Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN-INCLUSIV P.T.


Anunt de participare numarul 128368/16.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala:  Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220131, Romania, Punct(e) de contact:  LAURA SAMAN, Tel. 0252/314379, In atentia:  RADU MANAFU, Email:  [email protected], Fax:  0252/316317, Adresa internet (URL):  www.primariadrobeta.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN-INCLUSIV P.T.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 199, 968.53 si 13, 356, 757.78RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizare locuri de joaca, parcuri si parcari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223300-9 - Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
43325000-7-Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45236210-5-Lucrari de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 199, 968.53 si 13, 356, 757.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Garantia de participare 100.000 lei; Gar. de buna executie 5% din pretul contractelor, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind situatia personala a operatorului;
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din OUG 34/2006;
4.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat ;
5.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local;
6.Cazier judiciar al operatorului economic;
7.Cazier judiciar pentru actionari/asociati, administrator(i) si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, modif di compl;
8.Certificat Unic de Inregistrare (C.U.I) emis de Oficiul Registrului Comertului, ;9.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului si extras de registru in termen de valabilitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri; 2.Bilanturi contabile 2009, 2010 vizate, inregistrate de/la organele competente;
3.Scrisori de bonitate din partea bancilor in termen de valabilitate
4. Documente prin care operatorul economic demonstreaza ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de minim 3 luni(minim 1.000.000 lei).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 10.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl pr lista princ lucrari ex in ultimii 5 ani;2.Fisa de exp sim si rec beneficiar 3. Decl. privind utilajele, inst, mijl de transp, echip tehnice ale op ec ;4. Decl pr ef medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de cond in ultimii 3 ani;Pers min:
- Resp / Manager de contr, ptr. care se va prezentaC.V.- Resp tehnic cu ex. (RTE) atestat MLPTL, pt. care se vor prezenta:
-C.V. ? resp. tehnic cu ex. (RTE), Atestat ? resp. tehnic cu ex. (RTE), Legitimatie ? resp. tehnic cu ex. (RTE), Contr. de munca/colab/servicii ? resp. tehnic cu ex. (RTE), Decl. de dispon. ? resp. tehnic cu ex. (RTE)
- Resp. cu contr cal. (CQ) (min 2) autorizati, in conf cu specificul lucr. pt. care se vor prezenta: C.V. ? resp. Cal. (CQ), C.V. ? resp. Cal. (CQ), Contr de munca/colab/servicii ? resp. Cal. (CQ), Decl. de disp. ? resp. cal. (CQ), - Ing/subinginer ? CFDP (min 1),
- Inginer/subinginer ? topograf/geodez (min 1), - Inginer/subinginer ? instalatii electrice (min 1),
- Inginer/subinginer ? Mecanic, (min 1)- Inginer/subinginer ? C.C.I.A. (min 1), - RSL echipamente de joaca (min 1)
C.V. ? resp. cu supravegherea lucrarilor (RSL)Contr. de munca/colab/serviciiAtestat ? resp. cu supravegherea lucrarilor5.ISO 9001:2001 (2000) sau echiv;6.ISO 14001:2005 sau echiv;7.Dovada conf. normelor EN 1176 ( pentru echip. de recreeere/joaca)8. OHSAS 18001:2004 sau echiv 9.Cert. de conf. tip pentru fiecare echip. de joaca/recreere solicitat ce face ob. prop. tehnice, eliberat de ISCIR sau similar conf. HG 435/2010; 10.Acord de asoc.;11.Decl. pr. partea/partile din contr. care sunt indepl. de subctr. si specializarea acestora;12.Acord subctr;13. Cert. de part. la lic. cu of. ind.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dotarea min a oblig. a of.: -statie de asfalt aut. Conf. legii, capac. Min. de 150 to/h;
-statie de betoane autorizata conform legii, cap. mina 40 to/h;
-freza asfalt, latime frezare cel mult 500 mm;
-freza asfalt, latime frezare peste 1200 mm;
-repartizator mixturi asf. cu desch. Max. de 2 m (pt. trot.);
-repartizator mixturi asf. cu desch. Min. 3, 5 m;
-cil. Comp., min 2 buc;
-autobet., min 2 buc;
-pompa de beton, min 1 buc;
-incarcator frontal ? min 2 buc;
-autobasculante ? min 5 buc;
-nivela optice/teodolit/statie totala ?min 2 buc;
-automacara min 18 to autorizata ISCIR;Statia de asfalt sa fie situata la o distanta care sa asigure respectarea prevederilor SR 174/1-2009 si SR 174/2-1997.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat, in ultimii 5 ani: - contract pentru lucrari de constructie/reabilitare/modernizare strazi/alei/parcari in valoare mina de 3.780.000 lei, prezentat in copiesi insotit/e de copii dupa pr verb de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari din partea beneficiarului in original sau copie certificata ?conf cu orig?;
- contract pentru realizare lucrari de infiintare si reabilitare spatii recreationale in valoare mina de 610.000 lei(fara TVA) prezentat in copie certificata conform cu originalul si insotit de copiidupa procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari din partea beneficiarului in original sau copie certificata conform cu originalul;In cazul contractelor de lucrari de infiintare si reabilitare spatii recreationale trebuie sa se faca dovada executarii de lucrari avand urmatoarea componenta minala: ?Furnizare si montare echipamente de joaca copii?Furnizare si montare echipamente de recreere pentru adolescenti;?lucrari de montare suprafata antitrauma cauciuc turnat;
- contractpentru lucrari de constructie/reabilitare/modernizare parcuri in valoare mina de 850.000 lei, prezentat in copie certificata conform cu originalul si insotit/e de copii dupa procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari din partea beneficiarului in original ori copie certificata conform cu originalul;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
20%
20
Descriere: componenta tehnica
3.
Programul de asigurare a calitatii lucrarilor
15%
15
Descriere: componenta tehnica
4.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
15%
15
Descriere: componenta tehnica
5.
Planul propriu de protectie a mediului
10%
10
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si observatorii CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Cale de atac: Curtea de Apel ? sectia contencios - administrativ si fiscal Craiova
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal- conf art.256^2 lit.b/OUG34/06
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic Primaria Drobeta Tr. Severin
Adresa postala:  str. Maresal Averescu nr. 2, Localitatea:  Drobeta Tr. Severin, Cod postal:  220131, Romania, Tel. 0252314379, Fax:  0252326252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2011 16:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer