Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare piste de biciclisti pe faleza Mures din municipiul Arad


Anunt de participare numarul 147084/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Bogdan Faur, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comunicatii Terestre, Tel. +40 257281850-283, In atentia: Bogdan Faur, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comunicatii Terestre, Tel. +40 257281850-283, In atentia: Bogdan Faur, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu Publicul, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Bogdan Faur, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare piste de biciclisti pe faleza Mures din municipiul Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de amenajare piste de biciclistipe faleza Mures din municipiul Arad ? valoarea estimata totala este de 9.191.750 ron din care 8.343.630 ron pentru constructii si montaj si 848.120 ron reprezentand ?diverse si neprevazute?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de amenajare piste de biciclistipe faleza Mures din municipiul Arad
Valoarea estimata fara TVA: 9, 191, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este de 9.500 lei. Per. de valab a GP trebuie sa fie cel putin egala cu per de valab a ofertei (90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor), echivalenta lei/valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.GP se constituie prin: instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau soc de asig, in favoarea AC (art. 86 din HG 925/2006), sau prin OP vizat de banca. Contul pentru GP la licitatii al Mun Arad deschis la Trezoreria mun Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669.In cazul in care ofertantul va depune, cf. art. 86 din HG 925/2006 scrisoarea de garantie, aceasta va fi eliberata de o banca/soc de asig cu sediul in Romania si se va depune in original; in cazul scrisorilor de garantie emise de o banca/soc de asig din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia.Cf. art. 86 alin. (4) din HG 925/2006, ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la desch ofertelor?. AC va exclude din prezenta proc de atrib ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si per de valab solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Ofertantii care vor constitui GP cf art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, vor face dovada ca sunt inclusi in aceasta categorie si vor completa formularul nr. 38 . In cazul in care aceasta proc de atrib va fi contestata la CNSC, iar acesta din urma respinge contestatia ?ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond?, sau daca contestatorul renunta la contestatie, AC va retine contestatorului o parte din garantia de participare, conform art. 278?1 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modif si completarile ulterioare Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie fie prin retineri din facturile inaintate la plata, fie printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc. Bancara sau o soc de asig. In cazul in care garantia se va constitui prin retineri din facturile inaintate la plata, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? formular 33 - In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert si acesta va trebui sa prezinte formularul nr. 33. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006- formular 35 - In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dl. Falca Gheorghe - primar, dl. Bognar Levente Grigorie - viceprimar, dl. Titiriga Catalin - viceprimar, dna. Ardelean Lia - consilier local, dl. Bilcea Ovidiu Sergiu - consilier local, dna. Cismasiu Mariana - consilier local, dl. Ciupe Ionel - consilier local, dl. Cziszter Kalaman Andras - consilier local, dl. Dolha Ioan - consilier local, dl. Farcas Ioan - consilier local, dl. Galis Florin - consilier local, dl. Ghilinta Gheorghe - consilier local, dl. Gligor Teodor - consilier local, dl. Lazurca Adrian Catalin - consilier local, dl. Lupas Marin - consilier local, dl. Maris Florin - consilier local, dl. Mihuta Tristan Gheorghe - consilier local, dl. Mosneag Vasile Ovidiu - consilier local, dna. Nicsanu Marcela Ana - consilier local, dna. Pistru Popa Simona Geanina - consilier local, dna. Rotaru Viorica Florica - consilier local, dl. Rus Eugen Vasile - consilier local, dl. Varga Glad Aurel - consilier local, dl. Vlaicu Hergane Traian Ion - consilier local, dna. Macra Claudia Anca - administrator public, dl.Puie Ciprian - consilier juridic, dna. Portaru Elena - presedinte cu drept de vot comisie de evaluare, dl.Faur Bogdan Ciprian - membru comisie de evaluare, dna. Stertl Irina - membru comisie de evaluare, dna. Dudas Adina - membru comisie de evaluare, dna. Belei Cristiana - membru comisie de evaluare, dl. Hategan Lucian - membru de rezerva comisie de evaluare, dl. Tigan Gheorghe - membru de rezerva comisie de evaluare.
In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert si acesta va trebui sa prezinte formularul nr. 35. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006 ? formular 34 - In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert si acesta va trebui sa prezinte formularul nr. 34. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d).4. Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta ? formular nr. 37
5. Informatii privind asociatii/subcontractantii
Ofertantul ? liderul Asociatiei va completa:
Lista cuprinzand asociatii / subcontractantii.
Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare ? formular 17 si formular 18.
In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si subcontractantii .
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tututror asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului. 1. 1. Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului - Ofertantii vor prezenta Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie conforma cu originalul) din care sa reiasa ca ofertantii au ca obiect de activitate executia de lucrari care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire ? obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri cel putin unul din asociati trebuie sa indeplineasca cerinta de mai sus.
2. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, inconformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs ? pentru ofertanti straini. In cazul unei asocieri cel putin unul din asociati trebuie sa indeplineasca cerinta de mai sus
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Ofertantii vor completa si prezenta fisa de informatii generale ? inclusiv date referitoare la nivelul cifrei medii de afaceri globale din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 16.000.000 lei.
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro =4, 2099 RON;
Anul 2011:1 euro =4, 2379 RON.
Anul 2012:1 euro =4, 4560 RON
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULARUL 21
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind utilajele
Ofertantii vor prezenta declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari- un cilindru compactor;
- o freza asfalt ? 1000 mm;
- un raspanditor de mixtura asfaltica de 1500-2000 mm;
- autobasculante cu prelata pentru transportul mixturii asfaltice;
- excavator cu cupa si autobasculante de transport pamant, moloz;
- masina de marcaje rutiere.
Experienta similara
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani ( se considera ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor), au executat lucrari similare celor ce fac obiectul procedurii. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a cel mult 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 8.000.000 lei fara TVA. Se accepta ca experienta similara si contracte de reabilitare/modernizare sau construire drumuri si/sau trotuare care sa indeplineasca cerinta privind valoarea minima. Din cele 3 contracte prezentate pentru demonstrarea experientei similare, cel putin unul trebuie sa cuprinda si lucrari de iluminat (exterior) respectiv lucrari de marcaje rutiere.
Convertirea leu/valuta si viceversa, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza :
Anul 2008:1 euro =3, 6827 RON;
Anul 2009:1 euro =4, 2373 RON;
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON;
Anul 2011:1 euro = 4, 1911 RON;
Anul 2012:1 euro = 4, 2379 RON.
Anul 2013:1 euro = 4, 4041 RON
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimi 5 ani
Ofertantii vor completa si prezenta lista privindprincipalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani (se considera ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Informatii privindcapacitatea profesionala.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti responsabili pentru implementarea contractului), echipa de experti cheie fiind formata din minim 5 experti, dupa cum urmeaza:
1. Sef santier ? un absolvent al Facultatii de Constructii, sectia Cai Ferate, Drumuri si Poduri care sa fi participat la executia a cel putin unei lucrari similare;
2. Inginer electrician ? calificat in domeniul constructiilor de retele de iluminat3. Responsabil tehnic cu executia ? in domeniul constructiilor de drumuri, poduri, dupa caz, cu atestat valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor;
4. Responsabil tehnic cu executia ? in domeniul constructiilor de retele electrice, cu atestat valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor;
5. Responsabil cu calitatea lucrarilor ? cu atestat sau o decizie de numire din partea ofertantului.
Informatii privind personalul de care dispune in vederea indeplinirii contractului.
Ofertantii vor prezenta lista personalului propus pentru indeplinirea contractului de lucrari, CV-urile acestora semnate in original, copii ale diplomelor de studii sau calificarilor obtinute (copii conforme cu originalul).
Certificat ISO 14001
Certificat ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr 36Se vor completa Fisa/fise de informatii privind experienta similara conform FORMULARULUI 22 ? Experienta similara.Pentru demonstrarea experientei se vor atasa: - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte executia de lucrari care fac obiectul contractului.Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care nu va depune astfel de contracte sau va depune contracte de o valoare mai mica sau alt obiect decat cel solicitat.Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta /candidatura comuna, capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul/candidatul beneficiaza isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin carea acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d).Se va completa FORMULARUL 27.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formularPentru personalul solicitat la pozitia 1: - Dovada absolvirii se va face cu Diploma de absolvire (copie) sau echivalent;
- Dovada participarii la executia unei lucrari similare se va face prin prezentarea unui CV.Pentru personalul solicitat la pozitia 2: - Dovada calificarii se va face cu copii ale diplomei de studii, sau echivalent.Pentru personalul solicitat la pozitiile 3 - 4: - Dovada indeplinirii calitatii de responsabil tehnic cu executia se va face prin prezentarea unui Certificat de atestare tehnico ? profesional (valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor), sau echivalent pentru ofertantii straini.Pentru personalul solicitat la pozitia 5: - Dovada indeplinirii calitatii de responsabil cu calitatea lucrarilor se va face prin prezentarea unei copii a atestatului sau printr-o decizie de numire din partea ofertantului.Pentru personalul cheie se va prezenta cate o declaratie de disponibilitate.Ofertantul va completa si depune ?lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului?.Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta /candidatura comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d).Lista personalului propus pentru indeplinirea contractuluiOfertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu al firmelor ofertante (similar cu obiectul prezentei achizitii), respectiv ISO 14001, valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatieiOfertantii vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001, valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 10:00
Locul: Primaria Municipiul Arad, b-dul Revolutiei, nr. 75, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale, ofertantii vor depune in plic inchis, o noua oferta financiara, in urma solicitarii autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer