Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare parcare strada Crisan - Policlinica Stomatologica si amenajare parcare strada Tunari - blocuri de locuinte S-uri


Anunt de participare numarul 13915/10.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare parcare strada Crisan - Policlinica Stomatologica si amenajare parcare strada Tunari - blocuri de locuinte S-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in amenajarea a doua parcari: pe strada Crisan si pe strada Tunari, si va consta in amenajarea de alei si platforme carosabile, trotuare si alei pietonale, amenajare si imprejmuire spatii verzi, mobilier urban
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223300-9 - Parcare (Rev.1)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajare parcare strada Crisan Policlinica Stomatologica si amenajare parcare blocuri de locuinte S-uri si strada Tunari, municipiul Slatina
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-3.200 lei pentru obiectivul Amenajare parcare strada Crisan Policlinica Stomatologica si-2.800 lei pentru obiectivul Amenajare parcare blocuri de locuinte S-uri si strada Tunari
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului de lucrari se face din creditul intern contractat. Plata lucrarilor se va face in termen de 90 de zile de la facturare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se cere legalizarea asocierii grupului de ofertanti, ci numai acceptul scris al lor.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor inclusiv cele locale, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, bilantul contabil la 31.12.2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista persoanelor care se vor ocupa de executia lucrarii, lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, resurse tehnice, resurse umane, experienta similara, recomandare beneficiar, certificat de calitate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalent, sau adeverinta de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Garantia de buna executie acordata lucrarii
15%
Descriere:
3.
Durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
4.
Programul calitatii propus pentru lucrare
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia de atribuire se obtine in urma unei solicitari scrise si se va achita la casieria Primariei Slatina
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2007 14:00
Locul: Primaria Slatina - Directia Tehnica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare oferte si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Mentionam ca cele doua obiective supuse licitatiei se pot oferta si separat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul APL Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249407004, Email: [email protected], Fax: 0249439336
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2007 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer