Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate menajere din satele Sfintu Gheorghe ,Malu si Butoiu din comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita


Anunt de participare numarul 27439/13.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate menajere din satele Sfintu Gheorghe , Malu si Butoiu din comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sfintu Gheorghe , satele Sfintu Gheorghe , Malu si Butoiu, judet Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimenatrea cu apa : amenajarea de surse pt captarea apei , gospodarie de apa , retea de distributie;
Canalizarea ; amenajarea colectorului principal , sistem ramificat/arboricol , colectoare secundare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45317100-3-Lucrari de instalare electrica de echipament de pompare (Rev.1)
45332300-6-Lucrari de instalare de conducte de evacuare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Alimentarea cu apapotabila si canalizarea apelor uzate menajere din comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
Valoarea estimata fara TVA: 2, 647, 377.31RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 26473.77 lei , Garantia de buna executie -5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
OG 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierelegalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006, Certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil , Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantulcontabilpe ultimii 3 ani , Cifra medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 7940000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor lucrari in ultimi 5 ani, Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii, Informatii privind personalul angajat si pregatirea profesionala , Lista experienta similara , Standarde de asigurare a calitatii , Standardede protectia mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim 3 lucrari de aceeasi complexitate in domeniile alimentarii cu apa si/sau canalizare , Completare Formular E , Se vor prezenta CV-uri , Completare Formular B3 , Certificate care confirma asigurarea calitatii , Certificate care confirma asigurarea protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2007 11:00
Locul: Primaria comunei Sfintu Gheorghe
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus , nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.004/021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 004/021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Urziceni
Adresa postala: Str.Alexandru Ioan Cuza , nr.9, Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243 / 250.843, Fax: 0243 / 250.843
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic - Secretariat - Primaria comunei Sfintu Gheorghe
Adresa postala: Comuna Sfintu Gheorghe, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Tel.0243/262.001, Email: [email protected], Fax: 0243/262.001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2007 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer