea Mujna, comuna Darjiu, judetul Harghita
Valoarea estimata fara TVA: 602, 661RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: lot1:1000 lei; lot2:3200 lei, lot3:2400 lei; lot4:2300 lei, lot5:900 lei; lot6:2000 lei. Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 1 Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaFormularului nr.2 Declaratie privind eligibilitatea, Formularului nr.3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Formularului nr.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.
Se solicita prezentarea Certificatui constatator/documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.5 Informatii generale - cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.6, Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Formularului nr.7 ? ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, Formularului nr.8 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Se solicita prezentarea: cel putin a unei recomandari din partea unui beneficiar, sau a unui document constatator privind indeplinirea contractului, eliberat de catre o autoritate contractanta pentru lucrari similare ca valoare si complexitate, respectiv procesul verbal de receptie;Se solicita prezentarea: declaratiei privind respectarea reglementarilor nationle de mediu, declaratiei privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2457
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2011 15:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, P-ta Libertatii nr. 5, camera 326
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  offic[email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de achizitii publice si transport in comun
Adresa postala:  P-ta libertatii nr. 5, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530140, Romania, Tel. 0266-207720, Email:  [email protected], Fax:  0266-207725, Adresa internet (URL):  www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2011 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer