Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimente


Anunt de participare (utilitati) numarul 90175/05.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Cretu, Tel.021/318.52.58, int 16, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 021/312.91.46, Adresa internet (URL): www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Alimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, comuna Feldioara, jud. Brasov; Sucursala Suceava, com. Crucea, nr.199 A, jud. Suceava; Sucursala Bihor, loc. Stei, str.Cuza Voda, nr .9, jud. Bihor; Sucursala Banat, loc. Oravita, str Closca, nr. 29, jud. Caras-Severin.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 33 luni
Valoarea estimata fara TVA: 10, 010, 950RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori estimate: 2010 (9 luni, incepand cu data de 01.04.2010) - 2.723.950, 00 lei fara TVA, 2011 - 3.643.500, 00 lei fara TVA, 2012 -3.643.500, 00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de: pulpa dezosata de porc, cotlet dezosat de porc, pui grill, ulei vegetal din floarea soarelui, zahar, faina de grau, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15112130-6-Carne de pui (Rev.2)
15411100-3-Uleiuri vegetale (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15831000-2-Zahar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare de: pulpa dezosata de porc, cotlet dezosat de porc, pui grill, ulei vegetal din floarea soarelui, zahar, faina de grau, in cantitatile specificate in Documentatia de atribuire atasata prezentului anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 010, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2010 pana la 31.12.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 200.000 lei. Garantia de buna executie va fi constitutita inprocent de 10% din valoarea estimata a contractului subsecvent, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri constituite din valorificarea productiei interne.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere / subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 12 A din Documentatia de atribuire); 2.Cazierul judiciar al reprezentantului legal al operatorului economic participant la procedura; 3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, (Formularul 12 B); 4. Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetul de stat; 5.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetele locale; 6.Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil la data de 31.12.2006; 2.Bilantul contabil la data de 31.12.2007; 3.Bilantul contabil la data de 31.12.2008; 4.Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent furnizarii de produse alimentare din ultimii trei ani in original. Cerinta minima: valoarea cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent furnizarii de produse alimentare din ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului-cadru: 3.643.500 lei fara TVA.
Cifra de afaceri a operatorilor economici incadrati conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale despre ofertant; 2.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse alimentare efectuate in ultimii 3 ani; cerinta minima: Suma valorilor contractelor de furnizare alimente in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului-cadru: 3.643.500 lei fara TVA; 3.Autorizare pentru livrarea produselor emisa de catre producatorpentru fiecare produs in parte; autorizatia trebuie emisa cu maximum 30 de zile inaintea datei sedintei de deschidere a ofertelor; 4.Licenta de fabricatie pentru produsul respectiv care atesta dreptul de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare; 5.Certificat privind sistemul de management al sigurantei alimentului conform standardului HACCP / ISO 22000 sau echivalent al acestuia pentru comercializarea produselor ofertate, atat pentru producator cat si pentru furnizor, in termenul de valabilitate; 6.Certificat privind sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent al acestuia, atat pentru producator cat si pentru furnizor; 7.Autorizatie sanitar - vetrinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, atat pentru producator cat si pentru furnizor; 8.Autorizatie integrata de mediu, atat pentru producator cat si pentru furnizor; 9.Declaratie privind mijloacele de transport, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice; se vor prezenta de asemenea cartile tehnice ale mijloacelor de transport cu care se efectueaza transportul si dotarile acestora; 10.Autorizatii sanitarveterinare pentru mijloacele de transport; 11.Buletine de analiza pentru produsele specificate in caietul de sarcini, efectuate la un laborator neutru acreditat RENAR; se vor prezenta in copie contractul de prestare servicii incheiat cu laboratorul respectiv si acreditarea RENAR a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2009 16:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2009 08:00
Locul: Sediul C.N.U. - S.A. Bucuresti: Sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, cod postal 010458
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a: Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021.318.52.58, Email: [email protected], Fax: 021.312.91.46, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2009 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer