Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare spatii din cladirile CEZ Distributie-judetul Gorj


Anunt de participare (utilitati) numarul 48743/03.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN BALTARETU, Tel.0251405305, Email: [email protected], Fax: 0251405309
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Amenajare spatii din cladirile CEZ Distributie-judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 700, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: LUNAR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
demontare-montare usi si ferestre-demolare-construire zidarie-demontare-montare pardosea metalica sau din lemn-reparatii tencuieli in jurul usilor si ferestrelor-zugraveli lavabile-zugraveli obinuite-tencuieli pe zidarie-istalatii sanitare-instalatii termice-hidroizolatii pardoseli-sarpante metalice si din lemn-invelitori din tabla ondulata-platforme betonate (20 cm)-montare corpuri de iluminat, jaluzele verticale, aparate de aer conditionat, tablouri electrice de distributie cu sigurante automate pe prize si iluminat,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
74222100-2-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
demontare-montare usi si ferestre-demolare-construire zidarie-demontare-montare pardosea metalica sau din lemn-reparatii tencuieli in jurul usilor si ferestrelor-zugraveli lavabile-zugraveli obinuite-tencuieli pe zidarie-istalatii sanitare-instalatii termice-hidroizolatii pardoseli-sarpante metalice si din lemn-invelitori din tabla ondulata-platforme betonate (20 cm)-montare corpuri de iluminat, jaluzele verticale, aparate de aer conditionat, tablouri electrice de distributie cu sigurante automate pe prize si iluminat,
Valoarea estimata fara TVA: 1, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 17000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim 4250000 lei (1140000 euro), prezentarea bilantului contabil la 31.12.2006 vizat de Administratia Financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incheierea si finalizarea in ultimii 3 ani a unor contracte ce au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu o valoare egala sau mai mare de 765000lei Recomandari din partea altor beneficiari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2008 11:00
Locul: SC CEZ DISTRIBUTIE SA- DIVIZIA ACHIZITII , str.Brestei nr.2, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Numarul minim al candidatilor care vor fi preselectati este de 3.Vor fi preselectati candidatii care indeplinesc conditiile minime impuse prin fisa de date a achizitiei. Durata acordului cadru este de 12 luni cu posibilitate de prelungire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: STR N TITULESCU NR 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 20581, Romania, Tel.0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS NR 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA-DIVIZIA ACHIZITII
Adresa postala: STR. BRESTEI, NR. 2, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0251405305, Fax: 0251405309
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2008 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer