Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajarea domeniului schiabil Boriste Izvoare


Anunt de participare numarul 80424/19.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Pascu, Dan Cocosila, Tel.0262-214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajarea domeniului schiabil Boriste Izvoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Izvoarele-Boriste, jud Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele- Boriste, jud Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234000-6 - Lucrari de constructii de cai ferate si de sisteme de transport pe cablu (Rev.2)
45212223-5-Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop executia lucrarilor de Amenajare domeniul schiabil Izvoarele-Boriste, jud Maramures conform Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele.
Valoarea estimata fara TVA: 13, 212, 577EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 550.000 lei, garantia de buna executie 7, 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul de Stat HG 462/2009 finantarea se asigura cu prioritate din bugetul Ministerului Turismului- Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea, Cazier fiscal al ofertantului, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat, Pentru ofertantii nerezidenti se va prezenta traducerea autorizata legalizata in limba romana a certificatelor, Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Pentru persoane juridice straine documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
De asemenea, ofertantii vor prezenta Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil vizat de Administratia Financiara, insotit de contul de profit si pierderi la data de 31.12.2008, 31.12.2007, 31.12.2006, in copie legalizata. Bilanturile vor fi auditate de auditori atestati, informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (anul 2008, 2007, 2006) sa fie cel putin egala cuvaloarea estimata a contractului fara TVA, cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni (conform graficului de executie propus in oferta tehnica), dar nu mai putin de 7.000.000 RON; Lichiditate generala mai mare de 100%, solvabilitate patrimoniala mai mare de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Declaratie privind echipamentele tehnice;Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;Lista privind exprienta similara;Asigurarea calitatii, protectia mediului, protectia si siguranta muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Personal minim solicitat: - reprezentant antreprenor, inginer drumuri si poduri cu cel putin 10 ani experienta in derularea unor proiecte similare , dovedind implicarea in derularea a cel putin 2 contracte similare sef santier, inginer instalatii transport pe cabluri avand cel putin 10 ani experienta in domeniu -minim 3 responsabili tehnici cu executia cu atestat valabil la data ofertarii si cu experienta specifica de minim 5 ani; - minim 1 inginer topograf cu experinta specifica in derularea de proiecte similare -minim 1 inginer constructii civile cu experinta specifica in derularea de proiecte similare -minim 5 maistri/tehnicieni -personal calificat necesar exploatarii masinilor si utilajelor pe care ofertantul le va pune la dispozitia contractului; Se solicita cel putin urmsatoarele masini, utilaje si echipamente: - autobasculante transport general minim 5 bucati. Autovehiculele trebuie sa fie dotate cu prelate speciale. - pompa de beton - minim 1 bucata - macarale de cca 16 t minim 2 bucati - transportoare de beton minim 2 bucati - vibratoare cu lance minim 2 bucati - autogredere minim 1 bucata - buldoexcavator minim 6 bucati - buldozer minim 1 bucata - excavator minim 2 bucati - incarcator frontal 2, 5 3, 5 mc. minim 2 bucati - motocompresor+ciocane minim 1 bucata - motopompa minim 1 bucata - mai compactor minim 1 bucata - placa vibratoare minim 1 bucata Toate masinile, utilajele si echipamentele minim solicitate nu trebuie sa aiba o vechime mai mare decat durata normata de functionare. Se solicita cel putin 1 contract de executie finalizat cu lucrari similare ca volum, specfic si complexitate cu lucrarile ce urmeaza sa fie executate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2009 10:00
Locul: Consiliul judetean Maramures camera 222
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele, toate apartinand de documentatia de atribuire, se pot ridica gratuit de la sediul Consiliului judetean Maramures in format electronic (DVD) zilnic intre orele 8.00 - 14.00 de la camera 137 sau camera 301
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.4 0213104641, Email: [email protected], Fax: 4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-504.300, Email: [email protected], Fax: 0264-593.866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: str. Gh. Sincai nr. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262 215090, Email: [email protected], Fax: 0262 215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2009 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer