Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PLATFORME TROTUARE Bloc 21 - ANL - STRADA INDEPENDENTEI ORAS CALAN, JUD. HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 77341/13.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Punct(e) de contact: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Tel.0254730223, In atentia: Petru Stanciu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PLATFORME TROTUARE Bloc 21 - ANL-STRADA INDEPENDENTEIORASCALAN, JUD. HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Bloc 21 - ANL-STRADA INDEPENDENTEIORASCALAN, JUD. HUNEDOARA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile se vor executa conform proiect 7986/ august 2008elaborat de INSTITUTUL DE PROIECTARE HUNEDOARA DEVASASistematizarea zonei si amenajarea cu urmatoarele lucrari: - Terasamente rezultate din sistematizarea terenului dintreblocurile 20, 21, 23, 24, .- Platforme de circulatie si parcari pentru 33 de autovehicole.-Trotuare pentru circulatia pietonilor cu latimea de 1, 50 m incadrate cu borduri prefabricate din betoncu sectiunea de 10 x 12 cm asezate pe o fundatie din beton de 10 x 20 cm.- canalizre pluviala- amenajare strada Lucian Blaga- Amenajarea unui parc in zona centrala cu suprafata de cca 875 mp prevazut cu trotuare de circulatie cu latimea de 1, 50 m. Pe langa trotuare se vor face din loc in loc largire de 1, 50 x 2, 00 m in care se vor aseza banci. In zonele verzi se va semana gazon, Sistemele rutiere pentru platformele de parcare, strazile de acces vor fi aceleasi cu cele tratate in proiect..
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45236250-7-Lucrari de nivelare a parcurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Listele de cantitati sunt disponibile pe SEAP in cadrul ANUNTURI DE PARTICIPARE, DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE cap 4.
Valoarea estimata fara TVA: 470, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatie10.000 leiGarantiei de buna executie exprimata procentual va fi de5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local alorasului Calan, jud Hunedoarapentru anul 2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
D.6.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fiind obligate sa prezinte legalizarea asocierii inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Ofertanti sunt obligati sa viziteze amplasamentul lucrarii intre 20 si 22 mai2009, sa consulte proiectuldeexecutie a lucrarii, sa semneze procesul verbal de vizitare amplasament. Neprezentarea acestuiaconstituie conditie eliminatorie in cadrul procedurii de atribuire.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Declaratie privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, prezentat in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor.
Persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau fizica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs, Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezentabilantul contabil pe anii 2006, 2007, 2008, in copie inregistrate la D.G.F.P., (copie semnata si stampilata "conform cu originalul");
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indicatori financiari : Solvabilitate patrimoniala : mai mare decat 30% ; Lichiditate generala : mai mare decat 100%.Se va completa formularul de informatii generale (B2) - cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie de minim 1.500.000Valorile vor fi exprimate in LEI,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Ofertantul va trebui saprezinte o declaratie cuprinzandlista principalelor lucrari executate in ultimii cinci ani, formularul 12 F .Ofertantulva trebuie sa dea o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea contractului de lucrari conform formularul 12 H din documentatia de atribuire, conform necesitatilor proiectului.
Se va prezenta autorizatia laboratorului de incercari propus pentru efectuarea testelor si incercarilor (laborator propriu sau acordul/ contractul cu un laborator autorizat) conform necesitatilor proiectului.Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:
a)Efective medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei ofertantului Formular 12 I).
b)Lista personalului propus pentru indeplinirea contractului (personal de conducere, personal de executie, RTE, responsabil pentru calitatea lucrarilor CQ);la modul de organizare si personal, astfel:
a)Efective medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei ofertantului Formular 12 I).
b)Lista personalului propus pentru indeplinirea contractului (personal de conducere, personal de executie, RTE, responsabil pentru calitatea lucrarilor CQ);
In acest sens se va prezenta:
- un responsabil tehnic cu executia (RTE) autorizat pentru lucrari de drumuri.
- un responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii (RTC).
- un responsabil coordonator cu securitatea si sanatatea in munca.
Pentru toate persoanele indicate se vor depune documente care sa ateste pregatirea lor profesionala(diplome, atestate, contracte de munca, caziere judiciare in copii legalizate) si CV-uri in original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indepliniri in ultimi 5 ani , a uneilucrari similare de accesi complexitate tehnica si valorica cu lucrarea ofertata care sa acopere codurileCPV solicitate prin fisa de date a achizitiei, - se vorprezenta contractul, procesul verbal de receptie, recomandare, - Certificat privind implementarea standardului de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent.- Certificat privind implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001 sau echivalent.-Certificat ISO 18001 sau echivalent.- AtestatAPDP( atestat de la Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduridin Romania - Se va prezenta in copie certificatul de atestare pentruexecutarea de lucraripe raza drumurilor publicein termen de valabilitate la data deschideri ofertei, sau echivalent-Certificat de conformitate pentrumixturi asfalticesau echivalent-Statia de mixturi asfaltice sa fie autorizata de ICECOMsau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.05.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.06.2009 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2009 10:00
Locul: PRIMARIEA ORASULUICALAN , din strada Garii, nr. 1, jud. Hunedoara , in sala CLO
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantiiofertantilor cu Imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: stradaStavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2009 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer