Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare drumuri forestiere comuna Ezeris, jud. Caras-Severin


Anunt de participare numarul 19789/20.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ezeris (Primaria Ezeris)
Adresa postala: Ezeris, Strada Principala nr.1, Localitatea: Ezeris, Cod postal: 327195, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Rusu, Tel.0255235301, Email: [email protected], Fax: 0255235301
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare drumuri forestiere comuna Ezeris, jud. Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ezeris, jud. Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare drumuri forestiere comuna Ezeris, jud. Caras-Severin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Doua loturi. Vor include si evetuale suplimentari si potiuni daca exista.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 236, 586RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa depuna o garantie de participare la licitatie in valoare de 45000 RON.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul SAPARD.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici se pot asocia pentru depunerea unei oferte comune (art. 44 din OUG nr. 34). Daca subcontracteaza vor arata partile subcontractante si potentialii subcontractanti.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa detina:
- pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificatul de inregistrare si Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, autorizatie de functionare/altele echivalente, Statutul si contractul de societate si actele aditionale la contractul de societate.
- pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi cel putin de 3 ori valoarea ofertei prezentate. Profitul net contabil anual auditat trebuie sa fie pozitiv. Lichiditatea generala medie pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 100%. Solvabilitatea patrimoniala medie pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru societati mixte/consortii/asocieri trebuie cel putin un membru sa fi realizat cel putin 2 lucrari similare sau impreuna sa fi executat cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani. Pentru un ofertant, el trebuie sa fi realizat cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani. Echipamentul din dotare sa fie considerat ca satisfacator pentru a asigura implementarea proiectului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2000 RON
Conditii si modalitate de plata: Depunere la cassierie a costului documentatiei sau prin fila CEC avalizata de banca.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2007 11:00
Locul: Sediul Consiliului Local Ezeris, jud. Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor, in baza art. 33, alin. 2 din H.G. NR. 925/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Poriect finantat prin programul SAPARD, masura 3.5 - Silvicultura, submasura "Drumuri forestiere", in baza contractului de finantare C3.50401351100004 incheiat intre APDRP si Consiliul Local Ezeris, jud. Caras-Severin.
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 03.07.2007, ora 9, 00.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda, nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Ezeris
Adresa postala: Str. Principala, nr. 1, Localitatea: Ezeris, Cod postal: 327195, Romania, Tel.0255-235301, Fax: 0255-235301
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2007 18:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer