Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare punti pietonale comuna Parjol judetul Bacau


Anunt de participare numarul 21646/02.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala: COMUNA PARJOL, Localitatea: Parjol, Cod postal: 607430, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BOCANCEA, Tel.0234/384016, Email: [email protected], Fax: 0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare punti pietonale comuna Parjol judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Parjol judetul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare punti pietonale comuna Parjol judetul Bacau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221113-7 - Pasarela pentru pietoni (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajare punti pietonale comuna Parjol judetul Bacau
Valoarea estimata fara TVA: 1, 697, 252RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in cuatum de 17000 lei;Garantia de buna executie de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale Ordonata Guvernului nr.7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune si de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neacadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul de stat la data de 30.06.2007, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local la data de 30.06.2007, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor (in original sau copie legalizata). Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Bilant contabil la data de 31.12.2006 vizat si inregistrat la organele competente. Balanta de verificare la data de 30.06.2007.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa nu fie mai mica de 2500000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor lucrari similare in ultimii 5 ani.Sistemul calitatii ISO 9001/2001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: Cel putin 2 contracte cu o valoare egala sau mai mare decat 670000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casieria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2007 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Nu este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre acesta, pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Parjol
Adresa postala: Sat Parjol, Localitatea: Parjol, Cod postal: 607430, Romania, Tel.0234-384016, Email: [email protected], Fax: 0234-384024
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2007 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer