Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ambulanta tip B


Anunt de participare numarul 145380/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Lt.col.ing. Vilcea Ionel; F.p.ing Nicolaescu Nica, Tel. +40 213195858/2338/ 2511, Email: [email protected], Fax: +40 213149333, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Ambulanta tip B
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 28 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 338, 704RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De regula, anual.Cant. estimata A.C.: min.1 produs-max.8 prod. Cant. estim. C.S.: min.1 produs-max.4 produse.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent fara TVA: 1, 169, 352.00 RON.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ambulanta tip B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114121-3 - Ambulante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ambulanta tip B - 8 complete
Valoarea estimata fara TVA: 2, 338, 704RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare: 23.400 lei.In cazul in care garantia de participare se constituie in valuta, echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, precum si asocierea formata exclusiv din operatori economici din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art.16, alin.2 din legea mentionata. Ofertantul precum si fiecare din membrii grupului in asociere vor atasa la oferta declaratia pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte operatorul economic), conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 (si dupa caz Anexa nr. 2) la Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.2. Perioada de valabilitate: 95 zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.3. Mod de constituire: LEI, printr-un instrument de garantare (Formular nr. 3), emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante si care se prezinta in original SAU prin OP (virament bancar), in contul U.M.02550 Bucuresti cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4283716, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite la sedinta de deschidere de dovada constituirii garantiei pentru participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in prezenta documentatie de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, ca inacceptabile. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent sau 5% din valoarea fara T.V.A. a contractului subsecvent, in cazul ofertantilor din categoria I.M.M.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent de ambele parti, conform model (Formular nr. 15). Instrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat - venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G nr. 34/2006, formular 4, care va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, formular 5. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 vor fi demonstrate pentru fiecare asociat;
- Prezentarea Certificatului de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte situatia obligatiilor de plata exigibile cu termenullegal al scadentei de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (datorii la bugetele locale), din care sa rezulte situatia obligatiilor de plata exigibile cu termenullegal al scadentei de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
-Prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.u.G. nr. 34/2006 - Formular nr. 6, se va prezenta side subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul iar in cazul unei asocieri de catre toti membrii asocierii;
- Personalul de conducere cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste prezenta procedura: Catalin Moraru; Marcel Arseanu; Marian Oprisi;
- Prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formular nr. 7).
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? semnat si stampilat, cu exceptia celor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura care se vor prezenta doar in original/copie legalizata.
Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local, scadente la plata in luna anterioara depunerii ofertelor, vor fi respinse conform art. 36, alin. 1 lit. b din HG nr. 925/2006. De asemenea, vor fi exclusi din cadrul procedurii de atribuire operatorii economici care nu respecta prevederile art. 46 alin. (1) din O.u.G. nr. 34/2006.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.u.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competentene ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Ofertantii vor face dovada ca sunt inregistrati si ca au ca au in obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Documente solicitate:
a) persoane juridice romane: - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte informatii care sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila ofertantului;b) persoane juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorii economici au in obiectul de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest documente.
Nota: In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat Certificatul constatator emis de O.R.C. in copie, autoritatea contractanta va solicita, in etapa de evaluare a ofertelor, inainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi efectuat, in ultimii 3 ani, livrari de produse similare celui care face obiectul procedurii de atribuire (cel putin un produs). Se va prezenta Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - Formular nr. 8 iar pentru confirmarea livrarilor se vor anexa la aceasta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clienti beneficiari.Documentele de confirmare se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? semnat si stampilat.
Nota: Notiunea de ?produs similar? face referire la ambulante cu dotari de nivel minim B. Cei trei ani se calculeaza anterior datei limita de depunere a ofertei si pana la aceasta.
2. Indeplinirea de catre produsul ofertat a cerintelor normei europene EN 1789/1999 privind vehiculele medicale si echipamentele lor (adoptat ca standard roman SR EN 1789/2004 si amendat prin SR EN 1789/A1).Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, in copie lizibila , ,conform cu originalul?, care sa ateste conformitatea produsului ofertat (ambulanta ca un tot unitar, cu toate echipamentele medicale si nemedicale) cu cerintele Normei Europene EN 1789/1999 privind vehiculele medicale si echipamentele lor.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa si prezenta, obligatoriu, Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - Formular nr. 8.2. Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produsului ofertat (ambulanta ca un tot unitar, cu toate echipamentele medicale si nemedicale) cu cerintele Normei Europene EN 1789/1999 privind vehiculele medicale si echipamentele lor.Nota: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.- Ofertantul va prezenta copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata, dupa certificate emise de un organism independent care atestaimplementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO-9001:2008 sau echivalent sau orice alt documente care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, ofertantul trebuie sa dovedeasca indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/1/041-CVP din 12.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 10:00
Locul: La sediul U.M. 02635 Bucuresti din str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Procedura este organizata de M.Ap.N ? U.M. 02550 Buc. (prin U.M. 02635 Buc.).Data si locul deschiderii ofertelor ? vezi cap. IV.3.8 din anuntul de participare.Conform art.10 din H.G. 445/2003 , ,pentru a putea incheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina in prealabil codul de agent economic acordat de Biroul National de Codificare din tara de origine?. Operatorul economic va prezenta codul de agent economic sau Formularul 16 ? Declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic inainte de semnarea primului contract subsecvent. Pentru agentii economici din Romania codul se poate obtine prin inaintarea Cererii de alocare a codului NATO de agent economic (NCAGE) la Biroul National de Codificare aflat in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 6-9, sector 6, tel. 021.410.78.80 int. 236 , fax 021.411.14.57, e-mail: [email protected] demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formularul 10) cu obligatia de a prezenta/completa documentele edificatoare care probeaza indeplinirea cerintelor, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca pe primul loc se afla oferte admisibile cu preturi egale, se va va solicita, ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii cu oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin posta sau fax. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate de catre autoritatea contractanta in SEAP, sectiunea , ,documentatie si clarificari? din cadrul anuntului de participare (adresa www.e-licitatie.ro).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Nationale ? U.M. 02550 Bucuresti ? Biroul juridic
Adresa postala: B-dul. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer