Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare Club nautic si de agrement ? Plaja Olt - Slatina


Anunt de participare numarul 134231/24.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada Mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. +40 249439377/ +40 249407002, Email: [email protected], Fax: +40 249431708/ +40 249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare Club nautic si de agrement ? Plaja Olt - Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul contractului ? Amenajare Club nautic si de agrement ? Plaja Olt ? Municipiul Slatina? vor fi executate:
- Modernizarea actualei zone de plaja, piscina, agrement, cu amplasament pe insula apartinand terenului amenajabil
- Construirea de pontoane si de cai navigabile
- Construirea de noi terenuri de sport ? agrement
- Amenajarea spatiilor de servicii adiacente
- Construirea unor centre fitness si SPA;
- Construirea de alei, platforme si podete pentru accesul pietonal si auto;
- Construirea reteleloredilitare din clubul nautic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45242000-5 - Lucrari de constructii de complexe de recreere nautica (Rev.2)
45112720-8-Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de sport si a zonelor de recreere (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In cadrul contractului ? Amenajare Club nautic si de agrement ? Plaja Olt ? Municipiul Slatina? vor fi executatelucrari de constructii civile, constructii retele de alimentare cu apa si canalizare, constructii de cai navigabile, constructii de pontoane , constructii retele si bransamente electrice, constructii terenuri sportive, amenajare spatii verzi, constructii de alei, podete si platforme, instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 472, 090RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si va fi depusa odata cu ofertele.Contul in care se va depune garantia de participare este RO41TREZ5065006XXX000249, deschis la Trezoreria municipiului Slatina.In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 2781*)din OUG 34/2006 actualizata.In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre liderul asocierii in numele intregii asocieri.Cuantumul garantiei de participare va fi inin suma de 400.000lei si va fi valabilapentru o perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Conform Art. 2781*) - (1) din OUG 34/2006 actualizata, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC ?in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei?; Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie este: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asocierein ansamblu. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de buna executie se va aplica si asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare conform POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratia privind eligibilitatea (privind neincadrarea in prevederile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare);
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire(respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele:
? Darius Bogdan Valcov ? primar;
? Minel Florin Prina ? administrator Public;
? Ana Anghel ? Viceprimar;
? Balasescu Dan ? Viceprimar;
? Nicola Lorena - Asistent proiect;
? Mierlesteanu Floarea - Responsabil tehnic;
? Barbu Florin Ionut - Responsabil financiar;
? Moanta Daniela - Responsabil achizitii;
? Barabas Ionut Samir ? Responsabil monitorizare;
- Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante in luna anterioara celei in care se depun ofertele, sau echivalent.
- Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, a impozitelor si taxelor locale pentru sediul principal, sau echivalent.
- Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului, sau echivalent.
- Cazier judiciar al administratorului/ administratorilor societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului.Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul proceduriiToate certificatele si cazierele pot fi depuse in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre ofertanti.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie legalizata, documentele depuse in copie. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.Se accepta completarea ulterioaradoar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.NOTA: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari. Persoane juridice/fizice romane
SolicitatPrezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult30 de zile inainte de data deschiderii ofertelordin care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul poate fi depus in original, copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre ofertant.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie legalizata, documentele depuse in copie.
Se accepta completarea ulterioaradoar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Persoane juridice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, inconformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in mod obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1) Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident (daca este cazul, in original, copii legalizate sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul? de catre ofertant.)
2) Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs (documentul se va prezenta in original, copie legalĂ­zata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre ofertant.)
Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati.
Toate certificatele depuse trebuie sa fie in mod obligatoriu valabile la data depuneriiofertelor.
Se accepta completarea ulterioaradoar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generalePrezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei anivizate si inregistrate de organele competente.
Operatorul economic are obligatia de a da o declaratie pe proprie raspundere precum ca, in cazul in care va fi desemnat castigator al procedurii de achizitie publica, va incheia inainte de semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.Operatorul economic are obligatia sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului daca va fi declarat castigator al procedurii, va avea acces la (sau are) disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente in suma totala de 4.000.000 lei pentru a sustine executia lucrarii pe o perioada de 3 luni.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada realizarii unei medii a cifrei de afaceri din activitatea de constructii - montaj (C+M) pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, respectiv 40.000.000 lei.
Capacitatea economico - financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art. 186 din OUG nr. 34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm, incheiat in forma autentica
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Fisa de experienta similara pentru lucrarile care indeplinesc experienta similara solicitata
Indeplinirea de catre ofertant in ultimii 5 ani, prin prezentarea a cate unui contract avand ca obiect fiecare din lucrarile precizate, fie unul sau maxim doua contracte cumulate, a unei experiente similare astfel:
- in executia de lucrari de decolmatare albii de rauin valoare de minim 7.000.000, 00 lei exclusiv TVA;
-in executia de lucrari de constructii civilein valoare de minim 5.000.000, 00 lei exclusiv TVA;
- in executia de lucrari de instalatii electrice de joasa si medie tensiunein valoare de minim 1.500.000, 00 lei exclusiv TVA;
- in executia de lucrari de drumuriin valoare de minim 1.500.000, 00 lei exclusiv TVA;
- in executia de lucrari de construire retele edilitare de alimentare cu apa si/sau canalizarein valoare de minim 1.500.000, 00 lei exclusiv TVA;
- in executia de lucrari de construire terenuri sportivein valoare de minim 1.000.000, 00 lei exclusiv TVA;
- in executia de lucrari de amenajare spatii verziin valoare de minim 1.000.000, 00 lei exclusiv TV
Declaratie cu privire la personalul de conducere siefectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 aniOfertantul trebuie sa faca dovada ca va avea disponibil in santier, un personal cheie responsabil de indeplinirea contractului, de minim 12, din care:
- minim 1absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice in Specializarea Constructii, cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructor si care sa fi condus in calitate de Manager /Responsabil Contract, implementarea a minim un proiect de constructii? pentru functia de Responsabil Contract;
- minim 1absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in Specializarea Constructii Hidrotehnice (sau echivalentul acesteia), cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructii hidrotehnicesiexperienta specifica dovedita de minim 3 ani ca sef de santieramenajari hidrotehnice? pentru functia de Sef de Santier Constructii Hidrotehnice.
- minim 1 absolventde studii superioare tehnice in Specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole (sau echivalentul acesteia), cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructorCCIA siexperienta specifica dovedita de minim 3 ani ca sef de santierconstructii civile? pentru functia de Sef de Santier Constructii Civile.
- minim 1 absolventde studii superioare tehnice in Specializarea Constructii Cai Ferate Drumuri si Poduri (sau echivalentul acesteia), cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructorCFDP siexperienta specifica dovedita de minim 3 ani ca sef de santierconstructii drumuri? pentru functia de Sef de Santier Constructii Drumuri.
- minim 1 absolventde studii superioare tehnice in Specializarea Constructii Retele Edilitare/Constructii Hidrotehnice/Imbunatatiri Funciare(sau echivalentul acestora), cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructorin specialitatile de mai sus siexperienta specifica dovedita de minim 3 ani ca sef de santierconstructii retele edilitare de alimentare cu apasiii/sau canalizare? pentru functia de Sef de Santier Constructii Alimentari cu Apa si Canalizare.
- minim 1inginer mecanic/electromecanic, absolvent tehnica a instalatiilor si echipamentelor din domeniul apa/apa uzata si care sa fi condus minimo lucrare de montaj, supraveghere si verificare tehnica a echipamentelor? pentru functia de Sef Compartiment Instalatii/ Echipamente.- minim 1absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice in Specializarea Arhitectura peisagistica sau Horticultura(sau echivalentul acestora), cu experienta generala de minim 5 ani ca arhitect peisagist sau inginer horticultor si care sa fi condus, in calitate de sef de santier, implementarea a minim un proiect de amenajare/modernizare spatii verzi? pentru functia de Sef de Santier Spatii verzi;
- minim 1inginer sisteme de securitate (COR 214438 sau echivalentul acestuia) absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata, cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer, experienta specifica dovedita de minim 3 ani ca Inginer de Securitate atestat? pentru functia deInginer Sisteme de Securitate.
- Minim 1tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces (COR 313210 sau echivalentul acestuia) absolvent de studii medii experienta dovedita ca Tehnician Sistem atestat? pentru functia deTehnician Sistem.
- minim 1 specialist topometru absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in Constructii specialitatea Geodezie si Cadastru (sau echivalentul acesteia), atestat si ANCPIcu experienta in specializarea dobandita si cu experienta specifica de minim 3 ani in prelucrarea datelor si trasarea cotelor proiectate in teren ? pentru functia de Specialist Topo.
- minim o persoana atestataca manager al sistemelor de managementul calitatii ? pentru functia de manager calitate;
- minim o persoana atestata ca manager al sistemelor de managementul mediului ? pentru functia de manager mediu;
Pentru executia unor lucrari de constructii de calitate superioara si conforme cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul calitatii constructiilor, ofertantii trebuie sa faca dovada disponibilitatii in santier a 6specialisti atestati tehnico-profesional ca responsabili tehnici cu executia, conform Ordinului 777/2003 al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din care:
- minim1atestat RTE, sau echivalentul acestuia, pentru lucrari de drumuri;
- minim 1 atestat RTEsau echivalentul acestuia, pentru lucrari de Constructii si amenajari hidrotehnice;
- minim 1 atestat RTE, sau echivalentul acestuia, pentru lucrari de Constructii pentru imbunatatiri funciare;
- minim 1 atestat RTE, sau echivalentul acestuia, pentru lucrari de Constructii civile, industriale, agrozootehnice;
- minim 1 atestat RTE pentru Constructii edilitare si de Gospodarie comunala;
- minim 1 atestat RTE pentru lucrari electrice si telecominicatii;
Pentru asigurarea calitatii sudurilor executate, ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilitatii, pe toata durata executiei, a:
- Minim 1 Responsabil Tehnic cu Sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS)sau echivalentul acestuia - personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice sau al carui angajament de participare a fos obtinut in cazul in care nu este angajatul ofertantului, atestat conform prescriptiei tehnice ISCIR PT CR 4.
Pentru a putea executa lucrarile la standardele solicitate, operatorul economic trebuie sa faca dovada asigurarii urmatorului personal de executie calificat si atestat conform prescriptiei tehnice a ISCIR PT CR 9-2011:
- Minim 2sudori in metal calificati si atestatiISCIRsau echivalentul acestuia.
- Minim 2sudoriPEHDcalificati si atestati ISCIR sau echivalentul acestu
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are disponibil (declaratii/angajamente de punere la dispozitie, proprietate si/sau contracte leasing si/sau contracte de inchiriere) pentru executarea contractului ce urmeaza a fi atribuit cel putin: minim Automacara ? 2 buc;minim Automacara ? 1buc;minim Autocisterna cu dispozitiv stropire ? 1 buc;minim Autobasculante/autocamioane- 4 buc;
minim Autobetoniere ? 2 buc; minim Pompa beton ? 1buc;minim Trailer ? 1buc; minim Autoexcavator cu brat si instalatie de piconat ? 1buc;
minim Buldozer pe senile ? 2 buc;
minim Autogredercu echipament scarificare ? 1buc; minim Draglina -1 buc;minim Pompa epuisment ? 4 buc; minim Sapatoare in spatii limitate (mini excavatoare) ? 2 buc;minim Buldoexcavatoare ? 2 buc; minim Cilindri compactori cu vibrare pentru alei? 2 buc;
minim Cilindri compactori terasamente (picior de oaie)? 1 buc; minim Cilindru compactor lis - 1 buc; minim Autonacela pentru lucrul la inaltime ? 2 buc; minim Repartizator finisor mixturi asfaltice ? 1 buc; minim Echipamente vibrat beton ? 2 buc; minim Echipament de insamantat ? 1 buc; minim Autoutilitare transport persoane ? 2 buc; minim Centrala automata producere beton ? 1 buc;
In conformitate cu prevederileOrdinului 24/2007 al ANRE , ofertantul va face dovadaca este atestat:
- ANREtip B, pentru executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 KV;
- ANREtip C2A, pentru executie linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominalede 0, 4 kV-20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV.
Ofertantul trebuie sa faca obligatoriu dovada ca este Licentiat de Ministerul Administratiei si Internelor Inspectoratul General al Politiei Romane, conform art. 34 din Legea 333/2003 pentru instalare si intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei.
Informatii privind subcontractantii
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.190 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art. 11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm, incheiat in forma autentica
Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniul executiei lucrarilor de constructii hidrotehnice, constructii civile, constructii retele edilitare de alimentare cu apa si canalizare, constructii drumuri si amenajare spatii verzi, ce fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru deschiderea ofertei.
Certificatprivind sistemul de management de mediu din seriaISO 14001 sau certificate echivalente, in domeniul executiei lucrarilor de constructii hidrotehnice, constructii civile, constructii retele edilitare de alimentare cu apa si canalizare, constructii drumuri si amenajare spatii verzi, ce fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de management
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara: Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului se acorda astfel: a)Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului se acorda 80 puncteb)Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat [80]
2.
Durata de garantie acordata de catre constructor lucrarilor executate
20%
Descriere: Componenta tehnica: Durata de garantie acordata se va oferta obligatoriu in luni: a) pentru ce mai mare durata de garantie acordata lucrarilor executatese acorda 20 puncte;b) pentru orice alta durata de garantie acordata lucrarilor executate mai mica decat cea prevazuta la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (durata de garantie(n)/ durata de garantie maxima) x punctaj maxim alocat [20]. Durata minima de garantie a lucrarilor, acordata de catre constructor pentru lucrarile executate in cadrul contractului este de 24 de luni. Durata maxima de garantie a lucrarilor , acordata de catre constructor pentru lucrarile executate in cadrul contractului, este de 60 de luni.Ofertantul va oferta durata de garantie in luni.Ofertarea unei durate de garantie a lucrarilor, pentru lucrarile executate in cadrul contractului mai mare de 60 luni nu se puncteaza suplimentar fata de cele maxim 20 puncte acordate
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.05.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2012 10:00
Locul: munisipiul Slatina, strada Mihail Kpgalniceanu nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, imputernicitii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Este cofinantat din fonduri comunitarealocate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 ? Dezvoltarea durabila ?i promovarea turismului, Domeniulde interventie 5.2 ? Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor de turism pentru valorificarearesurselor naturale sicrestererii calitatii serviciilor turistice.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative.Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicat in SEAP. Proiectul tehnic al investitieise poate descarca si accesand pagina de internet: http: //www.primariaslatina.ro/transfer/proiect tehnic club nautic.zipIn cazul in carecomisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret, pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorul economic care se considera vatamat intr-un drept al sau, are dreptul de a contesta actul autoritarii contractante, daca indeplineste conditiile din art. 2562 din OUG nr. 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2012 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer