Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJAREA VALEA IEUD IN LOCALITATEA IEUD, JUD. MARAMURES


Anunt de participare numarul 117436/17.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala:  Vanatorului nr. 17, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Punct(e) de contact:  Ana Semerean, Tel. 0264-433028, Email:  [email protected], Fax:  0264-433026, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJAREA VALEA IEUD IN LOCALITATEA IEUD, JUD. MARAMURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Valea Ieud loc. Ieud, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
amenajare albie, consolidari mal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 5, 162, 418.07RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile Art.122 alin.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare solicitata 60000 RON, garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, platile se vor efectua lunar din Trezoreria Mun. Cluj Napoca
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea , Certificat de Cazier Fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice, Istoricul litigiilor din ultimii 3 ani, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34 / 2006., Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarilesociale de. stat.Cazier fiscal , Caziar judiciar al companiei, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte obiectul activitatii. Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 /2006 privind procedura insolventei. Din certificat sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, (lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice), Autorizatie de functionare. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009, fisa privind informatiile financiare - exercitiu financiar pozitiv, obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari daca exista, informatii privind cifra de afaceri, asigurarea riscului profesional. Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 10.320.000 RON, in cazul in care ofertantii fac dovada ca sunt IMM acest indicator se reduce la jumatate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 (cinci) ani, care trebuie sa fie de natura si complexitate similara lucrarilor propuse in contract.Fisa de experienta similara, Copii ale contractului de executie care certifica experienta similara, contract finalizat al carui obiect a fost executia de constructii hidrotehnice similare de tipul: regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, epiuri etc, Recomandare din partea beneficiarului, informatii referitoare la personalul / organismul tehnic despecialitate de care dispune, efectivele medii anuale ale persoanelor angajate, declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoarea contractului de lucrari, responsabil tehnic cu executia (R.T.E.), responsabil cu controlul tehnic de calitate in contructii (CQ, certificat ISO 9001, certificat ISO 14001, certificat OHSAS 18001 sau certificate echivalente.Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita ca in ultimii 5 ani operatorul sa fi incheiat si indeplinit cel putin un contract de experienta similara in valoare de minim 5.160.000 RON
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2011 11:00
Locul: Directia Apelor Somes Tisa, str. Vanatorului, nr. 17 Cluj Napoca, Jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Solidaritatea al Uniuni Europene si Bugetul de Stat
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030089, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030089, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Tel. 0264433028, Fax:  0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2011 18:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer