Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajarea domeniului schiabil Mogosa- Baia Sprie, jud Maramures


Anunt de participare numarul 80492/23.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, COCOSILA DAN, Tel.0262-214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajarea domeniului schiabil Mogosa- Baia Sprie, jud Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mogosa- Baia Sprie, jud Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare domeniul schiabil Izvoarele-Boriste, jud Maramures conform Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234000-6 - Lucrari de constructii de cai ferate si de sisteme de transport pe cablu (Rev.2)
45212223-5-Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop executia lucrarilor de Amenajare domeniul schiabil MOGOSA-BAIA SPRIE, jud Maramures conform Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele
Valoarea estimata fara TVA: 9, 794, 756EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 400.000 lei.Garantia de buna executie va fi in cuantum de 7, 5 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul de Stat HG 462/2009 finantarea se asigura cu prioritate din bugetul Ministerului Turismului- Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Cazier fiscal;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, sau documente echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri; Bilant contabil auditat vizat de Administratia Financiara, insotit de contul de profit si pierderi la data de 31.12.2008, 31.12.2007, 31.12.2006;Informatii privind capacitatea financiara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (anul 2008, 2007, 2006) sa fie cel putin egala cuvaloarea estimata a contractului fara TVA. Se vor prezenta documente prin care ofertantul demonstreaza ca are acces sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii care sa poata fi folosite pntru indeplinirea obiectului contractului, linii de credite confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni dar nu mai putin de 7.000.000 RON ;Lichiditate generala mai mare decat 100%;Solvabilitate patrimoniala mai mare decat 30%;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Declaratie privind echipamentele tehnice;Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani;Lista privind exprienta similara;Asigurarea calitatii, protectia mediului, protectia si siguranta muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Personal minim solicitat: - reprezentant antreprenor, inginer drumuri si poduri cu cel putin 10 ani experienta in derularea unor proiecte similare , dovedind implicarea in derularea a cel putin 2 contracte similaresef santier, inginer instalatii transport pe cabluri avand cel putin 10 ani experienta in domeniu-minim 3 responsabili tehnici cu executia cu atestat valabil la data ofertarii si cu experienta specifica de minim 5 ani; - minim 1 inginer topograf cu experinta specifica in derularea de proiecte similare-minim 1 inginer constructii civile cu experinta specifica in derularea de proiecte similare-minim 5 maistri/tehnicieni-personal calificat necesar exploatarii masinilor si utilajelor pe care ofertantul le va pune la dispozitia contractului;Se solicita cel putin urmsatoarele masini, utilaje si echipamente: - autobasculante transport general minim 5 bucati. Autovehiculele trebuie sa fie dotate cu prelate speciale.- pompa de beton - minim 1 bucata- macarale de cca 16 t minim 2 bucati- transportoare de beton minim 2 bucati- vibratoare cu lance minim 2 bucati- autogredere minim 1 bucata- buldoexcavator minim 6 bucati- buldozer minim 1 bucata- excavator minim 2 bucati- incarcator frontal 2, 5 3, 5 mc. minim 2 bucati- motocompresor+ciocane minim 1 bucata- motopompa minim 1 bucata- mai compactor minim 1 bucata- placa vibratoare minim 1 bucataToate masinile, utilajele si echipamentele minim solicitate nu trebuie sa aiba o vechime mai mare decat durata normata de functionare.Se solicita cel putin 1 contract de executie finalizat cu lucrari similare ca volum, specific si complexitate cu lucrarile ce urmeaza sa fie executate (instalatii de transport pe cabluri pt persoane, alimentari cu apa, drumuri, alimentari cu energie electrica )
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2009 10:00
Locul: Consiliul judetean Maramures, camera 222
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele, toate apartinand de documentatia de atribuire, se pot ridica gratuit de la sediul Consiliului judetean Maramures in format electronic (DVD)zilnic orele 8.00-14.00 de la camera 137 sau camera 301
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 0213104641, Email: [email protected], Fax: + 4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-504300, Email: [email protected], Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262 215090, Email: [email protected], Fax: 0262 215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2009 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer