Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti-baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei,jud Arges,Dambovita si Giurgiu


Anunt de participare numarul 137313/11.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Paius, Tel. +40 248223449, Email: [email protected], Fax: +40 248220878, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii de gospodarire a apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti-baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei, jud Arges, Dambovita si Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Amenajarea raului Arges pe sectorul judetului: Arges, Dambovita si Giurgiu
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executare de lucrari de stabilizare talveg si consolidare maluri a raului Arges pe sectorul Acumulare Golesti- Acumulare Ograzeni pe teritoriul judetelor Arges, Dambovita si Giurgiu
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare faze PT, DE, PAC si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini. Contractul se va incheia conform prevederilor art.205, alin. 1 , lit a) din OUG 34/2006 numai dupa indeplinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45241300-1-Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
45247000-0-Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Totallucrari :
Sevorexecutadocumentatiiletehnice ( fazele P.T. + C.S. , D.E.siP.A.C. ) silucrariledeconstructiimentionatesispecificateclarinAntemasuratorisiCaietuldeSarcini , astfel : intocmirea in 4 (patru) exemplare ( pe suport de hartie si suport digital ? CD ) a documentatiilor tehnico-economice ( fazele P.T.+C.S. , D.E. si P.A.C. ) - elaborarea studiilor necesare ( topografice, geotehnice, hidrologice, expertize etc. ), intocmirea documentatiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor stabilite pentru emiterea autorizatiei de construire, intocmirea documentatie pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol si intocmirea documentatiei pentruexpropierea terenurilor ( daca este cazul ) necesare pentru punerea in opera a obiectivului de investitii , , Amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti - baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei, jud. Arges, Dambovita si Giurgiu ?.Elaborarea documentatiilor tehnice va cuprinde :
intocmireatuturordocumentatiilornecesarepentruachizitiaterenurilornecesarepentruexecutialucrarilordeconstructiiaferenteobiectivelordeinvestitiimaisusmentionate ;identificarea proprietarilor, inventarierea actelor de proprietate, elaborarea documentatiilorcadastrale, a documentatiilor necesare scoaterii definitive din circuitul agricol, avizarea acestora laO.C.P.I., obtinere carti funciare, expertiza terenurilor, etc.
obtinerea certificatelor de urbanism si a avizelor si acordurilor stabilite prin certificatulde urbanism precum si obtinerea autorizatiilor de construire ;
elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la toate obiectele;
verificarea dispozitiilor de santier care vor fi emise pe parcursul executiei lucrarilor;
asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului (seful de proiect) in faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de constructii;reactualizarea Devizului General, ori de cate orisolicita achizitorul, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii .
Lucrarile se vor executa conform documentatiilor tehnice elaborate si avizate in CTE a Adminis-tratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA si a Administratiei Nationale APELE ROMANE .Zona propusa pentru amenajare cu lucrari de regularizare a raului Arges se afla pe teritoriul judetelor Arges, Dambovita si Giurgiu, in zona cuprinsa intre barajul Golesti si barajul Ogrezeni, lungimea cursului de rau fiind de aproximativ 70 km . In urma viiturilor din 2005-2010 in aceasta zona s-au produs in nenumarate randuri inundatii ale gospodariilor si terenurilor agricole datorita insuficientei albiei de a tranzita debitele mari . De asemenea se constataeroziuni active ale malurilor si coborarea accentuta a talvegului, care pun in pericol drumurile si lucrarile de arta .Se constata ingustari ale sectiunii de scurgere a albiilor prin dezvoltarea vegetatiei, blocari cu material lemnos si aluviuni care determina deversari ale apelor in afara cursului principal, ceea ce duce la formarea de insule cu vegetatie, aceasta avand influente asupra scurgerii la ape medii si mari.Sunt prezente numeroase zone de eroziuni puternice cu prabusiri de maluri, pentru care este necesara realizarea de lucrari de consolidare a malurilor si praguri de fund pentru stabilizarea liniei talvegului.Lucrarile necesare vor avea un impact pozitiv asupra populatiei din zona, deoarece scopul lor este prioritar social de aparare impotriva inundatiilor si stopare a eroziunilor active din zonele intravilane limitrofe albiei, dar au si implicatii economice prin evitarea pagubelor potentiale ce se pot produce prin afectarea infrastructurii si lucrarilor de arta existente in zona.
Lucrari C+M propuse, valoarea estimata este de 87.334.381, 36 lei - conform capacitatilor aprobate prin HG nr. 446 / 2007, anexa II / 81: Aparari de mal (din gabioane): L = 6, 60 km; Amenajare albie: L = 3, 30km; Caderi si praguri de fund, realizate cu ecrane etanse fata de curgerea subterana: 20 bucati; Zid de sprijin: L = 2, 40 km.
Servicii de proiectare, valoare estimata este de 1.579.588, 57 lei - conform capacitatilor aprobate prin HG nr. 446 / 2007, anexa II / 81: Aparari de mal ( din gabioane)L = 6, 60 km; Amenajare albie L = 3, 30km; Caderi si praguri de fund, realizate cu ecrane etanse fata de curgerea subterana: 20 bucati; zid de sprijin: 2, 40km.
Valoarea estimata fara TVA: 88, 913, 969.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.500.000lei;valabilitate 90 zile de la data limita de primire a ofertelor , se exprima in lei si poate fi constituita prin : virament bancar , instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ( scrisoare de garantie bancra ( formular 20), ori de o societate de asigurari ( polita de asigurare, altele) , care se prezinta in original ; ordin de plata in contul IBAN RO 37TREZ0465005XXX005417 deschis la Trezoreria Pitesti ( CIF 18293604) , confirmat de banca ; Ofertele care nu sant insotite de garantia de participare , in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, conform art 33, alin. (3) , lit. b) din HG 925/2006, vor fi respinse . In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor ( facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatia in care isi retrage oferta in perioada de valabilitate ; nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei ca fiind castigatoare ; refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei ;in masura in care CNSC respinge o contestatie se retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 Cuantumul 10 % din valoarea contractului de prestari servicii fara TVA.Constituire : comform art 90 alin 1 din HG 925/2006; sau retneri succesive avand in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera /restitui garantia de buna executie astfel : - 70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data incheierii P.V. de receptie la terminarea lucrarilor , daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei , iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza de P.V.de receptie finala , pot fi ntocmite si pentru parti din lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional . In cadrul ofertelor din categoria IMM-urilor ( facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelot prevazute de Legea 346/2004 ) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat credit acordat de Banca de Dezvoltare a Comunitatii Europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind neincadrarea in situatiile prev.la art 180 din OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatorieformularul6 in Modelul de formulare ) , fiind necesar a fi prezentat si de tertul sustinator; Cazier judiciar Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; Cazierulfiscalaloperatoruluieconomic (cerinta obligatorie );
- Cazieruljudiciaralpersoaneloraflatelaconducereaoperatorului ? economic ; Declaratiepepropriaraspundereprivindistoricullitigiilor; Declaratieprivindneincadrareainnici una dintre situatiile prevazute deart. 181dinO.U.G. 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatoriecompletare formularul4 , fiindnecesarafiprezentatsidetertulsustinator. Nota In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art . 691alin. 1 dinO.U.G.34 / 2006cumodificarile si completarileulterioare .( Cerinta obigatorie completare formular 6') . Persoanele autoritatii contractante care detin functii de decizie si au rol in initierea , derularea si finalizarea procedurii : Adrian Moisescu ? director , Marian Coman, Sanda Martoiu, Tuluc Gheorghe, Liana Bardeanu, Bogdan Udristeanu , Carmen Paius, Ileana Ciobanu.
- Declaratii privind calitatea de participant la Procedura ( prezentare formular 5 din modelul de formulare) ; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Cerinta obligatorie prezentare formular 2 din Modele de formulare)
- Ineplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale : Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice , eliberate de M.F. ? A.N.A.F., din care sa rezulte plata contributiilor la bugetul de stat , din care sa rezulte situatiia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta . Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate ( in original , copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul , cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila ;
- Certificat constatator pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale , eliberat de consiliullocal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta .Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate ( in original , copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul , cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii , nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc , oferta va fi respinsa ca inacceptabila ( conform art. 36, alin. 1 lit. b) din HG 925/19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau xerocopie certificat pt conformitate cu originalul cu semnatura si stampila emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte: -sediul actual al societatii.Obiectul de activitate care trebuie sa corespunda cu obiectul prezentei proceduri de atribuire.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta va fii respinsa ca inacceptabila(conf.art36, alin 1, lib b)din HG925/19 iulie 2006 cu modiicarile si completarile ulterioare).In cazul persoanelor juridice/fizice straine: documentele edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta d.p.d.v.profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident, cu respectare prevederilor Legii nr.571/2003(original, copie legalizata sau copie certificata pt.conformitate cu originalul).In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind situatiile personalului si capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.trebuie indeplinite de fiecare asociat.Documentele vor fii insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.Depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale, in care se solicita cifra de afaceri pe ultimii 3(trei)ani sa fie cel putin egala cu 133001954, 89 lei, pt.lucrari de C+M si 2369382, 49 lei, 545525, 86 euro la 31.01.2012 pt.servicii de proiectare.In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (dovada prin prezentare documente prevazute in Legea 346/2004)cifra de afaceri se constituie 50%. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerinta obligatorie, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fii exclus de la procedura de atribuire a contractului.
-Bilant contabil 2009, 2010 si 2011 sau Balanta de verificare contabila la 31.12.2011, vizate si inregistrate de organele competente(in copie, semnate de reprezentantul legal, stampilate cu mentiunea"conform cu originalul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii pentru executia lucrarilor: Ofertantul va anexa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" dupa orice document ce atesta angajamentul de participare al coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata executiei lucrarilor.
Se solicita ca cerinta minima obligatorie, desemnarea de ofertant, ca responsabil tehnic cu executia lucrarilor (R.T.E.), a unei persoane care sa fie atestata tehnico ?profesional pentru domeniul: V ? Constructii si amenajari hidrotehnice, angajat al ofertantului sau persoana fizica / juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
- informatii privind subcontractantii, informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze (dupa caz)
Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul). Formularul se va prezenta in cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici care au depus oferta comuna, au obligatia sa legalizeze asocierea. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(I.M.M.) se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii.
-Lista princip.contr.de executie pe ultimii 5 ani: ofert.va fii executat contracte de lucrari cu o valoare de cel putin 87000000 lei contracte finalizate ale caror obiect a fost executia de constructii si amenajari hidrotehnice similare de tipul: regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, epiuri, punerea in siguranta baraje, etc.Se vor prezenta parti relevante dupa contracte de executie care certif.exper.similara, insotit de copii ale Proceselor Verbale de receptie la terminarea lucrarilor, care sa faca dovada finalizarii contractului la valoarea prezentata.
-Lista pricip.contracte de servicii de proiectare pe ultimii 3 ani: ofertantul va fi indeplinit contracte servicii de proiectare cu valoare de cel putin 1500000lei contracte finalizate ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice.
-Pentru demon.indeplinirea acestei solicitari se vor prezenta parti relevante dupa contracte de executie care certifica experienta similara, insotit de copii ale Proceselor Verbale de receptie, care sa faca dovada finalizarii contractului la valoarea prezentata si recomandari contracte de prestari servicii similare.
-Recomandari din partea altor beneficiari/clienti: autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a cel putin una sau mai multe recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestarea de lucrari si servicii de proiectare si milare (inclusiv de la beneficiarii contractului sau contr.de valoare minima propusa)
-Declaratie privind echipamente tehnice de care dispune operatorului economic pt.indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari(constructii montaj si servicii de proiectare): ofertantul trebuind sa faca dovada ca dispune de echipamente tehnice pt.indeplinirea contractului-Ofertantul va face dovada ca dispune de un laborator autorizat gradul 2 (incercari pe materiale de constructii) conform Legii 10 pt.determinarile necesare executiei lucrarilor.
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru execuria lucrarilor.Formularul va fii insotit de CV-uri ale persoanele responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia precum si al responsabilului cu verificarea calitatii.
-Se solicita ca cerinta minima, pentru prestarea serviciilor de proiectare, desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru n ivelul superior pe durata elaborarii proiectului, conform Ordin nr.242/23.03.2007, care poate fi angajat al ofertantului sau persoana fizica/juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Cerinte obligatorii pentru prestarea serviciilor de proiectare: 1. Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului pentru domeniile : a) intocmirea studiilor hidrologice ; b) intocmirea studiilor hidrogeologice ; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor si d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor .
2. Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru :
-persoane fizice: categoria B sau C ; sau
- persoane juridice : clasaa II - aprotectia pentru toate domeniile.
-Managementul calitatii(certificat ISO 9001 sau echivalent pt.managementul calitatii).Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentatede operatorul economic responsabil in masura in care probele, dovezile prezentate conform asigurarii unui nivel corespunzator al caliatii.
-Sistem management al mediului ( Standarde de protectie a mediului certificat ISO 14001) Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele, dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante din Pitesti, str.Calea C-lung , nr.6-8
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- credite externe cu garantia statului;
- In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, trimiterea unei noi oferte financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor-sesizarea se face in termen de 5 zile incepind cu ziuaurmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conf. art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane ? Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti-Oficiul Juridic
Adresa postala: Administratia Nationala Apele Romane ? Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea Pitesti, Calea Campulung nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248/220878
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer