Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului (Proiect tehnic si executie)


Anunt de participare numarul 86665/19.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: sabina dumitru, Tel.0251/415907 0722382962, In atentia: Sabina Dumitru, Email: [email protected], Fax: 0251/411561, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului (Proiect tehnic si executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Craiova - Parcul Lunca Jiului
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului (Proiect tehnic si executie)Proiectare
Proiectarea consta in : elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, elaborarea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare conform Certificatului de Urbanism, precum si studii de teren.
Executie: Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45212100-7-Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajare strand in Parcul Lunca Jiului din municipiul Craiova (proiectare si executie) care cuprinde: - Bazin olimpic adulti, bazin adulti, bazin copii, bazin magic oval, bazin jocuri apa, restaurant, bar, dusuri/vestiare/wc, spatii tehnice, vegetatie, cabinet medical, bazin cu sezlonguri, zona de pavaje prefabricate, intrare, zona nisip, zona de jocuri de plaja.
Valoarea estimata fara TVA: 33, 420, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 300.000 lei. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea: Formular nr.12A;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181: Formular nr.12B;
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Formular nr. 12C;
- Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: a) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale;
b) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat;
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor;
- Persoanele juridice straine vor prezenta: a) Documente edificatoare valabile la data deschiderii ofertelor prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor;b)documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, valabile la data deschiderii ofertelor;c) declaratie pe propria raspundere, prin care, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele 2 optiuni:
* ca vor respecta conditiile impuse de art. 32, alin 7, din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
* ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 in copie, vizate si inregistratedeAdministratia Finantelor Publice (pentru Persoane juridice /fizice romane);
sau, pentru Persoane juridice /fizice straine
2) Bilanturile contabile sau extrase de bilanturi, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani (31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008) vizate si inregistrate de organele competente, traduse in limba romana de traducator autorizat;3) declaratii privind cifra medie de afaceri, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2006, 2007, 2008): Formular nr. 2;4. Lichiditate generala: Formular B 7.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cerinta minima pentru cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: (66.000.000 lei, echivalent a 15.576.323, 99 EURO, la cursul de schimb valutar afisat de BNR valabil in data de 16.10.2009;
- valoarea indicatorului lichiditate generala trebuie sa fie cuprinsa in intervalul 90%-100%(active circulante/datorii curente x100).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- listaprincipalelor lucrari executate in ultimii 5 ani: Formular nr. 12F;
-listaprincipalelor servicii de proiectareprestate in ultimii 3 ani: Formular nr. 12E;
-lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani- Formularul nr. 12D;
-Obligatii contractuale in desfasurare: Formular B5;
-Experienta similara - Formular nr. 21;
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii - Formular nr.12H;
- Autorizari specifice Formular nr. 22;
-declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele:
a)Formularul 12I -declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
b)lista personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari si prestari servicii - cheie (Formular B8);
c) Declaratie de disponibilitate pentru proiect(Formular B9);
d) Organigrama -Formular B6;e)CV in original semnat si datat (Formular nr. B10);
f) diplome studii de profil;
g) Copie carte de munca;
-Informatiiprivind masurile de protectia a mediului. Ofertantul trebuie sa prezinte: a) documente care confirma certificarea sistemului de management de mediu;
- declaratie prin care ofertantul va dovedi faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului;
- Informatii privind conditiile de munca si protectia muncii. Ofertantul va prezenta: - documente emise deorganisme nationale sau internationaleacreditate care confirma certificarea sistemului de securitate si sanatate ocupationala;
- o declaratia prin care el va dovedi faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;
- Informatii privind subcontractantii: Formular 12G;
- Acord sau scrisoare preliminara de asociere (Daca este cazul;
- Documente care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatiipentru: proiectare, executie si echipamente;
- Declaratie pe propria raspundere a proiectantului privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima pentru Experienta similara: - un contract de executie pentru constructii civile cladiri arie desfasurata de minim 2.000 mp, cu recomandare si proces verbal lareceptia lucrarilor;
- un contract de executie bazine de apa din beton sau instalatii pompare si filtrare apa, echivalent a 900 mc;
- un contract complet finalizat pentru furnizorul de echipamente pentru tobogane si parcul de apa finalizat intr-o tara cu conditii climaterice similare, de cel putin 3 ani, pentru a demonstra astfel comportamentul instalatiilor pe perioada de caldura excesiva si pe perioada de iarna inghet-dezghet. Furnizorul de echipamente pentru tobogane si parcul de apa va anexa un album foto cu lucrarea similara realizata;
- contract prin care ofertantul sa dovedeasca ca are experienta in lucrari de constructii sistematizare verticala de minim 4.000 mp, executie de drenuri de minim 1.000 ml;
- contract prin care ofertantul sa dovedeasca ca are experienta in lucrari de constructii, lucrari de instalatii electrice de minim 6.000 ml;
- contract prin care ofertantul sa dovedeasca ca are experientain lucrari de amenajari peisagistice de minim 14.000 mp;
- un contract de lucrari complet finalizat similar cu lucrarile de realizare a copertinei ce urmeaza a fi executata in zona accesului acoperit, cu fatada acoperita cu elementele de placaj din panouri curbate pe 3 dimensiuni cu elemente profilate din placaj metalic sau aluminiu polisat si tratat reflexiv asezat in sistem fatada ventilata, cu suprafata minima de 700 mp. Ofertantul va prezenta pentrulucrarea similara copertinei cu elemente de placaj din panouri curbate pe 3 dimensiuni din zona accesului acoperit, un album foto.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2009 11:00
Locul: Primaria municipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, Sala Nicolae Romanescu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de catre ofertant in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata electronic la prezentul anunt de participare.Valoarea estimata a contractului este 33.420.260lei (exclusiv TVA), din care: - pentru proiectare si asistenta tehnica 1.390.430lei (exclusiv TVA);
- pentru executie32.029.830lei (exclusiv TVA).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei nr. 12, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel.0251 418612, Email: [email protected], Fax: 0215 419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/416235, Fax: 0251/411561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2009 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer