Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJAMENT SILVIC COMUNA SARMAS JUDETUL HARGHITA


Anunt de participare numarul 143472/07.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SARMAS
Adresa postala: STR PRINCIPALA, NR 657 CP, Localitatea: Sarmas, Cod postal: 537260, Romania, Punct(e) de contact: MINDRU VALENTIN, Tel. +40 0266350603, In atentia: D-lui Primar, Email: [email protected], Fax: +40 266350889, Adresa internet (URL): www.sarmas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJAMENT SILVIC COMUNA SARMAS JUDETUL HARGHITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COMUNA SARMAS JUDETUL HARGHITA
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELABORARE AMENAJAMENT SILVIC PENTRU FONUL FORETIER PROPRIETATEA COMUNEI SARMAS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231300-1 - Servicii de administrare a padurilor (Rev.2)
77231400-2-Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SUPRAFATA TOTALA = 3518, 9 HECTARE APARTINAND DE 4 OCOALE SILVICE RESPECTIV TOPLITA, BORSEC, TULGHES SI BROSTENI
Valoarea estimata fara TVA: 110, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 2.000, 00 lei. Modul de constituire al garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin depunere la caseria autoritatii contractante in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se va exprima in lei . Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei adica 90 de zile raportate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM atunci va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr.346/2004. In cazul in care se constit gar de particip intr-o alta valuta, atunci echivalenta se va calcula la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Contul de trezorerie de garantii de participare este: RO16 TREZ 3545 006X XX00 0326 deschis la Trezoreria Toplita, Codul Fiscal al Instititiei este: 4367868. Cuantumul garantiei de buna executie, este de 5% din valoarea contractului, (fara TVA) constituita prin-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din facturile aferente situatiilor de plata acceptate la plata. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Executantul are obligatia de a deschide contul pentru garantia de buna executie, in termen de maxim 15 zile dupa semnarea contractului.Garantia de buna executie se returneaza integral in termen de 14 zile de la incheierea Procesului Verbal de Receptiea studiilor de amenajare si a avizelor de mediu.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare este Bugetul Local al Comunei Sarmas
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular ?Declaratie privind eligibilitatea?. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul cat si in cazul unei asocieri, de fiecare asociat. Completarea si prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006?. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c1), d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul cat si in cazul unei asocieri, de fiecare asociat. Prezentarea Certificatului eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat consolidat care sa ateste indeplinirea obligatiilor la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele Prezentarea Certificatului eliberat de autoritatile publice locale ale unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, privind obligatiile de plata catre bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Daca datoriile au fost esalonate se vor prezenta de catre ofertant dovada achitarii la zi a transelor de plata. Completarea si prezentarea Formularului ? ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. Declaratia se va completa si prezenta si, dupa caz, de fiecare asociat/subcontractant in parte. Completarea si prezentarea Formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ?in conformitate cu Ordinul nr.314/12.10.2010 al Presedintelui ANRMAP privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Completarea si prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: MINDRU VALENTIN, TEPELUS GELU GAVRIL, MARCU ELISABETA, MARCU VASILE CALIN, MARCU MIHAELA, COSARCA AURELIA, PLATON COTFAS FLORIN VASILE, MUSCA MARIA, VOSLOBAN ADRIAN LORAND, PADURARU ANA, TRIFAN EMIL, DEAC MARINEL VASILE, DOBREAN AUREL, KIMPIAN MELINDA IULIANA, LAZAR COSTEL DANUT, MARC EUGEN, MANYA LADISLAU, MINDRU MISU, MUSCA CONSTANTIN, OLTEAN ELISABETA, PUI MARIANA SAVETA, TOMPEA PETRU IOAN, VOSLOBAN MARIAN. Prezentarea documente care atesta statutul de IMM (in cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004). In cazul asocierii, se va considera incadrare in categoria IMM-urilor daca impreuna asociatii intra in categoria IMM-urilor. Persoane juridice / fizice romane - Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorului economic, in original, copie legalizata notarial sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu
originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale raportat la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care operatorul economic care a fost desemnat castigator a prezentat certificatul emis de ONRC in copie lizibila, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, la solicitarea in scris a autoritatii contractante, acesta va prezenta acest certificat si in original sau copie legalizata pentru confruntare.
- Autorizatia (atestatul) pentru elaborarea de amenajamente silvice eliberata in baza Ordinului nr. 639/14.07.2005. Autorizatia trebuie sa fie
valabila la data procedurii, sa nu fie suspendata sau anulata, iar suprafata contractata sa nu depaseasca suprafata atestata;
Autorizatia (atestatul) pentru elaborarea raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului si studiului de evaluare adecvata,
eliberata in baza Ordinului nr. 1026/2009;Autorizatia de mediu poate fi prezentata si pe numele unui subcontractant, asociat , sustinatorsau in baza unui contract cu o firma specializata.Persoane fizice / juridice straine (daca e cazul)vor prezenta: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica
sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care
candidatul /ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. Documentele din oferta vor fi traduse in
limba romana de catre persoane autorizate . Documentele trebuie sa contina informatii reale/actuale raportat la data limita de depunere a
ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularului - Fisa de informatii generale si cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani - conditie obligatorie cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minimum 200.000 lei. Bilantul contabil pe anul 2012 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul Pentru echivalenta leu-euro in ultimii 3 ani se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099, lei.Anul 2011:1euro=4, 2379 lei.Anul 2012:1euro=4, 4560 lei Copia bilantului contabil va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se aplica dispozitiile privind reducerile aplicate IMM-urilor, conform Legii nr.346/2004.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea formularul 20 din Sectiunea formulare.In cazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul. Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective care pune la dispozitie resursele financiare pe durata derularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se va completa in acest sens anexa 44 din sectiunea formulare.Echivalenta in euro se va calcula la cursul valutar mediu anual pentru fiecare an in parte comunicat de Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro. Copia bilantului contabil va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se aplica dispozitiile privind reducerile aplicate cf legii IMM-urilor, conform Legii nr.346/2004
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor serv. prestate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. insotite de certificari de buna executie. Se va completa Formularul 12D. Conditie obligatorie : ofertantul sa faca dovada prestarii cel putin a unui contract similar de valoare minima 110000 lei.Declaratie pe propria raspundere privind dotarea tehnica necesara indeplinirii corespunzatoare a contractului.Dotare tehnica cu aparatura strict necesara derularii lucrarilor (aparate GPS, clupa, , trusa pedologica, licenta pentru programul de prelucrare automata a datelor , autoturisme, computere, imprimante, dendometre). Cel putin 1 inginer proiectant cu contract de munca cu norma intreaga si incheiat pe durata nedeterminata;Expert CTAP atestat conform OM 1039/2010; Sef proiect atestat conform OM 1039/2010; Ofertantii pot prezenta un contract cu o firma specializatapentru ridicarile topografice, analizele pedologice sau prelucrare computerizata.Dotarea tehnica se poate dovedi si prin inchiriere , contract sau sustinere din partea unui tert in conditiile OUG 34.In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul.Declaratie privind persoanele cu pregatire in domeniul silvic, angajate a societatii, necesare pentru executarea lucrarilor de amenajare silvica, dintre care un sef de proiect atestat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si minim doi proiectanti. De asemenea sa aiba un expert certificat tehnic pentru amenajarea padurilor (expert CTAP), angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe baza de contract de prestari servicii, fapte dovedite prin copie ale contractelor de munca, precum si o declaratie cu efectivul mediu anual alpersonalului angajat.
Declaratie privind partea / partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 12 D - Lista principalelor serv. prestate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. insotite de certificari de buna executie. Se va completa Formularul 12DEchivalenta in euro se va calcula la cursul valutar mediu anual pentru fiecare an in parte comunicat de Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro. In cazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul. Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective care pune la dispozitie resursele tehnice si/sau profesionale pe durata derularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se vor completa in acest sens anexele 45, 46, 47 din sectiunea formulare.Completare declaratia 12H - Declaratie pe propria raspundere privind dotarea tehnica necesara indeplinirii corespunzatoare a contractului (aparate GPS, clupa, , trusa pedologica, licenta pentru programul de prelucrare automata a datelor , autoturisme, computere, imprimante, dendometre). Cel putin 1 inginer proiectant cu contract de munca cu norma intreaga si incheiat pe durata nedeterminata;Expert CTAP atestat conform OM 1039/2010; Sef proiect atestat conform OM 1039/2010; Ofertantii pot prezenta un contract cu o firma specializata daca nu detin personal si aparatura necesara pentru ridicarile topografice, analizele pedologice sau prelucrare computerizata.Dotarea tehnica se poate dovedi si prin inchiriere , contract sau sustinere din partea unui tert in conditiile OUG 34.In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul.Declaratie privind persoanele cu pregatire in domeniul silvic, angajate a societatii, necesare pentru executarea lucrarilor de amenajare silvica, dintre care un sef de proiect atestat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si minim doi proiectanti. De asemenea sa aiba un expert certificat tehnic pentru amenajarea padurilor (expert CTAP), angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe baza de contract de prestari servicii, fapte dovedite prin copie ale contractelor de munca, precum si o declaratie cu efectivul mediu anual alpersonalului angajat.Se va completa Formularul 12I la care se vor atasa actele doveditoare ale atestarii specialistilor si expertilor.Se solicita completarea formularului 12G din sectiunea Formulare, insotita de acordul / acordurile de subcontractare ? daca este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2013 16:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI SARMAS
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DELEGATI AUTORIZATI AI OFERTANTILOREXPERT EXTERN ACHIZITII
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in cadrul prezentei proceduri offline se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers.vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in cond OUG 34/2006 cu modif si compl ult.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2013 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer