Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare si dotare spatii pentru fumatori


Anunt de participare numarul 148367/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Stanoiu, Tel. +40 311323245, In atentia: Sorin Stanoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213110162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare si dotare spatii pentru fumatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Doamnei, nr. 8, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a 6 cabine de fumat dotate cu echipamente performante de tratare, purificare avansata si conditionare a aerului, fara unitate exterioara ? conform cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42521000-4 - Echipamente de eliminare a fumului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6 cabine de fumat dotate cu echipamente performante de tratare, purificare avansata si conditionare a aerului, fara unitate exterioara ? conform cerintelor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 401, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantum: 8020 lei.b)Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.c) Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006:1%, respectiv 4010 lei.Modalitatea de constituire a garantiei de participare - in conditiile prevazute la art. 86 din HG 925/2006:1. Virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari (formularul k); sau2. ordin de plata in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala. Ordinul de plata trebuie sa fie vizat de banca emitenta si va contine urmatoarele informatii: - despre platitor si beneficiar: denumire, CUI, cont bancar si banca;
- detaliul platii: Garantie participare ? (numar si data anunt de participare sau denumire procedura).- numar OP, valoare, data platii.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta - cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea totala a contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 .B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006 in baza solicitarii scrise a operatorului economic.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Completarea si prezentarea Formularului A;Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Completarea si prezentarea Formularului B;.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta declaratia solicitata. Declaratia privind eligibilitatea si declaratia pentru pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3
Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea si prezentarea Formularului nr. C.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea si prezentarea Formularului D.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator - Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin GeorgescuViceguvernator - Bogdan Olteanu
Viceguvernator - Dr. Cristian Popa
Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru - Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru - Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru - Dr. Napoleon PopConducerea Direc?iei Achizi?ii
?Vasile Ifrim ? Director
?Niculae Dumitrache ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Buget ?i Analiza Financiara
?Ion Paduraru ? Director?Andreea Bognar ? ?ef Serviciu
?Cristian Serbanescu ? Sef serviciuConducerea Direc?iei Contabilitate
?Iulia Stanciu ? Director
?Daniela Ilie ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Juridice
?Alexandru Paunescu ? Director?Rodica Constantinescu ? ?ef ServiciuConducerea Direc?iei Patrimoniu si Investitii
?Mihai Dascalescu ? Director
?Catalin Belghiru ? Director AdjunctNota:
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, obiectul de activitate.Nota:
a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b.Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;
c.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului constatatoar emis de ORC in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
e.Documente care dovedesc forma de inregistrare vor contine datele actuale ale operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu preturi egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara care are cel mai mic pret.Solicitarile de clarificari se vor adresa in S.E.A.P. la Sectiunea ?Intrebari? din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari ?i decizii? din cadrul anun?ului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro): - ca operator economic conform prevederilor H.G. nr. 1660/2006;
- ca participant la procedura de atribuire.Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari?). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari?), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.Toate cerintele sunt obligatorii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta a actului autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei- Directia Juridica
Adresa postala: Str. Doamnei, nr. 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 3158087, Fax: +40 03126484
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer