Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE DRUMURI FORESTIERE comuna DOMASNEA, judetul Caras-Severin, lucrare noua


Anunt de participare numarul 23070/11.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNADOMASNEA (CONSILIUL LOCAL DOMASNEA)
Adresa postala: STRADA PRINCIPALANR 318, Localitatea: Domasnea, Cod postal: 327185, Romania, Punct(e) de contact: PETRU LORINT, Tel.0255263326, Email: [email protected], Fax: 0255263101
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE DRUMURI FORESTIERE comuna DOMASNEA, judetul Caras-Severin, lucrare noua
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Domasnea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AMENAJARE DRUMURI FORESTIERE comuna DOMASNEA, judetul Caras-Severin, Lot 1. Proiectare tehnica: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire, inclusiv asistenta tehnica. Lot.2 - Executie lucrari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1-Proiectare tehnica: valoarea maxima admisibila fara TVA: 86.401, 00 lei Lot 2-Executie lucrare: valoarea maxima admisibila fara TVA: 3.025.680, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 112, 081RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 800 lei pentru proiectant, 30.000 lei pentru constructor Garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform procedurilor aplicate proiectelor finantate prin programul Sapard
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare (art.44+45/OUG 34/2006)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Transe de plata maxim 5. Durata de excutie a contractului: 01 septembrie 2008
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateInformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Operatorii economici romani trebuie sa detina: 1.Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului; 2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(forma completa); 3. Statutul societatii si actele aditionale, dupa caz actul constitutiv/autorizatie de functionare/alte echivalente; Persoane juridice straine: traducerea in limba romana, legalizata. Cerinte obligatorii: documente doveditoare privind forma de inregistrare/apartenenta profesionala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: copii dupa bilanturile contabile vizate pe ultimii 3 ani. 2. Scisoare de bonitate bancara, bonitate financiara. 3.contract de credit sau scrisoare de confort cu valoarea maxima a crditului obtenabil. 4. formulare tip cu valabilitate la data licitatiei-in original emise de: Directia de impozite si taxe locale, DGFP, taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Constructorul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie anuala din ultimii 3 ani deminim 7.000.000 lei, profit net pozitiv in ultimul an contabil 2006, lichiditate generala mai mare de 100%, solvabilitate patrimoniala mai mare de 30%, cash flow 35 %
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateProiecte si lucrari similare, Sistemul de management al calitatii , Echipament necesar derularii proiectului, Experti pentru elaborarea documentatiei de proiectare si executia lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta profesionala, minim 3 ani, minim 3 proiecte de acest gen - echipamente si personal care sa acopere intraga gama de specialitati specifice proiectului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
70%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
10%
Descriere:
3.
durata de garantie a lucrarii
10%
Descriere:
4.
experienta si pregatirea profesionala
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C3.5 04 013 511 00016/29.01.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2007 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: depunere contravalorii in numerar la casieria Consiliului Local Domanea, judetul Caras - Severin, sau prin fila cec.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2007 11:30
Locul: Primaria Domasnea ; comuna Domasnea Judetul Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observator desemnat de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Regionala si Pescuit Timisoara. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor conf. art. 33, alin (a) din HGR 925/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAM SAPARD MASURA 3.5. SILVICULTURA SUBMASURA DRUMURI FORESTIERE
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata la data de27.07.2007, incepand cu ora 11.00.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment achizitii publice Consiliul Local Domasnea
Adresa postala: COMUNA DOMASNEA NR. 318, Localitatea: DOMASNEA, Cod postal: 327185, Romania, Tel.0255263228, Email: [email protected], Fax: 0255/263101
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2007 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer