Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare rau Lapus pentru aparare impotriva inundatiilor pe sectoarele localitatilor Baiut, Tg. Lapus, Remetea Chioarului si Lapusel, confluenta rau Somes, jud. Maramures


Anunt de participare numarul 64185/19.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Ana Semerean, Tel.0264-433028, Email: [email protected], Fax: 0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare rau Lapus pentru aparare impotriva inundatiilor pe sectoarele localitatilor Baiut, Tg. Lapus, Remetea Chioarului si Lapusel, confluenta rau Somes, jud. Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sectoarele localitatilor Baiut, Tg. Lapus, Remetea Chioarului si Lapusel, confluenta rau Somes, jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reprofilare albie, dig, parapet, suprainaltare dig si protectii de mal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: intre 25, 700, 000 si 26, 338, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile Art.122 alin.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare solicitata 263.380 RON, garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si credite externe BDCE, platile se vor efectua lunar din Trezoreria Mun. Cluj Napoca
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata la data atribuirii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in articolele 180 si 181 din OUG 34/2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat de inmatriculare inclusiv certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte domeniul de activitate, nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetul local, certificate de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la fondul de asigurari de sanatate, a contributiei la fondul ajutorului de somaj, documente privind certificarea societatii conform standadelor de calitate ISO 9001 si ISO 14001, informatii generale despre ofertant, istoricul litigiilor, documentele vor fi prezentate in original si in copie legalizata si valabile la data deschiderii ofertelor. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, fisa privind informatiile financiare - exercitiu financiar pozitiv, obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, denumirea contractului beneficiarul, valoare contractului din care in anul 2008, informatii privind cifra de afaceri. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 79.000.000 RON, in cazul in care ofertantii fac dovada ca sunt IMM acest indicator se reduce la jumatate, daca participa in nume propriu nu in asociere sau subcontractare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de experienta similara cu recomandare din partea beneficiarului, lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil cu executia lucrarilor (CV-uri, atestari, etc.), efectivele medii anuale ale persoanelor angajate, declaratie privind dotarile cu mijloace de transport, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, lista subcontractantilor, standarde de calitate si de protectia mediului ISO 9001 ISO 14001 si ISO 18001, informatii privind masurile de protectia muncii si protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita ca in ultimii 5 ani operatorul sa fi incheiat si indeplinit cel putin un contract de experienta similara in valoare de minim 15.802.000 RON.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 700 RON
Conditii si modalitate de plata: plata in numerar la caseria unitatii, sau OP in contul RO56TREZ2165025XXX015748, Trezoreria Mun. Cluj Napoca, cod fiscal RO 18269681
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2008 11:00
Locul: Directia Apelor Somes Tisa, str. Vanatorului, nr. 17 Cluj Napoca, Jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264196110 sau 0264431057
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Somes Tisa - Compartimentul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel.0264433028, Fax: 0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2008 19:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer