Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE SI MODERNIZARE CINEMA FLACARA - MUNICIPIUL RM. VALCEA


Anunt de participare numarul 3004/22.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: POPESCU ELENA, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE SI MODERNIZARE CINEMA FLACARA - MUNICIPIUL RM. VALCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL RM. VALCEA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE, DOCUMENTATII PENTRU P.A.C., PT+DDE, CAIET DE SARCINI SI LISTE DE CANTITATI PENTRU AMENAJAREA SI MODERNIZAREA CINEMA FLACARA - MUNICIPIUL RM. VALCEA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PRESTAREA SERV. DE PROIECTARE PENTRU AMENAJAREA SI MODERNIZAREA CINEMATOGRAFULUI FLACARA CONFORM TEMEI DE PROIECTARE.
Valoarea estimata fara TVA: 135, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE-2500 LEI. gARANTIA DE BUNA EXECUTIE - 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL. PLATA SE FACE IN TERMEN DE 14 ZILE DE LA PREDAREA DOCUMENTELOR SI EMITEREA FACTURII.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIA DE ELIGIBILITATE, DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN ART 181 DIN OUG 34/2006, CERTIFICATE DE PLATA A TAXELOR SI IMPOZITELOR CATRE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI, AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE, STATUTUL FIRMEI, CERTIFICAT DE INREGISTRARE EMIS DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANTUL CONTABIL LA 30.06.2006;
DECLARATII RPIVIND CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA PE ULTIMII 3 ANI;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA DE AFACERI = 337.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
RECOMANDARI DIN PARTEA A CEL PUTIN 2 BENEFICIARI;
LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI;
INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE;
INFORMATII PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE DE CARE DISPUN OPERATORII ECONOMICI.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
COPIE CONTRACT SIMILAR AVAND O VALOARE DE 40.000 LEI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: PLATA SE FACE LA CASIERIA PRIMARIEI DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 08-11;13-15 SI VINEREA INTRE ORELE 08-11.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2007 12:00
Locul: PRIMARIA MUN. RM. VALCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE DE CATRE OPERATORUL ECONOMIC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. VICTORIEI, NR.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: BD. DINICU GOLESCU, NR. 38, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: PRIMARIA MUN. RM. VALCEA, STR. G-RAL.PRAPORGESCU, NR. 14, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2007 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer