Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE CASA MORTUARA in strada Furnalistului , nr.5, ORASUL CALAN, JUDETUL HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 118755/04.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala:  strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea:  Calan, Cod postal:  335300, Romania, Punct(e) de contact:  Petru Stanciu, Tel. 0254730223, In atentia:  Serviciului UADPP -Achizitii Publice, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0254732954, Adresa internet (URL):  www.calan.primariacalan.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE CASA MORTUARAin strada Furnalistului , nr.5, ORASULCALAN, JUDETUL HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Orasul Calan, strada Furnalistului, nr.5, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Beneficiarul detine inzonaveche a orasului Calanun spatiu in stradaFurnalistuluilanumarului5 un imobilin care doreste sa amenajezeo casa mortuara care sa deserveasca aceasta zona a orasului. Starea tehnica aacoperisului, peretilor, tavanelorsi tamplariilorexistente inimobilul propusdin strada Furnalistului nr. 5este necorespunzatoare, motiv pentru care acesteatrebuiesc reparate sau inlocuite in totalitate.Cladirea existentaestede caramida, acoperita cu tabla, pe sarpanta delemn. Tencuielile interioare si exterioare sunt deteriorate in proportie de 100%.La fel si tamplaria .Datoritaintemperiilor , structura sarpantei este si ea compromisa total.Dimensiunile constructiei sunt: 20.00 m x8.50 m ; h=3.00 m .Nu exista instalatii sanitare si electrice.Cladirea nu este bransata la energie electrica.Beneficiarul doreste sa amenajeze acest spatiu in vederea imbunatatirii functionalitatii, cresterea nivelului de finisaresi realizareauneiinstalatiei electrice.Pentru a crea o cladire functionala, cu rol de Casa Mortuara, sunt necesare:
- demontarea usilor si ferestrelor din lemn;
- desfacerea tencuielilor interioare si exterioare;
- desfacerea invelitorii de tabla;
- desfacerea stresinei infundate;
- desfacerea sarpantei;
- desfacerea planseului de lemn;
- desfacerea zidului longitudinal de ½ caramida;
- practicarea de goluri verticale in zidaria exterioara pentru realizarea de
stalpi de BA, pe care sa descarce eforturile din centura superioara, de BA.Lanivelul cotei ±0.00, sub fiecare stalp (8 buc)se vor executa fundatii de BA.
- realizarea sarpantei de lemn ecarisat;
- realizarea invelitorii tip ?tigla metalica?;
- realizarea podinii de lemn in pod;
- refacerea cosului de fum;
- tencuieli exterioare special-strat vizibil stropit cu praf de piatra;
- tencuieli uscate ( gips-carton pe schelet metalic) la peretii interior;
- tavane suspendate din gips-carton pe schelet metalic;
- termoizolatia cu vata mineral a tavanelor;
- realizarea usilor si a ferestrelor din PVC;
- infundarea streasinilor;
- jgheaburi si burlane din tabla Zn;
- strat suport pardoseli din sapa M100;
- pardoseli de gresie ceramica;
- vopsitorii la interior cu vopsea lavabila;
- realizarea la zidurile exterioare a soclului mozaicat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45262700-8-Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45421141-4-Lucrari de compartimentare (Rev.2)
45450000-6-Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor tehnice din LISTELE DE CANTITATI - prezentate in SECTIUNEA III. din Documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrarii similare conform art. 122, lit. i din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea estimata fara TVA: 155, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 3000 lei, garantia de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul contractului, fara TVA.,
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea investitiei se va face din bugetul local al orasului Calan pentru anul 2011de la capitolul 67, 02 CULTURA , RELIGIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor respecta cerintele din FISA DE DATE A ACHIZITIEI: Cerinta obligatorie: se solicita completarea -Declaratie privind Situatia personala a operatorului economic- Anexa 10 din Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II: , Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 sau 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata Se solicita prezentarea Certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale eliberate conform legislatiei in vigoare .Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata se vor prezenta in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertei.Sunt eliminati ofertantii care au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte cele mai sus mentionate. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, prezentat in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelorCopie dupa certificatul de inregistrare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor respecta cerintele din FISA DE DATE A ACHIZITIEIBilanturile contabile la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrat de organele competente
completare (Anexa 11 INFORMATII GENERALE DIN Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II )Daca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% din valoarea impusa , va prezenta si actul doveditor conform art.7 din Legea nr.346/2004, actualizata ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Documentul se va prezenta pentru ficare asociat , in cazul asocierii de operatori economici, care se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
bilanturile contabile la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009; Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009): minim 300.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor respecta cerintele din FISA DE DATE A ACHIZITIEI Experienta similaraOfertantul va trebui sa prezinte o declaratie cuprinzand lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 (cinci) ani, conform : Anexa nr. 16 din Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II : Declaratie privind lista principalelor LUCRARI EXECUTATE Se vor prezenta informatii prind obligatiile contractuale in curs (Anexa 30 din Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II : INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURSOfertantul va trebuie sa dea o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea contractului de lucrari conform (Anexa 13 din Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II : ? DECLARATIE Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicePentru personalului prezentat , conform (Anexa 35 din Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol. II), care va fi angajat in cadrul contractului de lucrarii se vor prezenta- curriculum vitae (CV)- copii ale Diplomei de Studii, - Certificate, Atestate, Este absolut obligatoriu ca in echipa de conducere a lucrarii (personal cheie) pe fiecare lot sa fie numit: - un Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructiilor civile cu o vechime 5 ani.- un Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) in domeniul constructiilor civile cu o vechime 5 ani.- un Responsabil coordonator in materie de sanatate si securitate in munca (care poate fi angajatul ofertantului cu contract de munca sau un colaborator persoana fizica/juridica cu contract de colaborare/prestari servicii)Pentru toate persoanele indicate se vor depune documente care sa ateste pregatirea lor profesionala (diplome, atestate, contracte de munca, in copii legalizate) si CV-uri in original.Pentru RTE si CQ se va prezenta contract de munca vizat de ITM sau contract de colaborare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimi 5 ani , a unei lucrari similare de aceiasi complexitate tehnica si valorica cu lucrarea ofertata respectiv 150.000, 00 lei Se va prezenta contractul, procesul verbal de receptie, recomandare Recomandarea din partea beneficiarului, va cuprinde numele lucrarii, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv, orice defecte ale lucrarilor sau alte probleme privind calitatea sau defecte ale lucrarilor, orice cazuri de accidente produse din vina contractantului, orice amanari in receptia lucrarilor, valoarea contractului finalizat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
5%
Descriere: durata de executie a lucrarilor in zile
3.
Programul de asigurare a calitatii lucrarilor
10%
Descriere: Programul de asigurare a calitatii lucrarilor
4.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
10%
Descriere: Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
5.
Termen de garantie pt. lucrarile executate
5%
Descriere: Termen de garantie pt. lucrarile executate
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1556/28.03.2011, DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DISPONIBILA IN TOTALITATE PE SEAP la SECTIUNE DOCUMENTE SI CLARIFICARII
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DISPONIBILA IN TOTALITATE PE SEAP la SECTIUNE DOCUMENTE SI CLARIFICARII
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2011 10:00
Locul: Sala Consiliului Local din cadrulPrimariei orasului Calan , din strada Garii, nr.1, Jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii ofertantilor cu act de identitate si imputernicire din partea operatorului economic ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii li se recomanda si sunt invitati sa viziteze amplasamentul lucrarii in 06-07.04.2011, sa consulte proiectul de executie a lucrarii pus la dispozitie de autoritatea contractanta si sa semneze procesul verbal de vizitare amplasament. Operatorilor economici ofertanti li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei pentru realizarea investitiei.Operatorii economici ofertantii vor anunta in scris Autoritatea Contractanta cu privire la aceasta vizita prin transmiterea unei solicitarii in acest sens la Fax :0254.732.954
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 (0) 021 / 310 4641, Email:  [email protected], Fax:  Fax: +40 (0) 021 / 310 4642 , ,Adresa internet (URL):  Fax: +40 (0) 021 / 310 4642 ,
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ORASUL CALAN -Serviciul Urbanism -ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala:  strada Garii, nr.1, Localitatea:  CALAN, Cod postal:  335300, Romania, Tel. +40 (0) 254 730 223 , ,Email:  [email protected], Fax:  Fax: +40 (0) 254 732 954, Adresa internet (URL):  www.primariacalan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer