Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimente


Anunt de participare (utilitati) numarul 139651/16.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Cretu, Tel. +40 213185258, In atentia: Serviciului achizitii publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Documentatia de atribuire este anexata la anuntul de participare
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ofertele se vor depune in SEAP - www.e-licitatie.ro - conform cap. IV.4
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Alimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara, com. Feldioara, jud. Brasov; Sucursala Suceava, com. Crucea, jud. Suceava; Punct de lucru- Stei, loc. Stei, jud. Bihor; Punct de lucru- Oravita, loc. Oravita, jud. Caras-Severin
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 10, 865, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori maxime estimate anuale: 2013 - 2.716.250, 00 lei fara TVA, 2014 - 2.716.250, 00 0 lei fara TVA, 2015 - 2.716.250, 00 lei fara TVA, 2016 - 2.716.250, 00 lei fara TVA. Valori minime estimate anuale: 2013 - 1.916.750, 00 lei fara TVA, 2014 - 1.916.750, 00 lei fara TVA, 2015 - 1.916.750, 00 lei fara TVA, 2016 - 1.916.750, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de: pulpa dezosata de porc, cotlet dezosat de porc, pulpe intregi de pui, ulei vegetal din floarea soarelui, zahar, faina de grau, conform celor specificate in Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15112130-6-Carne de pui (Rev.2)
15411100-3-Uleiuri vegetale (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15831000-2-Zahar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc la sectiunea General documente in Caietul de sarcini.Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 15.11.2012 ? 31.12.2016.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractul subsecvent nr. 1: in perioada 15.12.2012 ? 10.01.2013; contractul subsecvent nr. 2: in perioada 15 ? 30.11.2013; contractul subsecvent nr. 3: in perioada 15 ? 30.11.2014; contractul subsecvent nr. 4: in perioada 15 ? 30.11.2015.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 865, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 8.646, 50lei.Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari cf. art. 86 alin. 1, 2 si 3 din HG 925/2006, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (pentru cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare) ? in original - conform cap. IV.4.3.C din Fisa de date.b) prin ordin de plata confirmat de banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA(CUI 10254529, J40/1271/1998) cod IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la BRD GSG Agentia Vitan ? in copie conform cu originalul, conform cap. IV.4.3. C din Fisa de date.- Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006. In situatia in care ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006, respectiv 8.646, 50 lei. Garantia de buna executie va fi constitutita de catre furnizor, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, stabilita in conformitate cu art. 89 alin (2) din HG 925/2006 si va fi constitutita de catre furnizor in conformitate cu art. 90 (1) sau 90 (3) din HG 925/2006, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare ? in original;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Ofertantul va completa Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta- Formularul C3 din Sectiunea Formulare ? in original
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C4Nota: Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire: Director General-Ioan MORARU, Director General Adjunct-Marian ARETU, Director Tehnic-Aurelian VOICU, Director Economic-Stefi Clarisa MUSAT, Sef Serviciu Legislatie, Contencios Juridic-Alina GAJER, Control financiar preventiv-Adriana VINTILESCU, Cristina MIHALACHE, Sef serviciu achizitii publice-Bianca PATRASCU, Eugen CRETU, responsabilul cu executia contractului-Teodor RAT 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica romana , va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate in prezenta documentatie de atribuie ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalul. Certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii ofertei.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani.
Cerinta minima: valoarea cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent furnizarii de produse alimentare din ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului-cadru: 1.916.750, 00 Lei fara TVA.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse alimentare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa fi indeplinit in ultimii 3 ani cel putin un contract de furnizare alimente avand o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului-cadru: 1.916.750, 00 Lei fara TVA.
Licenta de fabricatie pentru produsul respectiv, care atesta dreptul producatorului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare, eliberata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Autorizatie sanitar - veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
Declaratie privind lista mijloacelor de transport de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului de furnizare produse alimentare, insotita de autorizatiile sanitar ? veterinare pentru fiecare dintre mijloacele de transport prezentate in lista
Certificat privind sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent al acestuia - pentru ofertant
Certificat privind sistemul de management al sigurantei alimentului conform standardului HACCP / ISO 22000 sau echivalent al acestuia pentru comercializarea produselor ofertate - pentru ofertant
Buletine de analiza pentru produsele specificate in caietul de sarcini, efectuate la un laborator neutru acreditat de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota: 1) In cazul in care dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare se constata ca exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documente aferente propunerii financiare care vor contine noi oferte de pret.2)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.3)Vor fi declarate inacceptabile, in temeiul art. 36 alin. (1), litera a) ofertele depuse la o alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/ 2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti - Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2012 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer